[Home Page]
   Brněnský seminář GPS a speciální geodetické práce

BRNO (15. 2. 2000): Ústav geodezie FAST VUT v Brně pořádal již třetí seminář o využití GPS v geodezii, tentokrát zaměřený do oblasti speciálních geodetických prací. Seminář navázal na předchozí úspěšné semináře konané v letech 1998 a 1999, zabývající se aplikacemi GPS při budování polohových bodových polí a určování výšek. Garantem semináře byl i tentokrát nestárnoucí prof. ing. Zdeněk Nevosád, DrSc. Stejně jako předchozí semináře, i tento byl s mezinárodní účastí kolegů z AR Wroclaw (Polsko), nepočítaje snad jako zahraniční hosty kolegy z STU v Bratislavě. V aule stavební fakulty zaznělo 12 hlavních referátů. V nich vystoupili se svými zkušenostmi a výsledky odborníci ze ZÚ Praha, VTOPÚ Dobruška, AR Wroclaw, STU Bratislava, VŠB Ostrava, VA Brno, Ústavu geodezie FAST VUT v Brně a z podniků Geodis Brno a Geodézie Krkonoše. Z více jak stovky přihlášených účastníků se dostavilo osmdesát, představujících odbornou veřejnost z jedenácti institucí státní správy, šesti škol a sedmnácti soukromých firem.

V úvodním příspěvku ing. Šafář z firmy Geodis Brno referoval o využití GPS v oblasti fotogrammetrie zejména pro určování polohy projekčního centra letecké fotogrammetrické komory a zkušenostech s touto technologií v podmínkách fotogrammetrického oddělení firmy Geodis Brno. Ing. Provázek ze ZÚ zastoupil autora referátu ing. Skalu a pohovořil o problematice speciálních geodetických prací na státních hranicích, zejména při určování souřadnic hraničních znaků, ověřování stávajícího BP s využitím GPS a vyhotovování pásů mapy velkého měřítka hraničních oblastí. S problematikou technologie mapování dna velkých vodních toků a ploch s využitím GPS a digitálních echosond umístěných na plavidlech vystoupil ing. Klimczak z AR Wroclaw.

Doc. Hefty seznámil odbornou veřejnost se zkušenostmi s určováním charakteristik antén GPS na základně Katedry geodetických základů STU Bratislava. Prezentoval technologii měření, přesnost a navrhl potřebu certifikace ověřením antén GPS pro přesné geodetické práce. Po krátké přestávce následoval příspěvek kolektivu autorů z VŠB v Ostravě o problematice aplikace GPS při sledování vlivů poddolování v Ostravsko-Karvinském revíru, který přednesl ing. Mikulenka. Pohyby na poddolovaném území mohou mít značnou intenzitu, což bylo dokumentováno stanicí Žolnov, kde rychlost poklesu povrchu dosahovala hodnot až 12 mm za den po dobu 2 měsíců. Se zajímavým příspěvkem ze své praxe vystoupil ing. Vřešťál z firmy Geodézie Krkonoše, který referoval o geodetických pracech při výstavbě lanové dráhy na Tahtali Dagi v Turecku. Dopolední blok přednášek zakončil ing. Vatrt z VTOPÚ Dobruška příspěvkem o monitorování nadmořské výšky letu na základě geopotenciálního modelu EGM96 a geocentrických souřadnic detekovaných palubní aparaturou GPS. Uvedenou metodou lze nahradit výškoměr ve funkci přístroje pro určování výšky letu a při doplnění technologie o topografii i palubní barometr. GPS představuje pasivní prostředek určování polohy, což znamená z vojenského hlediska zmenšení rizika odhalení letadla prostředky protivníka, z hlediska civilního letectví zvýšení bezpečnosti letového provozu založeného na včasném varování osádek letadel před umělými známými překážkami. V odpoledním bloku zazněl příspěvek kolektivu autorů ústavu geodezie FAST VUT v Brně, který prezentoval nejmladší z nich – ing. Bureš. Příspěvek se týkal různých aspektů přesných GPS aplikací pro speciální geodetické práce např. deformačního charakteru. Byla zmíněna možnost zpřesnění výsledků opakováním kratších observací v určitém časovém rozestupu, poukázáno na problematiku volby modelů ionosféry, troposféry, ověření antén GPS při kombinaci různých typů aparatur v síti a možnost zpřesnění výsledků metody Stop&Go při využití korelace dat blízkých aparatur a její využití pro určování geometrických parametrů železniční koleje. Referát autorů Kontny, Makolski z AR Wroclaw se týkal kontroly stability stěn (vrstev) povrchových dolů s využitím technologie GPS s návazností na klasická měření a využitím pro tyto účely měření v reálném čase RTK/DGPS. V příspěvku ing. Morávkové z Geodézie Krkonoše byly prezentovány zkušenosti s využitím GPS pro měření posunů potrubí VTL plynovodu v lokalitě Mašov. Z Vojenské akademie Brno vystoupil ing. Kratochvíl a pohovořil o využití technologie GPS v kombinaci s terestrickými měřeními pro tvorbu map velkých měřítek. Prezentoval praktický postup a výsledky mapování od fáze podrobného měření až po kancelářské zpracování. Příspěvek o problematice monitorování pohybů geologických celků pomocí GPS přednesl doc. Mojzeš z STU Bratislava. Jednalo se o předběžné výsledky sledování pro oblast Vysokých Tater v rozsahu 60 x 40 km a pohoří Tribeč v rozsahu 10 x 20 km.

V rámci diskuse vystoupil ing. Dušátko z Vojenského zeměpisného ústavu Praha s informací o zpřesňování WGS-84 formou systémů G730 (1994) a G873 (1997). Ing. Lederer z oddělení gravimetrie ZÚ informoval o tíhových měřeních v Základní geodynamické síti ČR. Od roku 2000 přestává platit jako závazný výškový systém Jadranský v souladu s vládním nařízením č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání. V této souvislosti ing. Pálinkácz z odboru nivelace ZÚ prezentoval vzorce ČÚZK1 a ČÚZK2 pro převod výšek ze systému Jadranského do systému Balt po vyrovnání, a to s přesností převodu lepší jak 5 mm. V závěru se rozproudila zajímavá diskuse kolem způsobu určování souřadnic v pohraničních oblastech (zda elipsoidické souřadnice, jaké zobrazení, existence společných databází se sousedními státy, atd.), ve které reagoval na dotazy ing. Provázek, dále se zapojil ing. Šimek z VÚGTK a ing. Kučera z Topografické služby. Bylo konstatováno, že problém na státních hranicích je více problém právní než technický, že hraniční čára bude v budoucnosti v ETRS89 a v horizontu 10 až 15 let v UTM. Závěrečné slovo patřilo prof. Nevosádovi, který přislíbil příští rok pokračování této série seminářů opět v podobném termínu. Ze semináře byl vydán sborník příspěvků, který bylo možné objednat při prezentaci účastníků. Uvažuje se o jeho zveřejnění na WWW stránkách.

Poděkování patří všem členům organizačního výboru semináře v čele s předsedou prof. Nevosádem za obětavou práci při přípravě a hladkém průběhu tohoto semináře. Snad jen zástupci firmy Geovap Pardubice byli nakonec nemile překvapeni, když na parkovišti nalezli kompletně vykradené služební auto, ze kterého zmizel mimo jiné i rotační laser a notebook.

Ing. Jiří Bureš
absolvent oboru G + K na VUT FAST v Brně (1994), absolvent postgraduálního doktorandského studia,
od roku 1997 asistentem ústavu geodézie


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Geodezie] [GPS] [Pošta]