Prof. Ing. Dr. Hauf, CSc.
zemřel dne 15. února 1999 po těžké nemoci ve věku 79 let.

Prof. Ing. Dr. Hauf, CSc. se narodil dne 24. 7. 1919 v Praze - Libni. Zde v r. 1938 na reálném gymnáziu maturoval a v témže roce vstoupil na tehdejší Vysokou školu speciálních nauk ČVUT v Praze. Po válečném přerušení dokončil svá studia na této škole v r. 1947 jako zeměměřičský inženýr. Nastoupil na místo asistenta akademika J. Ryšavého v předmětech nižší geodézie, vyrovnávací počet a měření podzemních prostor. Projevil zájem o instrumentální část geodézie a této problematice se věnoval po celou dobu svého působení na vysoké škole. V roce 1961 byl vyslán na čtyřměsíční stáž do geodetické laboratoře Institut Geographique National v Paříži.

V roce 1962 přešel na katedru vyšší geodézie k profesoru Ing. Dr. J. Böhmovi, DrSc., kde obhájil habilitační práci a byl jmenován a ustanoven docentem geodézie. O čtyři roky později obhájil kandidátskou práci a v roce 1972 byl jmenován a ustanoven profesorem geodézie. Od r. 1971 po dobu třinácti let vedl katedru vyšší geodézie.

Při svém působení na vysoké škole se především zasloužil o vybudování geodetické laboratoře a o zavedení přednášek "Základy elektronických metod v geodézii" a "Aplikovaná optika". V těchto oblastech vydal řadu učebních textů, napsal řadu článků oceňovaných odbornou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí. Práce pedagoga byla oceněna stříbrnou Felberovou medailí ČVUT.

Dlouhá léta byl členem redakční rady časopisu "Geodetický a kartografický obzor". Významnou roli sehrál jako člen Československého národního komitétu pro FIG, kde pracoval v páté komisi Positioning and Measurement. Nelze nepřipomenout jeho celoživotní angažovanost v tělovýchově, především v TJ Meteor Praha. Tato práce byla oceněna řadou uznání a vyznamenání od ČSTV.

Všichni spolupracovníci, přátelé a bývalí žáci budou na profesora Haufa s hlubokou úctou a vděčností vzpomínat.

Čest jeho památce

Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.

děkan Stavební fakulty ČVUT Praha

Poslední rozloučení se zesnulým bude v pondělí 22. února 1999 v 11,00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

19.2.1999