[Home Page]
   Informační systém katastru nemovitostí

"Nový informační systém katastru nemovitostí (ISKN) je jedním ze základních pilířů státního informačního systému a zároveň představuje další krok v rámci směřování ČR do EU. S ohledem na rozsah systému vyžaduje jeho vybudování nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu, a proto se domníváme, že veřejnost má plné právo být informována, k jakým účelům a s jakými výsledky jsou tyto prostředky vynakládány. ISKN je zároveň jeden z prvních informačních systémů, který by měl výrazně zjednodušit styk občanů se státní správou, a proto je žádoucí, aby se s ním veřejnost mohla seznámit v předstihu před jeho uvedením do provozu."
Karel Večeře, místopředseda ČÚZK

Zeptali jsme se ing. Eduarda Míky, člena řízení společnosti APP: Jakým způsobem je veřejnost o ISKN informována?

Způsob, jakým se APP spolu s ČÚZK rozhodli informovat veřejnost o průběhu tohoto projektu, je v ČR zatím ojedinělý. Těžko bychom hledali další státní zakázku, o které by byla veřejnost otevřeně a navíc průběžně informována.

Vytvoření Web stránky projektu ISKN nebylo součástí zadání a obě strany ji realizují mimo rámec kontraktu. To přináší jednak zvýšené pracovní zatížení pro ty členy realizačních týmů, kteří se podílejí na tvorbě a aktualizaci obsahu, i náklady, se kterými se v původním rozpočtu a v cenové kalkulaci nepočítalo.

Na straně naší společnosti APP již náklady spojené s vytvořením, údržbou a provozem Web stránky ISKN přesáhly 250 tis. Kč.

Na Webu většinou chválí každý sám sebe, svoji práci a své výsledky. Jsou zveřejňované informace objektivní?

Jak jste si jistě všiml, zveřejňujeme na internetovských stránkách otevřeně pozitivní i méně pozitivní zprávy o průběhu realizace projektu. Celoplošný projekt takového rozsahu se pochopitelně nevyvaruje dílčích problémů a zpoždění, neboť v jeho průběhu se naráží na skutečnosti, které nebyly známy při jeho zahájení a se kterými nebylo možné počítat.

V dokumentaci projektu již evidujeme několik tisíc změn, které bude nutno provést nad rámec původní analýzy a designu, neboť teprve praktické zkušenosti s prvními verzemi programového vybavení umožňují postupně upřesňovat představy na straně APP i ČÚZK. Koncem roku 1999 (kdy proběhl tento elektronický rozhovor) se k předání připravovala verze 1.10 a ještě nejméně další čtyři verze postupně vzniknou před zahájením celoplošného zavádění systému.

To vše vede ke značnému pracovnímu zatížení v realizačních týmech i v marketingovém oddělení. O stránky ISKN je totiž poměrně velký zájem (několik set přístupů každý měsíc). Na změněný obsah se snažíme upozorňovat alespoň změnou datumu v patě každé stránky, takže změněné stránky by mělo být možné jednoduše identifikovat.

Děkuji za rozhovor

Aktuální stav ISKN přineseme v dalších číslech.

Radek Petr


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Katastr nemovitostí] [Pošta]