[pošta]             GIS... Ostrava '99 - co jsme slyšeli


    Poslední lednový týden se konala v Ostravě konference s mezinárodní účastí GIS... Ostrava '99.

    1. den byl zasvěcen standadisačním aktivitám národních a mezinárodních asociací. V úterý ráno tato sekce ještě pokračovala vystoupením zástupců asociace GISPOL, což je polská obdoba naší ČAGI. Zde byla přednesena zajímavá myšlenka o tom, že GIS státu je souhrnem regionálních a místních GISů a LISů. Jako jedna z oblastí a cílů, kterými se GISPOL zabývá je podpora polského SW. GISPOL je členem EUROGI
(zsb.wloc.ids.pl/wodgik/sieci/gispol/egispol.html)
    EUROGI je zastřešující organizace národních a pan-evropských GI asociací. "EUROGI aims to promote, stimulate, encourage and support the development and use of geographic information and technology at the European level and to represent the common interest of the geographic information community in Europe."
www.eurogi.org

    Další vystoupení se týkalo představení projektu Panel GI. Panel GI je jedním z projektů asociace GISIG, jejímiž hlavními zájmy jsou tvorba výukových programů, spolupráce s mezinárodními organizacemi,...
    GISIG (GIS International Group) byl založen v roce 1992 jako nezisková asociace o geografických informačních systémech (GIS) se sídlem v Janově (Itálie) a v současnosti sdružuje přibližně 100 organizací z více než 20 evropských zemí. Jedná se o organizace jak komerční, tak výzkumné, jejichž spojení zajišťuje meziodvětvové zkušenosti na poli GIS a informačních technologií a zároveň v jednotlivých aplikačních odvětvích (urbánní a územní plánování, zemědělství, doprava, životní prostředí…). Hlavním cílem GISIGu je spolupráce mezi specialisty GIS prostřednictvím propagace a tvorby společných evropských projektů zaměřených na vzdělávání a zaškolování, vědy a výzkumu a regionálního rozvoje.
gisig.ima.ge.cnr.it
V ČR jsou členy GISIG Masarykova univerzita v Brně, TU Ostrava a TU Pardubice.
www.geogr.muni.cz/gisig

    V druhé části středečního dopoledne se přešlo ke konkrétním alikacím. Za zmínku určitě stojí příspěvek V. Ždímala Geografický informační systém polární stanice. Tento GIS zahrnuje prostor v okolí české polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě a obsahuje data: 1. o výskytu mechů a lyšejníků (pomocí něj se sledují změny ekosystému), 2. o výskytu ryb, řas a mušlí (důležité pro zásobování stanice) a 3. výslyt tuleňů (z hlediska bezpečnosti obyvatel stanice).
    Systém se využívá i pro přípravu nových členů, kontrolu posádek a výpočet toku energie a materiálu.
    Další zajímavý GIS vzniká v Centru dopravního výzkumu při Ministerstvu dopravy a spojů v Praze. Jde o Jednotnou dopravní vektorovou mapu (JDVM), která obsahuje železniční a silniční síť, síť vodních toků a letiště včetně překážek a radionavigace. Vše samozřejmě s příslušnými popisnými daty a parametry. Nechybí ani správní členění ČR až do úrovně katastru, ekologická data (chráněná území, pásma hygienické ochrany,...) a rastrová data ZABAGED/2 v měřítku 1:50 000.
    Aplikace je navržena v prostředí GeoMedia a měla by být použitelná v síti Internet/intranet. JDVM je určena pro potřeby projektu ZABAGED/1, pro potřeby MDS a státní organizace a správce dopravní infrastruktury.
www.jdvm.cz

    V úterý odpoledne probíhaly 2 paralelní sekce. Jedna byla zaměřena na GIS a modelování šíření emisí. Zde jsem zaregistrovaal poměrně živou diskusi následující po příspěvku pánů Šauera a Dvořáka Role GIS při využití modelu vyjednávání v ekologické politice.

    Druhá paralelní sekce se věnovala GPS a GIS, DPZ a GIS. Velmi zajímavé bylo např. seznámení se sledovacím systémem vozidel Lupus, který pracuje na bázi GPS a GSM. Škoda jen, že nebylo k dispozici připojení na Internet, protože tato aplikace je přístupná právě přes rozhraní webového prohlížeče.

