[Home Page]
   Síť referenčních stanic firmy by/S@T

V poslední době také firma by/S@T rozvířila hladinu dění v oblasti měření GPS (viz vystoupení na 36. MGID v Brně – listopad 1999, časopis Zeměměřič – č. 12/1999, č. 1+2/2000 nebo http://www.bysat.cz).

Tato firma nabízí, že v případě zájmu je schopna vybudovat u nás a na Slovensku síť stabilních stálých referenčních stanic GPS a pokrýt tak 95 % území bývalého Československa diferenciálními korekcemi GPS. Přenos korekce mezi zprostředkovatelem a uživatelem sítě bude probíhat přes mobilní telefony GSM. Firma by/S@T také prohlašuje, že je schopna (má připravenou a odzkoušenou technologii) zajistit souvislý přenos dat mezi jednotlivými referenčními stanicemi a především přenos od uživatele do sítě a zpět v potřebném množství, kvalitě, rychlosti a spolehlivosti, takže uživatel sítě získá s jedinou aparaturou GPS souřadnice měřeného bodu s vysokou přesností, velmi rychle a při velice nízkých nákladech.

O tom, že měření pomocí diferenciální metody GPS v reálném čase je pro určení polohy velmi efektivní, není pochyb. Svědčí o tom i prostý fakt, že všechny vyspělé státy (USA, Japonsko, státy západní Evropy) se snaží takové sítě vybudovat a své území vysílanými diferenciálními korekcemi pokrýt. Jmenujme za všechny alespoň síť SAPOS v sousedním Německu. Je jasné, že snaha firmy by/S@T, by mohla být značným přínosem pro širokou obec všech uživatelů GPS. Jak široké je využití GPS, zde snad již není nutné zmiňovat.

V následujích řádcích se pokusím nejprve v krátkosti připomenout co vlastně firma by/S@T případnému uživateli nabízí a následně její nabídku podrobit pohledu zvenčí. Na přednášce přednesené ing. K. H. Jobstem na MGID v Brně, jejíž text byl publikován na internetu, nabízela firma uživateli následující výhody, cituji:
1) vyšší hospodárnost

2) zvýšená přesnost Pokusím se nyní podívat na jednotlivé nabízené výhody blíže.

Nezávislost na vzdálenosti od referenční stanice
By/S@T v současné době provozuje v jižním Německu síť 9 ref. stanic, jejichž vzdálenost je 50 – 70 km. Ta se může jevit jako značná a představa, že uživatel obdrží diferenciální korekci pro vzdálenost 35 km od báze s deklarovanou přesností je poněkud zarážející. Problém je vysvětlován v článku Herberta Landaua (Zeměměřič 1+2/2000), kdy si lze hodnotu korekce získané v síti představit jako hodnotu interpolovanou po ploše, která je modelována pomocí všech referenčních stanic propojených v síti. Pak by skutečně nemuselo uvnitř sítě na vzdálenosti od ref. stanice záležet. Vzhledem k neexistenci takové sítě u nás (a tím i k téměř naprosté absenci praktických zkušeností s měřením v takovýchto podmínkách), však nezbývá než “věřit“ a pokusit se o provedení vlastního nezávislého testu v některé již fungující síti. Jinak obecně platí, že přesnost diferenciálního měření je závislá na vzdálenosti od ref. stanice a např. firma Trimble ve svém manuálu (Survey Controller – operation manual July 1996) doporučuje provádět RTK měření do vzdálenosti 10 km od ref. stanice.

Absolutní přesnost 1 – 3 cm
Tak vysoká přesnost je naprosto postačující pro drtivou většinu prací, při kterých se GPS využívá. Téměř se naskýtá otázka, zda bodové pole TB o souřadnicích v obou našich národních systémech (ETRS89 a S-JTSK) bude vůbec do budoucna potřeba, a zda budování těchto bodů ZÚ v rámci programu zkrácené údržby není tedy nadbytečné. Test přesnosti popsaný v Zeměměřiči (1+2/00) vypadá velmi precizně s vysokou pravděpodobností směrodatných výsledků, bohužel zde není uvedeno, o jakou chybu se jedná. Pravděpodobně jde o odchylku souřadnic obdržených z jednoho impulsu od “daných“ souřadnic stanice Essen. Vzhledem k tomu, že při měření v podobné síti v Rakousku, kde vzdálenost referenčních stanic je okolo 20 km, bylo dosaženo přesnosti určovaného bodu okolo 5 cm (nepublikováno), byl bych k přesnosti deklarované firmou by/S@T opatrný, nicméně i přesnost 5 cm v poloze podrobného bodu je zcela postačující pro drtivou většinu prací a uživateli sítě by odpadlo pro velkou část prací budování polygonových pořadů. A to je jistě velkým a nezanedbatelným přínosem. Rozšíření rozsahu provozu a provozní doby Je jasné, že pokud jsou stanice permanentní, může probíhat i permanentní měření. (To však platí i u vlastní báze.) Úspora je zřejmá – např. pokud by si měřická skupina sama zavážela vlastní referenční stanici. Další úspora pak již bude narážet na vnější omezení např. délku pracovní doby a organizaci práce. To je však již vnitřní záležitost uživatelských firem a jejich zaměstnanců.

