[pošta]             NOVÝ GEODETICKÝ SOFTWARE
Systém ARCHIV verze 2


    Systém ARCHIV vznikl jako prostředek pro evidenci grafických digitálních dat katastru nemovitostí, archivovaných v odboru centrálních databází Zeměměřického úřadu. První verze systému používaná v rezortu ČÚZK od r. 1995 se zaměřila především na současný stav digitálních grafických podkladů pro tvorbu digitální katastrální mapy. Ze skenovaných map v rastrové formě to jsou:

Obr.1: Přehledka katastrálních území bez digitalizace KM (tj. bez vektorových digitálních podkladů) v okrese Blansko
    Informace o vektorových datech se týkají zejména dokončených lokalit digitálních mapování technologií ZMVM. Tato data jsou archivována ve formě registru evidence souřadnic (RES) a registru předpisu kresba (RPK). V některých katastrálních územích jsou již k dispozici data digitální katastrální mapy (DKM), případně (pokusně) data katastrální mapy v digitálním tvaru (KMD). Uvedená vektorová data je možno zájemcům vydat ve výměnném formátu DKM. V současné době je připravena verze 2 systému ARCHIV, jejíž stručnou charakteristikou se tento příspěvek zabývá.
    Podněty a připomínky uživatelů vedly k rozšíření funkcí systému v několika směrech:
a) V původním archivu bylo možno zobrazit pouze polohu skenovaných katastrálních map. Systém ARCHIV verze 2 (dále ARCHIV 2) rozšiřuje nabídku o zobrazení polohy všech existujících katastrálních map a kladu sáhových (1:2880) a dekadických map (1:1 000, 2 000 a 5 000) bez ohledu na jejich existenci. Dále je zde možné získat klad ZM 1:10 000 a 50 000, případně výběr těch mapových listů, kde jsou již dostupná data ZABAGED 1. Původní schématický průběh hranic katastrálních území je také možno doplnit zobrazením zpřesněného průběhu hranic.
b) Informační obsah systému ARCHIV 2 byl rozšířen propojením s databází informací o SGI, kterou je vedena na ČÚZK. Tato databáze obsahuje pro jednotlivá katastrální území mimo jiné informace o stupni digitalizace katastrální mapy, druzích a měřítkách katastrálních map (KM) a map BPK a prostorech s číselným zaměřením změn. ARCHIV 2 tyto informace využívá pro grafickou prezentaci a vytváří z nich tiskové výstupy.
c) ARCHIV 2 umožňuje připojení další databáze (formát DBF), v níž si uživatel povede statistické údaje pro jednotlivá katastrální území. Tuto databázi je možné vytvořit např. programem EXCEL s následným zapsáním do formátu DBF a následně jednoduše připojit ke grafickým datům. Pak je možné graficky prezentovat libovolné výběry z databáze a doprovázet je příslušnými tiskovými protokoly.

Ovládání systému je velmi jednoduché a intuitivní. Po startu se automaticky zobrazí přehledka ČR s požadavkem na volbu okresu. Grafická data systému jsou organizována po okresech.
Základní funkce systému jsou:

Zobrazení vybraných informací
    Základem je schematické znázornění hranic okresu, obcí a katastrálních území, doplněné o jejich názvy. Průběh hranic je možné zpřesnit. Základní jednotka – katastrální území – je zde vedena jako objekt s řadou popisných informací ve formě atributů. To umožňuje zjednodušit některé operace s grafickými daty (výběry, zvýraznění apod.). Volitelně je možné některé prvky potlačit (např. zobrazit pouze obce a jejich názvy), nebo doplnit o zobrazení kladu mapových listů katastrální mapy (sáhové či dekadické v různých měřítkách) a ZM 1:10 000, 1:50 000. Klad lze zobrazit jako úplný, s ohledem na reálnou existenci mapových listů nebo pouze pro skenované mapy (obr. 1). Systém také podporuje zobrazení informací o postupu prací na ZABAGED 1.

