[Home Page]            

Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví

Ve čtvrtek 26. dubna 2001 pořádá Český svaz geodetů a kartografů odborný seminář “Aktuální problémy inženýrské geodézie”. Bude předneseno celkem 6 referátů. V prvním bloku budou 3 referáty věnovány tematu “Vznik zeměměřické komory podle speciálního zákona”, a to z pohledu Komory geodetů a kartografů, z pohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a z pohledu ČSGK. Náplní druhého bloku jsou 3 referáty, a to: “Novela vyhlášky č. 31/1995 Sb. z pohledu ČSGK”, “Právní a technická předpisy ke zkouškám odborné způsobilosti podle novely zákona č. 200/1994 Sb.” a “Vzdělávání zeměměřičů na prahu 21. století”. Bližší informace může získat zájemce z pozvánky šířené sekretariátem ČSGK.

Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví bude ČÚZK novelizovat také prováděcí vyhlášku č. 31/1995 Sb., a to zejména v ustanoveních čtvrtého oddílu “Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění .....” a textem nového pátého oddílu “Obsah a způsob provádění zkoušky”. K této problematice vyjímám z textu svého referátu o novele vyhlášky souhrn problémů, které podle mého názoru bude třeba dobře ve vyhlášce vyřešit:

Za rozhodující kvalitativní parametr nového textu vyhlášky považuji nejen jeho jednoznačnost při naplnění zákonem stanovených práv a povinností, ale také jeho využitelnost pro efektivní přípravu a vzdělávání budoucích úředně oprávněných zeměměřických inženýrů před vykonáním odborné zkoušky - a nejen možná jich. Velmi bych se proto přimlouval za to, aby

K veřejné diskusi předkládám tento návrh základních tří vlastností testů:

1. Obsah znalostí rozdělit do těchto pěti okruhů otázek:

 1. Teorie hromadění chyb, normální rozdělení chyb a vyrovnávací počet (nejzákladnější inženýrské znalosti pro schopnost pracovat s technickými normami a prováděcími vyhláškami zákona o zeměměřictví a katastrálního zákona)
 2. Právní technické předpisy oboru zeměměřictví (podrobná znalost zákonů, prováděcích vyhlášek, vládního nařízení a návodů ČÚZK o obnově resp. vedení katastru nemovitostí)
 3. Právní předpisy základního významu (znalost obsahu vybraných částí například ústavy, občanského zákoníku, obchodního zákoníku, správního řádu, autorského zákona, zákonů o cenách, o ochraně osobních údajů v informačních systémech, o dani z nemovitostí, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, o vlastnictví bytů, o správních poplatcích, o sdružování občanů, prováděcích předpisů o hospodaření s národním majetkem atd.)
 4. Právní předpisy o správních orgánech (znalost obsahu vybraných částí například zákonů o okresních orgánech, o obcích, o hlavním městě Praze, o pozemkových úřadech a pozemkových úpravách, o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, o Pozemkovém fondu ČR atd.)
 5. Právní předpisy o správě území (povšechná znalost obsahu vybraných částí stavebního zákona, zákonů o ochraně zemědělského půdního fondu, o lesích, o vodách, o dráhách, o pozemních komunikacích, o civilním letectví, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci, o telekomunikacích, o technických požadavcích na výrobky, atd.)

2. Rozsah a struktura testů, typ otázek

Testy nechť obsahují přibližně tento počet otázek: v okruhu a) 20, v okruhu b) 40, v okruhu c) 20, v okruhu d) 20, v okruhu e) 30, celkem tedy 130 otázek. Přitom otázky budou pro složení zkoušky rozděleny například do 10 různých testů s tímto počtem a ve stejném pořadí podle okruhů a) až d) řazených otázek: 3 + 10 + 5 + 5 + 7 = 30. Čas pro odpovědi na 30 otázek nechť je 90 minut.

Uvedená struktura testů není novotou - je známou obdobou testů pro složení řidičského oprávnění. I otázky nechť se bodují podle jejich významu, celkový dosažený počet bodů se pak limituje jako úspěšné nebo neúspěšné absolvování testu a typ otázek nechť má klasickou strukturu zaškrtnutí jedné nebo několika správných odpovědí z nadbytečného počtu předložených odpovědí, z nichž některé budou evidentně nebo i skrytě nesprávné (tzv. “chytáky”). Bodové hodnocení otázek může být nejvyšší za zcela správnou odpověď, nižší za částečně správnou odpověď a nulové za chybnou odpověď (tj. za chybu byť i v jedné z nabízených odpovědí).

