[pošta]             Nizozemský katastr nemovitostí Kadaster


    Malým příspěvkem našeho časopisu do diskuse kolem ISKN (Zeměměřič 3/99, s. 17) je i tento článek. Věříme, že pozorný čtenář příspěvek ocení.
  (red)

   Služba pro katastr a veřejné registry (Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, Netherlands Cadastre and Public Registers Agency, dále označována jako Kadaster) působí na území Nizozemského království již od roku 1832, kdy byla zřízena jako oddělení ministerstva financí. Tato agentura se od 1. května 1994 stala nezávislým veřejným subjektem. Finanční nezávislost a zodpovědnost Kadasteru je uzákoněna nizozemským katastrálním zákonem, zákonem o uspořádání Kadasteru, který byl základem pro privatizaci Kadasteru, a zákonem o pozemkových úpravách. Role Kadasteru je v [1] stanovena následovně: "Kadaster zajišťuje právní záruky v převodech týkajících se nemovitostí, včetně lodí a letadel, a poskytuje společnosti nejkvalitnější informace o vlastnictví. Kadaster se snaží poskytovat tyto služby za nejnižší možné ceny."

   Veškeré finanční prostředky na provoz musí Kadaster získat z poplatků za své služby, a proto je svými aktivitami zaměřen na zákazníka, který je jeho jediným zdrojem příjmů. Nizozemský katastr nemovitostí je veřejný, tj. kdokoliv (státní instituce, banky, notáři, realitní kanceláře, občané) může za stanovené poplatky nahlížet do katastrálních databází. Pro přístup k informacím mohou uživatelé použít telefon, fax, počítačovou síť, poštu, nebo osobně navštívit jedno z kontaktních míst. Tato varianta je určena především občanům, kteří mají možnost navštívit katastrální nebo obecní úřad, kde jsou vybudovány přístupové body ke katastrálním databázím. Ostatní subjekty mohou využít elektronickou výměnu dokumentů (EDI), technicky zajištěnou řešením firmy IBM (síť IBM Global Network). Řešení této firmy má být v nejbližší době nahrazeno alternativou s použitím běžných internetových technologií. V roce 1997 bylo 81 procent informací z katastru poskytnuto elektronickou cestou. Poplatky jsou vybírány za služby (přístup, tisk), nikoliv za katastrální data.

   Kadaster je podřízen přímo ministrovi pro výstavbu, plánování a životní prostředí. V každém z patnácti krajů je zřízen jeden katastrální úřad (na obrázku s vyobrazením organizační struktury je označen jako obchodní jednotka). Na místních zastupitelských úřadech jsou zřízeny "katastrální přepážky", u kterých mohou občané získat informace z katastrálních databází. Tyto katastrální přepážky s vyškoleným personálem však zvyšují pouze počet informačních míst, která může občan pro získání informace využít, protože samotný vklad či změnu do katastru lze provést pouze na katastrálním úřadě.

Na každém katastrálním úřadu je:

 •  oddělení pro zápis a informace o půdě (land registry and land information department), jehož úkolem je zaznamenávat notářské smlouvy do veřejného registru, spravovat katastrální databáze (pro každý kraj je jedna) a vyhledávat potřebné údaje v databázích,
 •  oddělení pro geodézii a pozemkové úpravy (land surveying and land consolidation department), jehož úkolem je vykonávat veškeré geodetické a kartografické práce tak, aby katastrální hranice byly udržovány v aktuálním stavu.

     Zákon o uspořádání Kadasteru umožňuje Kadasteru, aby se vedle svých statutárních povinností zabýval i obchodními aktivitami s podmínkou, že musí být splněny zvláštní požadavky. Kadaster smí vykonávat pouze takové obchodní aktivity, které jsou úzce spojeny s budováním kvalitního, více přístupného a otevřeného katastru nemovitostí, a s lepším využitím stávajících datových zdrojů.

     Katastrální informační systém se kromě jiného skládá ze dvou hlavních systémů LKI (Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem, Geodetický a kartografický informační systém) a AKR (Automatisering Kadastrale Registratie, Automatizované katastrální registrace). LKI je podobný českému Souboru popisných informací, AKR Soubor grafických informací.

     Mezi další obchodní aktivity patří budování základní mapy velkého měřítka GBKN (Grootschalige Basiskaart van Nederland). Digitální katastrální mapa, která je vytvářena od roku 1975, byla v roce 1998 k dispozici pro 87 procent území, 8 procent území bylo v analogové podobě a zbývajících 5 procent bylo převáděno. Předpokládá se, že digitální katastrální mapa bude dokončena na celém území v roce 1999. Kromě toho poskytuje Kadaster i mezinárodní konzultační služby. Tyto služby v současné době nabízí i v ČR, kde konzultační kancelář Kadasteru (Kadaster International Consultancy, Novomlýnská 7, Praha 1, 110 00) působí v Praze od září 1998 .