Zvýšení denní produktivity až o 100 %
Je naprosto zřejmé, i když to platí pouze v případě takových prací GPS, kdy aparaturu na vlastní referenční stanici druhá měřická skupina pouze hlídá a nevykonává jinou práci.

Kratší měření, do 5 vteřin
Zde se uvádí pravděpodobně pouze čas potřebný k zaměření bodu již po přihlášení uživatele do sítě. To samo může trvat i několik minut, ale vždy pouze při započetí prací. Při vteřinovém kroku pak získáme 5 hodnot a z grafu rozložení chyb vyplývá, že žádná nepřesáhla hodnotu odchylky 5 cm. Je třeba však připomenout, že problém vícecestného šíření signálu a také zákrytů takto krátké měření neřeší a v případě potřeby je vhodné provést opakovaná měření při jiných konstelacích satelitů.

Rychlá inicializace (do 1 minuty)
Opět se zřejmě jedná o čas potřebný pro inicializaci aparatury do systému GPS, který je nutný pouze při započetí prací, či po ztrátě signálu od satelitů GPS. Této inicializace dosahuje již naprostá většina aparatur od světových vůdčích výrobců GPS.

Snížení počtu pracovních sil (o 50 %)
Je vlastně skryto ve zvýšení produktivity.

Náklady na zřízení a provoz lokálních ref. stanic
Náklady odpadají – skutečně velmi přínosné a problém je velmi pěkně vysvětlen v rozhovoru redakce Zeměměřiče se zástupcem firmy by/S@T ing. A. Kopalem (Zeměměřič č. 12/99). Jak je vidět, firma by/S@T nabízí moderní technologii, která by se při úplné realizaci mohla stát velkým přínosem v oblasti GPS a dosti velkou revolucí v geodezii. Přesto však zůstává ještě řada otázek, které bude nutné teprve zodpovědět. Některé se pokusím zmínit v následujících řádcích. Měření v intravilánu a v zalesněných oblastech Nabízená technologie jistě velmi zjednoduší měření, neřeší však obecně problémy zákrytů a vícecestného šíření signálu. Jak již bylo vzpomenuto výše – tam, kde to bude povaha prací vyžadovat, bude nutné provést opakovaná kontrolní měření, a rozhodně nezmizí z mapy republiky místa, kde se GPS nepodaří nasadit, stejně jako oblast geodetických prací, kde klasické metody budou přesnější, rychlejší a hospodárnější.

Přesnost
Pokud případné testy deklarovanou přesnost prokáží, bude síť firmy by/S@T obrovským přínosem nejen pro sběr dat (GIS) a oblasti GISům podobné, ale také pro podrobné mapování apod.

Cena měření
Stačí si pořídit pouze jednu aparaturu firmy by/S@T, jejíž cena je dosti vysoká, nepřesahuje však výrazně cenu srovnatelných aparatur jiných firem. Z vyobrazení v předchozích číslech Zeměměřiče se domnívám, že firma by/S@T dnes nabízí dvoufrekvenční aparaturu Ashtech Z-12, známou z řady diskuzních článků v Zeměměřiči z let 95 a 96. Osobně se domnívám, že základ technologie firmy by/S@T není postaven na tomto typu aparatury GPS a že bude možné po úpravě použít již provozované aparatury i jiných předních světových výrobců. Pořizovací cena jedné aparatury spolu s úsporou provozních nákladů na vlastní ref. stanici jistě na dosti dlouhou dobu vyváží poplatky za využívání sítě firmy by/S@T i při dnešní finanční náročnosti hovorů v síti GSM. Navíc je možné, že do budoucna může dojít ke zlevnění tarifů a také je možné, že na “měřické“ hovorné bude pohlíženo jiným “metrem“. Mám na mysli loňské události okolo hovorného za internet, kdy se pod soustředěným tlakem Neviditelného psa (zpravodajský server O. Neffa – pozn. red.) podařilo tarify snížit.

Odevzdávání výsledků měřických prací
Tento zdánlivě malicherný problém je zcela otevřenou záležitostí k jednání. Osobně si dost dobře nedovedu představit, že na KÚ přijmou k zapsání např. GP, kde u seznamu souřadnic bude uvedeno “získány měřením v síti by/S@T“. Jako uživatel musím mít předně jistotu, že moje práce je “odevzdatelná“. Přestože se tato problematika týká pouze oblasti měření GPS v KN, nelze ji zcela pominout a skutečně je zde otevřený prostor k jednání mezi firmou by/S@T a státní správou. Co říci závěrem? I přes všechny problémy a otevřené otázky (například není zatím jasné, jak rychle je firma by/S@T schopna svou síť vybudovat, ani není stanovena výše poplatků za užívání sítě) je aktivita firmy by/S@T velice zajímavá a pokud se jí podaří svou síť v deklarovaných parametrech vybudovat, vznikne tak úctyhodné dílo, které zcela jistě dojde velmi širokého uplatnění.

Taraba


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [GPS] [Pošta]