[pošta]             Komora informuje:


    1) KGK ve spolupráci s ČÚZK a ČSGK uspořádá konferenci "Současnost a budoucnost zeměměřictví v kontextu připojování ČR k EU". Od zveřejnění informace o její přípravě v čísle 1+2/98 Zeměměřiče došlo k posunu termínu jejího konání na 4. kvartál letošního roku. Stalo se tak na návrh zástupců KGK a ČSGK, neboť by mělo předem dojít k jednání mezi ČÚZK a KGK a bude též více času na její přípravu. Tématická komise též podporuje myšlenku uskutečnit jednání mezi ČÚZK a KGK a doporučuje organizační komisi, aby projednala možnost pořádání konference v rámci MGID.
   Předběžně dohodnutý rámcový program je tento:
Po úvodním slovu tří předsedů (ČÚZK, ČSGK a KGK) do problematiky proběhne vlastní konference, která je rozdělena do dvou bloků.
1. blok: Zásadní změny ve vývoji a nové úkoly KN obsahuje tato témata:

 • Inovace koncepce digitalizace KN
 • Digitalizace KN z pohledu podnikatelů
 • Zdokonalený ISKN – začátek realizace
 • Využití KN v IS měst a obcí
 • Model úspěšného řešení digitalizace KN
 • Vztah mezi daňovým systémem a KN
 • PÚ a prodej státní půdy ve vztahu ke KN
 • Ústřední státní IS ve vazbě na KN
 • KN v Rakousku
 • Vedení katastru v Bavorsku
 • KN v Německu a v Evropě
 • Legislativa harmonizovaná s předpisy EU.
  2. blok: Postavení zeměměřiče v současné společnosti má tato témata:
 • Přínos profesních komor a podnikatelské sféry pro rozvoj zeměměřictví
 • Vývoj zeměměřictví z pohledu škol a výuky
 • Činnost oborové rady
 • Profesní komory a spolupráce s ČKAIT
 • Geodézie ve stavebnictví
 • Inženýrská geodézie
 • Geodetické přístroje a pomůcky a vybavenost soukromých firem
 • Digitalizace katastru v Rakousku
 • Etika zeměměřiče
 • Zeměměřická profese v evropském a globálním kontextu
 • Zeměměřič na počátku 3. tisíciletí – právní a prognostická úvaha.

  2) Komora se též v současné době obrátila na ČÚZK s návrhem na jednání, jehož tématy by mělo býti:

 • provádění digitalizace SGI
 • zákon o komoře
 • novelizace zákona o zeměměřictví.

  3) K problematice digitalizace SGI bude v polovině dubna t.r. uskutečněn seminář, pořádaný ve spolupráci komory se zemědělským výborem poslanecké sněmovny, kde se předpokládá vystoupení zástupců ČÚZK, KGK a ČSGK na téma "Současný stav zeměměřictví", KGK na téma "Vybavenost soukromé sféry a její schopnost výkonu zeměměřických činností" a dále vystoupení: předsedy oborové rady pro zeměměřictví, představitelů vysokých škol vyučujících zeměměřictví, SMO, ÚPÚ, Úřadu pro státní IS, IMIPu a případně dalších. Dále se předpokládá, že bude k dispozici český text některých referátů popisujících způsob řešení problematiky digitalizace katastru nemovitostí v Rakousku, přednesených na mezinárodní akci "GEOMETER EUROPAS", která se konala ve dnech 12. a 13. října 1998 ve Vídni.

  4) Komora upozorňuje své členy, že pro zájemce z jejích řad je v sekretariátu komory k dispozici 1. číslo časopisu pro tvůrce i uživatele nového informačního systému katastru nemovitostí BULLETIN PROJEKTU ISKN na disketě v textovém editoru MS Word pro Windows 6.0–7.0 (*.doc). Tento soubor sekretariát zašle elektronickou poštou bezplatně na e-mailovou adresu zájemce.
    (fa)


  Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Rezort ČÚZK]     [Server]