[pošta]             Zeměměřictví a katastr jako informační systémy


    V rámci výstavy GEOMATICA '98 proběhla doprovodná konference, na které se představili až na jednu výjimku pracovníci rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ke konferenci vyšel sborník s deseti referáty. Nebyl zde však uveřejněn jen referát prvního muže rezortu ČÚZK Jiřího Šímy, který naopak přináší náš časopis v tomto čísle v rubrice CO SE DĚJE NA ÚŘADĚ. Ve stejné rubrice si přečtete ještě o tom, co je nového v digitalizaci SPI. Z dalších referátů konference jsme vybrali další zajímavosti:

ZABAGED – současný stav


    Rastrový kartografický model pod označením ZABAGED/2 je digitální rastrová mapa ČR v měřítku 1:10 000, která zobrazuje státní území shodně s jeho vyjádřením v posledním vydání Základní mapy ČR 1:10 0000 (vztaženo k roku 1994). Realizace ZABAGED/2 proběhla v roce 1994 a počátkem roku 1995. Výstupy z této databáze existují ve dvou variantách. První z nich je digitální barevná bezešvá rastrová mapa ve formátu BMP, která je strukturována do čtverců o stranách délky 2 km, umístěných do kilometrové sítě souřadnicového systému JTSK. Druhou variantu představuje digitální černobílá rastrová mapa ve formátu CIT nebo RLE, jež je vytvořena z jednotlivých tiskových podkladů (polohopisu, vodstva, porostů, výškopisu a popisu) mapových listů Základní mapy ČR 1:10 000.
    Topologicko-vektorový topografický model ZABAGED/1 se vytváří od roku 1994 a bude patrně hotov až v roce 2000, neboť tempo výstavby je přibližně 700 listů za rok. Na rozdíl od ZABAGED/2 jsou vstupní data ZABAGED/1 v maximální možné míře aktuální. K 31.12.1997 bylo zpracováno 2 254 mapových listů polohopisu a o 10 méně výškopisu, což je téměř 50 % území ČR, neboť databáze pokryje území zobrazené na 4 573 mapových listech Základní mapy ČR 1:10 000. Data z území vojenských prostorů odpovídající 26 mapovým listům ZM 10 budou vytvořena po jednání s topografickou službou AČR. ZABAGED/1 využívá 103 typy objektů, z nichž je 95 obsaženo v ZM 10 nebo v příslušných tematických mapách ZM 50. Ostatní objekty, jako jsou hranice dobývacích prostorů, obvod a osa letištní dráhy, hranice geomorfologických jednotek, body polohového a výškopisného bodového pole, budou do ZABAGED/1 jednorázově převedeny.
    Pozor! Za ZABAGED nelze považovat rastr ZM-50, případně jakékoliv další rastrové obrazy ZM, jak se často mylně děje.

Zdroj: UHLÍŘ,J.: ZABAGED - současný stav a výhled naplňování a využívání

Centrální databázez Arbesova náměstí


    Soubor popisných informací je veden ve dvou typech databází. Lokálních databází je 112, neboť jsou vedeny na KÚ a detašovaných pracovištích, a centrální databáze je jediná na Zeměměřickém úřadě. Data jsou organizována po jednotlivých katastrálních územích, jsou uložena na serveru a aktualizována jsou on-line z pracovních stanic. Aktualizační údaje jsou jednou za 14 dnů předávány do centrální databáze.
    Databáze je sice jediná, ale ve skutečnosti je organizována po okresech, kde data jsou rozdělena do tří oblastí:


    K 1.1.1998 obsahovala databáze celkem 64,7 mil. vět. Při aktualizaci počet změn narostl v období 1989 - 1997 o 24,9 milionů změnových vět. Odběrateli dat z centrální databáze jsou zejména žadatelé z řad finančníků od ministerstva až po finanční úřady, dále orgány životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství a lesnictví, památkové péče, obrany a vnitra a v neposlední řadě úřady místní správy.

Zdroj: ŠANDOVÁ, H.: Centrální databáze ZÚ


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [obor]     [Na úvodní stránku]