[pošta]             Veřejnoá soutěž


   

Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze
vyhlašuje veřejnou soutěž,
ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 3.1.1996 č. 27 o Pravidlech pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje, na řešení dílčího úkolu projektu "Výzkumné a vývojové aspekty modernizace informačního systému zeměměřictví a katastru (ISZK)“ s názvem:

Analýza a experimentální ověření možností užití analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými metodami pro tvorbu digitální katastrální mapy. Experimentální ověření úkolu se uskuteční ve spolupráci s Katastrálním úřadem ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v katastrálním území Domanín.

Nabídky uchazečů musí být zadavateli doručeny nejpozději do 23. ledna 1998.

Podrobnější informace včetně zadávací dokumentace je možno vyžádat písemně nebo telefonicky na adrese: Český úřad zeměměřický a katastrální, Hybernská 2, 111 21 Praha 1, pošt. přihrádka 459, tel.: 02/ 21 61 42 64, fax: 02/ 24 22 97 23, referent ing. Z. Žižka.


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]