[Home Page]            

Pozvánka CAGI

Pracovní skupina CAGI pro územní plánování zpracovala pro Úřad pro veřejné informační systémy první návrh standardu pro strukturu a výměnný formát digitální územně plánovací dokumentace. Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, kde bude podán (1) přehled o dosavadních aktivitách CAGI a podobně zaměřených institucí na unifikaci v územním plánování, (2) výklad k principům a k vlastnímu návrhu standardu, který bude nezávislý na nativních formátech CAD a GIS.

V prosinci 2000 proběhlo meziresortní připomínkové řízení k prvnímu návrhu standardu. Připomínky zaslala zainteresovaná ministerstva, ústřední úřady, vybrané magistráty, krajská města, OkÚ a SMO. V nastávajícím čase proběhne diskuse odborné veřejnosti, která má přinést další názory a podněty. Smyslem a cílem je přispět ke vzájemné informovanosti o odděleně vykvétajících snahách, o obecně použitelných výsledcích a nahradit absentující koordinaci tlakem “zdola”.

CAGI se cítí být garantem spíše geoinformatické části problému, dosavadní mezivýsledky jsou ovšem výsledkem mezioborové týmové práce. Seminář naváže na několikaletou systematickou práci víceméně oddělených týmů, které řešily relativně samostatné problémy, má posloužit vysvětlení a zpřesnění standardu, soustředění na naléhavé problémy a jejich distribuci ke specialistům (terminologie, legendy, legislativa, poptávka v IS veřejné správy, dostupnost a kvalita územně technických podkladů…). Základním cílem je systematická informatizace a zefektivnění českého plánování (nejen územního). Jde o formu ÚPD a ÚTP a o založení nových povinností a systémových předpokladů. Seminář volně navazuje na několikaletou systematickou práci v praxi oboru, 3 ročníky Vranovských seminářů a na listopadovou (2000) konferenci Asociace pro urbanismus a ÚP v Dejvicích.

Seminář proběhne dvakrát a to poprvé ve středu 21.2.2001 na stavební fakultě ČVUT v Praze, Thákurova 7, v místnosti č. A34 od 10:00 hodin, podruhé 21.3.2001 od 10:00 hod. v zasedacím sále Okresního úřadu ve Znojmě, nám. Armády 8.

Pokud máte zájem o četbu, navštivte webovské stránky CAGI (www.cagi.cz - materiály odborných skupin AHOK8 a AHOK7). Pokud byste tam neuspěli, ozvěte se mi mailem. K dispozici je studie z r. 1999 “Unifikace digitální formy ÚPD” a loňský návrh “Standard pro strukturu a výměnný formát digitální ÚPD – územní plán obce” – obojí zdarma z internetu. Vedle toho distribuujeme sborník referátů ze 2 posledních ročníků specializovaného semináře “Územní plánování a GIS – Vranov” v ceně 150,- Kč (1999) a 350,- Kč (2000). Máte-li zájem zúčastnit se i jen internetové diskuse, napište do konference na webovských stránkách CAGI (diskusní fóra – územní plánování).

Těšíme se na Vaše názory, příspěvky a Vaši osobní aktivní účast. Budeme Vám zavázáni, nasměrujete-li toto pozvání svým kolegům, které zatím neznáme a o kterých Vy víte, že jsou pro diskusi o (digitálním) (územním) plánování důležití. Uvítáme potvrzení Vaší účasti na libovolném ze seminářů a případné avizo Vašich přání, představ a doporučení pro zdárný průběh diskuse (na e-mail) předem.

S pozdravem

RNDr. Jiří HIESS

za pracovní skupinu CAGI pro GI v ÚP

jiri.hiess@oku-zn.cz

    Vyvěšeno: 20/2/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [GIS] [Pošta]