Zvýraznění katastrálních území podle zadané podmínky
    Tato funkce umožňuje formou výplně plochy graficky prezentovat katastrální území s určitými vlastnostmi. Výběry jsou prováděny zejména na základě dat z připojených databází (DBF soubory). Základní je již zmíněná databáze SGI vedená na ČÚZK. Lze podle ní např. zvýraznit katastrální území, ve kterých existují (nebo neexistují) vektorové digitální podklady (RES, RPK, DKM nebo KMD s podvolbou pro celé k.ú. nebo jeho část (obr. 1). Uživatelská databáze (také DBF soubor) je nepovinnou součástí, která umožňuje uživateli vést další doplňkové údaje o katastrálních územích ze zájmové oblasti. Po připojení takové databáze lze vytvářet vlastní podmínky pro výběry a složitější výběrové podmínky je možné uložit pro další použití. Systém také vytvoří v protokolu seznam vybraných katastrálních území.

Tisk informací
    Tato funkce vypíše do protokolu informace o zvoleném katastrálním území nebo mapovém listu. Zatímco informace o mapovém listu se omezí na měřítko, případně název souboru rastrových dat, tisk informací o katastrálním území využívá všechny tři zmíněné informační zdroje (atributy objektů, databázi SGI a uživatelskou databázi). Obsah i formát výstupu je řízen uživatelem. Ukázka takového výstupu je součástí obrázku 3.

Hledání vybrané entity
    Systém umožní vyhledat katastrální území, obec nebo mapový list v rozsahu zvoleného okresu. Entita se zadává jako text (název k.ú. nebo nomenklatura m.l.), výsledkem je její zobrazení uprostřed grafické plochy aplikace. Katastrální území a obec lze zadat i částí názvu nebo jiným identifikátorem (pracovní číslo k.ú.).

ARCHIV 2 byl vytvořen jako aplikační nadstavba systému KOKEŠ pro MS-Windows. Lze ho provozovat i na prohlížecí verzi, případně na speciálním stejnojmenném klonu systému (ARCHIV) s omezenou funkčností. ARCHIV 2 využívá standardní grafické rozhraní MS- Windows a možnost přenosu částí grafických a textových souborů mezi jednotlivými aplikacemi pomocí schránky. Tak byly vytvořeny i přiložené praktické ukázky některých funkcí systému.
    Datové soubory systému archiv jsou průběžně udržovány. Systém je využíván nejen v organizacích rezortu ČÚZK, ale je dostupný i pro mimorezortní organizace. Zájem o něj projevují zejména tvůrci informačních systémů, správci inženýrských sítí a větší zeměměřické firmy.
    Příklad grafického výběru a výpisu informací:

Katastrální území Boskovice
 Úplné číslo k.ú. = 370101001
 Pracovní číslo k.ú. = 017
 Číslo k.ú. podle ČSÚ = 608327
 Číslo obce podle ČSÚ = 581372
 Výměra k.ú. = 016658884
 Pracovní číslo RES = 41
 Počet bodů RES = 13813
 Počet vět předpisu kresby = 6346
 Název k.ú. = BOSKOVICE
 Druh katastrální mapy = Křovákovo zobrazení - Instrukce A
 Křovákovo zobrazení - ZMVM
 Měřítko katastrální mapy = 	1:1000
 	1:2000
 Stupeň digitalizace KM = pouze RES v celém KU
 Prostor pro číselné zaměření změn = stanoven v celém k.ú.
 Druh mapy pozemkového katastru = Cassini-Soldner; Sv. Štěpán
 Křovákovo zobrazení - Instrukce A
 Měřítko mapy pozemkového katastru = 	1:1000
 	1:2000
 	1:2880
 Název skenovaného souboru = 	BKBOSK01.CIT
 	BKBOSK02.CIT
 	BKBOSK03.CIT

Ing. Jiří Poláček, CSc. (1952)
Absolvoval FSv ČVUT Praha, obor G+K (1975), pracoval ve VÚGTK (1975-79), ve Středisku DPZ (1980-83) a výpočetním středisku ZÚ jako výzkumný pracovník, programátor a analytik. V letech 1985-1991 externě vyučoval digitální metody DPZ na FSv ČVUT. Je spoluautorem systému KOKEŠ, jehož vývoje se zúčastnil v letech 1989-94. V současné době je zaměstnán v OCD ZÚ jako vedoucí vývojový pracovník.


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]