[Home Page]            

Stanovisko Rady NEMOFORA
k návrhu zákona o dani z nemovitostí

Nemoforum je sdružení založené s cílem podporovat řešení problémů správy a rozvoje území a pomáhat při informační podpoře procesů týkajících se nemovitostí (pozemků a staveb) a jejich vazeb na území. Bylo založeno po vzoru obdobných institucí v zemích Evropské unie, zejména pak s pomocí odborníků z Nizozemska, kde působí již více než 15 let RAVI (Nizozemská rada pro geoinformace). Problematika daně z nemovitostí má k poslání Nemofora úzký vztah, proto považujeme za potřebné vyjádřit se k nové koncepci této daně, na které je založen projednávaný návrh zákona.

Majetkové daně mají dlouhou tradici. V minulosti tvořily podstatnou část z celkových daňových výnosů. V moderním pojetí daň z nemovitostí není “trestem” uplatněným vůči vlastníkům nemovitostí, ale vhodným nástrojem pro rozvoj území. Může významně přispívat k tvorbě zdrojů obcí, jejichž užití v podobě investic do infrastruktury vede k dalšímu zhodnocování nemovitostí. Vlastníkovi se tak vrací jím vynaložené prostředky ve vyšší užitné hodnotě nemovitosti a v případě jejího prodeje ve vyšší tržní ceně.

 

Pro takové pojetí daně z nemovitostí je důležité správné stanovení základu daně. Základ daně musí vyjadřovat co nejlépe tržní hodnotu nemovitosti. Daň založená na hodnotě nemovitosti je spravedlivější než její dosavadní pojetí. Současně bude možné postavit na tomto spravedlivějším a pro trh s nemovitostmi prospěšnějším základu i daň z převodu nemovitosti, dědickou a darovací.

Znalecké posudky podle dnešních cenových předpisů nelze považovat za cestu k objektivnímu stanovení hodnoty nemovitostí, navíc zbytečně zatěžují účastníky transakcí s nemovitostmi a v důsledku negativně ovlivňují trh s nemovitostmi. Dnešní cenové předpisy mají složitou koncepci stanovení ceny převážně na nákladovém principu a zkušenosti s jejich aplikací v novém ekonomickém prostředí dokazují, že takto zjištěné ceny nemovitostí se velmi často liší od cen obvyklých a realizovaných na trhu s nemovitostmi. Podle typu nemovitosti a lokality jde o významné rozdíly v obou směrech. Účastníci trhu s nemovitostmi by napříště mohli ušetřit nemalé prostředky za takovéto zcela zbytečné, složité a drahé znalecké posudky, které zdaleka nevystihují situaci na trhu a nejsou proto ani vhodným základem daní. Úspora prostředků v naprosté většině případů pokryje dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti po celých 20 let a získané daňové výnosy, budou-li investovány do rozvoje území, dále nemovitost zhodnotí. Vlastníci přestanou platit daň z majetku, který reálně nemají, a získají reálnější představu o hodnotě nemovitosti. Také vliv na trh s nemovitostmi bude zjevně pozitivní, zejména trh s objekty k bydlení tím může být povzbuzen, protože vyšší daň z nemovitostí bude motivovat k lepšímu využití nemovitostí.

Obec je především společenstvím lidí, kteří se společně podílejí na vytváření lepších podmínek pro život. Daň z nemovitostí je transparentním nástrojem tvorby zdrojů pro tento účel. Obce mají mít na tuto daň větší vliv, který mohou odpovědně uplatnit. To, že zejména v malých obcích je těžké vyšší daně prosadit, vede k odpovědnému postupu členů zastupitelstva a vyšší míře kontroly jejich voliči. Obce potřebují kompetenci umožňující zvýšit daň z pozemků vhodných k zástavbě. Tato země má přebytek zemědělské půdy. Trh s pozemky k výstavbě se však příliš nerozvíjí. Chybí totiž nástroje, které nutí vlastníka rozhodnout se, zda chce svůj pozemek užívat k mnohdy ztrátové zemědělské výrobě nebo s ním vstoupit na trh s pozemky pro zástavbu. Nová koncepce daně z nemovitostí tento nástroj dává.

Ceny, za které jsou nemovitosti převáděny, je třeba zveřejnit spolu s ostatními informacemi o nemovitostech. K tomu slouží katastr nemovitostí. Trh s nemovitostmi potřebuje nejen finanční zdroje v rukou investorů, ale také dostatek věrohodných informací. Nová koncepce daně z nemovitostí takovou příležitost otevírá. Vedle základu této daně je pak možné evidovat v jednotlivých případech i realizační (tržní) ceny a získávat tak podklady pro kultivaci celého systému i pro správné rozhodování zastupitelů v mezích daných zákonem.

Nově koncipovaná daň z nemovitostí je vhodným nástrojem pro rozvoj obcí. Je transparentním zdrojem prostředků, které se v jiné formě vrátí zpět vlastníkům. Vytváří podmínky pro odpovědnou správu území. Pomůže rozvoji skutečného trhu s nemovitostmi.

V Praze dne 8.2.2001

 

Ing. Karel Večeře               RNDr. Josef Hojdar

místopředseda Nemofora      místopředseda Nemofora

 

 

Nemoforum

Pod sídlištěm 9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Telefon: (02) 8404 1595, 8404 1495, fax/zázn.: (02) 8404 1428, e-mail: nemoforum@cuzk.cz

    Vyvěšeno: 22.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [GIS] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]