Pro úsporu místa uvedu jen po jednom příkladu otázky z každého okruhu. Nabízejí se odpovědi správné i odpovědi nesprávné (také na úrovni chytáků) až hrubě nesprávné, které vypoví o dobrých znalostech, menších znalostech až hrubých neznalostech testovaného.

Pro úředně oprávněné inženýry nechť jsou níže uvedené otázky výzvou k odpovědi nebo budoucímu studiu nebo výzvou ke kritice mého přesvědčení, co by měl příslušný odborník znát proto, aby zeměměřictví úspěšně přežilo konkurenci odborníků jiných geoinformačních profesí:

 1. Souřadnicové odchylky bodů jsou:
     A) jednorozměrné odchylky,
     B) dvojrozměrné odchylky,
     C) trojrozměrné (prostorové) odchylky,
     D) vstupní hodnoty pro stanovení přesnosti souboru měření,
     E) mezní odchylky určení polohy bodu,
     F) aritmetický průměr odchylek obou souřadnic
     G) totéž co poloh
  ové odchylky.
 2. Zeměměřický úřad:
     A) vykonává správu sítě bodů základního a podrobného polohového a výškového bodového pole,
     B) vykonává správu geodetických základů ČR,
     C) spravuje Základní bázi geografických dat,
     D) vykonává správu Katastru nemovitostí ČR,
     E) spravuje Odvětvové informační středisko,
     F) vede Centrální databázi údajů katastru nemovitostí,
     G) schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví.
 3. Nemovitostí samostatně evidovanou v katastru je:
     A) říční tok,
     B) pozemek dráhy,
     C) kolaudované potrubí podzemního vedení,
     D) kolna na neupraveném povrchu,
     E) kolaudovaná dílna o výměře 12 m
  2 na betonovém základě,
     F) pozemek průjezdu obytným domem z ulice do dvora,
     G) byt jako samostatná jednotka
  podle zvláštního zákona.
 4. Obec:
     A) je fyzická osoba,
     B) je právnická osoba,
     C) je orgán státní správy,
     D) je orgán územní samosprávy,
     E) je sdružení právnických osob,
     F) je nadace,
     G) může být městem.
 5. Město hodlá hrází přehradit vodoteč na svém lesním pozemku a vytvořit vodní nádrž. Má-li být pozemek nádrže evidován v katastru nemovitostí je třeba návrh změny v katastru nemovitostí doložit mimo jiné:
     A) rozhodnutím o využití území, rozhodnutím o dělení pozemku a rozhodnutím o umístění stavby podle stavebníh
  o zákona,
     B) rozhodnutím orgánu ochrany zemědělské půdy,
     C) povolením těžebních prací na povrchu,
     D) stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím,
     E) rozhodnutím vodohospodářského orgánu,
     F) rozhodnutím orgánů ochrany lesa,
     G) souhlasem státního podniku L
  esy ČR.

3. Tvorba testů

Navrhuji vytvořit pracovní skupinu k tvorbě zkušebních testů jmenovanou předsedou ČÚZK. V pracovní skupině by intenzivně na návrhu testu pracovali odborníci resortu ČÚZK, vysokých škol a soukromé praxe, a to v podskupinách určených shora uvedeným dělením 5 okruhů otázek.

Jsem přesvědčen, že při souhlasu vedení ČÚZK s tímto návrhem a dostatečné píli členů pracovní skupiny mohou být testy - například jako výnos předsedy ČÚZK - na světě do konce roku 2001 a mohou být podle potřeby novelizovány. Na základě svých zkušeností z působení v dřívejší zkušební komisi odpovědných geodetů jsem také přesvědčen, že zkušební testy mohou být účinnou učební pomůckou zejména tím, že úspěšně zamezí budoucím adeptům úředního oprávnění vytvořit před zkouškou ve své hlavě neorganizovaný zmatek neuspořádaných znalostí všeho a zároveň ničeho. Platí poznání, že není třeba do hlavy vše nacpat, ale je nesmírně důležité udržovat aktuální povědomí o tom, co a kde rychle nalézt a jak to v praxi použít.

   

Petr Polák, předseda ČSGK

    Vyvěšeno: 22.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [ČSGK] [Geodezie] [KN] [Vime - Vite] [Pošta]