[Home Page]
   Novela živnostenského zákona

Došlo podle zákona č. 356/1999 Sb., který novelizoval živnostenský zákon, ke změnám v ustanovování odpovědného zástupce?

Dle ust. § 11 živnostenského zákona (dále jen ŽZ) je odpovědným zástupcem fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, potud se nic nezměnilo. Nové je, že nejde-li o manžela nebo manželku podnikatele, musí být odpovědný zástupce v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Pracovněprávní vztah je pracovní poměr a dále vztah na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že odpovědný zástupce se musí zúčast- ňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu a dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti jsou omezeny časově či rozsahem, bude živnostenský úřad posuzovat individuálně, zda jsou podmínky živnostenského zákona splněny. Volit tuto formu pracovněprávního vztahu tedy nemusí být úplně bezproblémové. Jako druh práce může a nemusí mít odpovědný zástupce v pracovní smlouvě uve- deno, že se jedná o výkon funkce odpovědného zástupce. O pracovněprávní vztah však nejde, pokud se jedná o statutárního zástupce, který má s podnikatelem uzavřenou pouze jednatelskou smlouvu a není vedle toho v pracovním poměru.

K přeformulování rovněž došlo u věty: "Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele." Dřívější text zákona zněl "vykonávat funkci odpovědného zástupce" a tato formulace sváděla k výkladu, že i když je odpovědný zástupce ustanoven pro více jak dva podnikatele, ale fakticky činnost nevykonává, tak je vše v pořádku.

Další citelnou a novou podmínkou je, že odpovědný zástupce musí mít bydliště na území ČR. Přičemž § 5 odst. 2 ŽZ stanoví, že bydlištěm na území ČR se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt v ČR.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené podmínky pro odpovědného zástupce tedy bydliště v ČR a pracovněprávní vztah se do zákona 356/1999 Sb. dostaly až v Parlamentu ČR, není na ně pamatováno v přechodných ustanoveních a podnikatel musí skutečný stav uvést do souladu se zákonem ke dni účinnosti novely, tj. k 1. 3. 2000. V praxi to znamená, že od 1. 3. 2000 musí mít každá společnost i některé další podnikatelské subjekty jako odpovědného zástupce takovou osobu, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky dle ust. § 6 a § 7 ŽZ, tj. dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, dále má odbornou nebo jinou způsobilost, pokud to ŽZ vyžaduje a dle ust. § 11 ŽZ má bydliště v ČR a pokud nejde o manžela či manželku podnikatele je v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Neznamená to ovšem, že podnikatelé jsou povinni začít předkládat živnostenskému úřadu doklady o bydlišti odpovědného zástupce v ČR či pracovní smlouvy. Splnění těchto podmínek je otázkou kontroly živnostenského úřadu.

Nově je rovněž upraveno, že podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Podnikatel může provozovat živnost pouze v provozovnách, ke kterým má užívací právo nebo vlastnické právo dle ust. § 17 odst. 2 živnostenského zákona. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu nejméně 3 dny předem. To neplatí, jsou-li tyto provozovny uvedeny v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi.

To jsou tedy ty nejnaléhavější změny, u ostatních má podnikatel lhůtu vždy jednoho roku, aby se změnám přizpůsobil.

Mgr. P. Švamberková, Advokátní kancelář JUDr. K. Hrádely, Praha

Vládní návrh novely katastrálního zákona (včetně důvodové zprávy), kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením si můžete na internetu přečíst na Webu Poslanecké sněmovny.

   Diskuze k tomuto tématu probíhá v naší katastrální konferenci, které můžete být členem i vy. Jednotlivé příspěvky jsou seřazeny v archivu konference.


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Různé] [Pošta]