[pošta]             Zeměměřiči klepou na dveře Evropské unie

    Zasedání Výboru evropských zeměměřičů - CLGE (Comité de Liaison des Geometres Europeens) proběhlo v říjnu 1996 v irském Dublinu. Poprvé v historii a dokonce jako první z bývalých východoevropských zemí byl na zasedání tohoto výboru pozván zástupce ČR.
    Co je CLGE? Díky účasti na zasedání výboru CLGE se podařilo získat informace, které zatím nejsou veřejně přístupné mimo CLGE, které však mohou významně ovlivnit další vývoj zeměměřické profese v ČR jak v oblasti výuky, tak v oblasti praxe. Jedná se zejména o následující tři dokumenty:


    Allanova zpráva, která podává přehled o úrovni zeměměřického vzdělávání v 17 evropských zemích: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.
    Zprávu zpracoval prof. Artur L. Allan z University College London z pověření Výboru evropských zeměměřičů. Jejím hlavním cílem je získání přehledu o současné úrovni zeměměřického vzdělání a praxe v jednotlivých zemích EU. Potřeba takovéto studie je vyvolána zejména požadavky tzv. "Římské dohody" pojednávající o právu zřizování a provozování odborných praxí v různých zemích EU, odstraňování zábran při poskytování odborných služeb v různých zemích a s tím související harmonizace kvalifikace a vzdělávání, vedoucí k vzájemnému uznávání diplomů a oprávnění.
    Tato zpráva je průběžně aktualizována. Na zasedání CLGE v Dublinu byla projednávána zejména otázka zodpovědnosti jednotlivých zemí za aktuálnost poskytovaných informací. Jako optimální řešení bylo navrženo zveřejnění těchto informací na Internetu z možností propojení na WWW servery jednotlivých národních zeměměřických institucí.
    ČR byla neoficiálně vyzvána k doplnění Allanovy zprávy o své údaje. Domnívám se, že by údaje za ČR mohly být zpracovány s pomocí Komitétu pro FIG v průběhu r. 1997.
    Z našeho hlediska je zajímavá zejména tzv. panevropská definice zeměměřického inženýra a zeměměřického technika: "... osoba, která provozuje nebo provozovala, geodetickou praxi v rámci EU, v Norsku nebo ve Švýcarsku, ať již ve státní nebo v soukromé praxi alespoň v jedné z dále uvedených činností." Podle této definice je od zeměměřického inženýra požadován rozsah znalostí pokrývající většinu vyjmenovaných činností, zatím co zeměměřickému technikovi stačí znalost a praxe pouze v jedné z těchto činností.
    Za hlavní zeměměřické činnosti jsou podle této zprávy považovány: mapování (Land and Geodetic Surveying), hydrografie (Hydrography), fotogrammetrie a dálkový průzkum (Photogrammetry and Remote Sensing), katastrální a hraniční vyměřování (Cadastral and Boundary Surveying), informační systémy o půdě a GIS (Land and Geographical Information Systems), geologické a důlní měření (Minerals and Mining Surveying), inženýrská geodezie a metrologie (Engineering Surveying and Metrology), kartografie (Cartography).
    Za základní zeměměřické aplikace jsou podle této zprávy považovány:

Ing. Vaclav SLABOCH, CSc., ČÚZK
(podrobněji - časopis 2/97 na s. 11-12)

Z časopisu Zeměměřič č. 2/97