     Obchodní aktivity tvoří jen malou část z celkového finančního zisku, jen 3 miliony guldenů, zbývajících 117 milionů guldenů (1 gulden je cca 16.50 Kč) bylo získáno za služby vyplývající ze statutárních povinností. (Tyto údaje byly převzaty z výroční zprávy za rok 1997).

  Kadaster na Internetu
     Nizozemský Kadaster má své webové stránky na adrese http://www.kadaster.nl/. Bohužel zde od poslední změny designu proběhla i změna faktická - ačkoliv před změnou byly některé informace i v angličtině, jsou nyní k dispozici pouze v holandštině.

     Vedle oficiálních stránek Kadasteru má vědecko-výzkumné oddělení Ontwikkeling, Onderzoek & Advies (OOA) své vlastní webové stránky http:// ooa.kadaster.nl/, kde jsou k dispozici publikované práce a demonstrační verze programu vytvořeného v rámci projektu GeoShop. Tohoto pilotního projektu se zúčastnily samospráva v Almere, televizní kabelová společnost Casema a Kadaster. Pro účely projektu, který měl ukázat především možnosti distribuovaných databází, byly firmou Professional Geo Systems (PGS) naprogramovány aplikace typu klient/server, nazvané Lava GIS a Magma. Lava je prohlížeč napsaný v Javě, což umožňuje jeho využití na libovolné počítačové platformě. Aplikace tohoto typu jsou ideální pro podnikové intranety, tj. vnitropodnikové počítačové sítě fungující na stejném principu jako Internet, případně pro použití na Internetu samotném. Na serverové straně s Lavou komunikuje program Magma. Na webových stránkách firmy PGS si lze stáhnout volně dostupný programový balík, který může zájemce po bezplatné registraci testovat pro své účely po dobu jednoho měsíce. K dispozici jsou verze jak pro MS Windows, tak pro různé verze UNIXu včetně Linuxu. Databáze obsahující rastrová i vektorová data mohou být distribuované, tj. libovolně rozmístěné v počítačové síti.

  NCGI
     Informace o výrobcích poskytovaných Kadasterem jsou zahrnuty v Národním clearinghousu pro geografické informace (Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie, NCGI), který poskytuje metadata o geografických datových sadách v Nizození. V databázi NCGI lze vyhledávat na internetu na adrese: http://www.ncgi.nl/ Uživatel si může vybrat z nabídky, a dotazem odeslaným databázovému serveru získá odpovídající metadata. Metadata jsou "data o datech", což jinými slovy znamená, že ke všem datovým sadám (katastrální mapa, tématické mapy, topografické mapy, data z nejrůznějších geografických informačních systémů) v databázi existují popisná data. Protože pro všechny datové sady jsou k dispozici stejné popisné prvky, může uživatel snadno vybírat a porovnávat.

  Další informace o katastru ve světě
     Meeting of Officials on Land Administration (MOLA) – to je iniciativa vzniklá z podnětu Evropské ekonomické komise Spojených národů a která do současné doby realizovala projekty "Land Administration Guidelines" a "Inventory of Land Registration Systems". Jak už je v současnosti již téměř pravidlem, i tyto materiály jsou k dispozici na Internetu. Na adrese http://www.sigov.si/mola/ jsou tyto dokumenty k dispozici v populárním formátu PDF. K přečtení tohoto formátu zájemce potřebuje volně dostupný program Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/). Druhý zmiňovaný dokument obsahuje podrobný přehled 40 katastrálních systémů celého světa. Po přečtení ze zprávy vyplyne, že český katastr nemovitostí na tom zase tak špatně není.

  Literatura:
  [1] Kadaster: Summary Annual Report 1997. pp. 6, Apeldoorn, 1997
  [2] Kadaster: Organization, Management Vision, Planning & Control and Financial Policy of the Netherlands Cadastre and Public Registers Agency. pp. 30, Apeldoorn, datum vydání neuvedeno
  [3] Paul van der Molen: Dutch Cadastre Reformed. Customer Orientation and Information Technology. GIM, March 1998, pp. 32-35
  [4] Vít Suchánek: Katastr v některých evropských zemích II. Edice VÚGTK, Zdiby, 1993.
     Publikace [1] a [2] lze získat na adrese The Netherlands Cadastre and Public Registers Agency, PO Box 9046, 7300 GH Apeldoorn, tel.: 31 55 528 52 58, fax.: 31 55 355 68 50.

  Ing. Josef Hnojil, katedra mapování a kartografie, FSv, ČVUT Praha, hnojil@fsv.cvut.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Katastr nemovitostí]     [Server]