    Druhá část odpoledne probíhala rovněž rozděleně. Jednak na téma GIS a modelování v geovědách, jednak GIS pro podporu krizového managementu a GIS v komerční sféře. Všechny zde přednesené příspěvky byly hodnoceny velmi pozitivně a vyvolaly výměnu názorů a zkušeností. Za zmínku stojí určitě referát J. Kamenického Rizikovost vlivu havárie produktovodu na životní prodtředí v úseku Kryry - Hájek. I když šlo o firemní příspěvek, určitě měl zde své místo, neboť se jednalo o analýzu osmi nezávislých souborů dat v prostoru. Stejně tak byl velmi zajímavý příspěvek J. Kašpara Marketingové analýzy pro řízení výstavby sítí GSM, který popisoval zkušenosti z předmětné studie na jednom turisticky atraktivním (nebo alespoň perspektivně) ostůvku.

    Středa byl poslední den konference, zaplněný třemi dopoledními sekcemi. Jedna z paralelních sekcí ze věnovala objektově orientovaným GIS a plánováním a projektováním (G)ISu. Tématem druhé paralelní sekce byl výzkum a výuka v oblasti GIS. První přednášející, J. Hiess z OÚ Znojmo vyzval všechny činné osoby, že by bylo vhodné nějakým způsobem unifikovat značky a barevné rozlišení vlastností a pod. pro územní plánování, regulační plány a.d.
    Dále J. Smutný z VŠE Praha představil svůj vlastní vyvíjený program, který je vlastně také GIS, jehož hlavním účelem je zaznamenávat časově proměnná data (GIS s časovou dimenzí). Předvedl nám svou aplikaci pro dějiny Evropy ve 20. století. Tento program by měl být využitelný hlavně při výuce.
    I následující referáty byly zajímavé, namátkou D. Zedníčková nám přednesla zkušenosti se školením a doškolováním pracovníků - koncových uživatelů GIS na OÚ Znojmo . Její závěry byly pro mnoho posluchačů, jak jsem si stačil všimnout, překvapující a zajímavé.

    Poslední sekce nesla název GIS a WWW. Tato sekce probíhala v hlavním přednáškovém sále a pro všechny účastníky. Nicméně zde bylo znát, že se jedná o problematiku, která je relativně nová a nová je i pro posluchače, kteří nevznesli téměř jediný dotaz, což u jiných příspěvků bylo běžné. Velmi výrazný byl i věkový posun přednášejících, což byli studenti nebo čerství absolventi.
    Vystoupili K. Staněk - o digitální kartografii a závěrem vhodnosti použití technologie ImageMap (to je jako mapa, kterou u nás naleznete na stránce Rezort ČÚZK). Dále J. Horák nám představil projekt informačního systému geologického pavilonu na VŠB-TU Ostrava. Tento informační systém zahrnuje databázi asi 20 000 vzorků z ČR a ze světa. Zobrazení výskytu na mapě světa je zprostředkováno pomocí Autodesk MapGuide. D. Bauckmann nám předvedl 3D model a GIS areálu VŠB-TU Ostrava, který je částečně zpracován a to až do podrobnosti vybavení jednotlivých mídtností. Tento model by měl být, stejně jako předchozí, veřejně přístupný v Internetu. Závěrem vystoupil P. Stančík s představením možností JAVA aplikací v oblasti GIS. Jde o programy, které si pronajímám a používám pouze v pomocí a často v prostředí Internetu. Obdobná možnost již existuje u většiny klientů pro prohlížení webových GIS aplikací (např. ActiveMaps, nově Autodesk MapGuide,... - viz příspěvek GIS a Internet, Zeměměřič 1+2/98) U této příležitosti se musím přimluvit k organizátorům. Myslím si, že by bylo velmi vhodné, aby bylo v přednáškových sálech připojení na Internet.

    Konferenci GIS... 99' těsně po poledni zakončil předseda organizačního výboru konference Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Poděkoval všem za účast, všem zůčastněným firmám na výstavě, všem přednášejícím i kolegům za přípravu a připoměl nám všem, že se opět můžeme setkat v Ostravě ve dnech 24.-26. ledna 2000.

    Oficiální stránky konference naleznete na gis.vsb.cz, sborník konference si můžete zajistit u p. Adámkové, E-mail: dagmar.adamkova@vsb.cz

Valda Škván


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [GIS]     [Na úvodní stránku]