[pošta]             Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 1998


    Stalo se dobrou tradicí, že již několik let otiskuje časopis Zeměměřič přehled významnějších událostí na ČÚZK uplynulého roku očima předsedy J. Šímy. Nejedná se o přehled sestavený v naší redakci nebo snad o obsah našeho časopisu. Ten jsme otiskli minule v Zeměměřiči č. 1+2/99.
   V údajích předsedy ČÚZK naleznete informace o významných událostech o nichž jste jako běžní zeměměřiči možná ani netušili. Lépe se budete orientovat v dění mezi KGK a ČÚZK a v neposlední řadě zveřejněním tohoto přehledu opravíme i některé údaje, které konkurenční Zeměměřič+ nesprávně otiskl (např. uvedení V. Slabocha do funkce ředitele VÚGTK bylo 1. 5. ´98). Pro úplnost jsme k některým událostem připojili i odkazy na články v časopisu Zeměměřič. Přehled je pro naše čtenáře zajímavým ohlédnutím za r. 1998 a jsme rádi, že jsme ho i letos mohli zveřejnit.
  (red)

leden
5.  Ústavní soud ČR požádal ČÚZK o stanovisko k poslaneckému návrhu zrušit § 9b až 9h zákona č. 217/1997 Sb., týkající se způsobu dořešení nedokončeného scelovacího řízení ve 450 k.ú. pozemkovými úřady.

19.  Ministerstvu financí bylo sděleno, že privatizace všech státních podniků v resortu ČÚZK byla ukončena.

   Předseda ČÚZK přijal nově jmenovaného předsedu Pozemkového fondu ČR a projednal s ním zásady spolupráce katastrálních úřadů při zápisu majetku ve správě PF ČR do KN.

únor
2.  Předseda ČÚZK se zúčastnil společné schůze obou komor Parlamentu ČR, spojené se složením slibu presidenta republiky.

   ČÚZK obdržel Státní rozpočet na rok 1998 ve znění schváleném Parlamentem ČR. Závažnou okolností byl nulový nárůst mzdových prostředků a 3 % redukce ostatních běžných výdajů.

16.  Ve dnech 16. – 17. 2. 1998 se konalo na ČÚZK zasedání řídícího výboru MOLA (Mítink představitelů správy pozemků Ekonomické komise pro Evropu při OSN) za účasti 27 delegátů, mezi nimi prezidenta FIG a prezidenta CERCO. (Zeměměřič 5+6/98, s. 6-11)

21.  Předseda ČÚZK vystoupil jako čestný host na 5. sjezdu Českého svazu geodetů a kartografů. (Zeměměřič 3+4/98, s. 31)

březen
2.  Návrh novely vyhlášky č. 190/1996 Sb. byl předložen po obtížných předchozích jednáních ČÚZK s některými ministerstvy a Advokátní komorou komisím Legislativní rady vlády pro správní právo a občanské právo k posouzení.

   V rámci obchodní veřejné soutěže na experimentální ověření možností analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými metodami pro tvorbu DKM byla vybrána firma GEODIS Brno, s.r.o. O výsledcích experimentu bude referováno na konferenci v Olomouci.

   Pro informaci vlády ČR byla zpracována "Zpráva o průběhu digitalizace KN a zápisu vlastnických práv k bytům a nebytovým prostorům a informace k zavádění údajů o BPEJ do katastru nemovitostí".

11.  Předseda ČÚZK přednesl úvodní projev na geodetickém odborném dnu výstavy GEOMATICA ´98. (Zeměměřič 3+4/98, s. 6-8)

23.  Byla zahájena instalace 7 fotogrammetrických přístrojů získaných v rámci pomoci švýcarské vlády resortu ČÚZK.

   Podle provedené inventury byl resort ČÚZK vybaven celkem 5 022 kusy PC včetně grafických stanic.

26.  Byl zahájen provoz v nové budově Katastrálního úřadu v Jihlavě. (Zeměměřič 5+6/98, s. 11)

duben
2.  Uskutečnilo se další setkání členů představenstva Komory geodetů a kartografů s vedením ČÚZK na témata: Možná spoluúčast podnikatelské sféry na realizaci Koncepce digitalizace KN, vztahy podnikatelů a katastrálních úřadů a nové legislativní iniciativy Komory.

8.  Vláda ČR vzala na vědomí "Zprávu o průběhu digitalizace KN a zápisu vlastnických práv k bytům a nebytovým prostorům a informaci o zavádění BPEJ do katastru nemovitostí" bez připomínek.

14.  Vedení ČÚZK doporučilo aktualizovat Koncepci digitalizace KN tak, že do konce března 1999 bude vytvořen navazující koncepční materiál, který zhodnotí výsledky z období 1994 – 1998 a vytyčí další cíle pro období následujících 5 – 10 let.

   Předseda ČÚZK a predseda ÚGKK SR podepsali mezistátní dohodu o vzájemném předání a převzetí údajů, dokladů a dokumentů z katastru nemovitostí ČR a SR v důsledku výměny částí území.

17.  Vzhledem k negativnímu stanovisku komise pro občanské právo Legislativní rady vlády se rozhodl ČÚZK vzít zpět návrh novely vyhlášky č. 190/1996 Sb. a do konce měsíce připravit novou užší verzi k předložení.

   Na základě usnesení vlády č. 52/1998 požádal ČSÚ resort ČÚZK o poskytnutí podkladů ze ZABAGED a katastru nemovitostí pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

28.  Byla zprovozněna rozsáhlá nástavba Katastrálního úřadu Plzeň-město a přestěhován Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni.

květen
1.  Předseda ČÚZK pověřil místopředsedu též řízením odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí. Ing. Nedvídek byl po 19 měsících uvolněn k plnému vykonávání funkce ředitele odboru kontroly a dohledu.

   Předseda ČÚZK dále jmenoval Ing. B. Volného ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně a Ing. V. Slabocha, CSc. ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech. (Zeměměřič 5+6/98, s. 22)

   Předseda ČÚZK pověřil řízením Katastrálního úřadu v Litoměřicích Ing. Vl. Vahalíkovou a ČÚZK vypsal výběrové řízení na místo ředitele.

6.  Při poslední přednášce na ČVUT – fakultě stavební, obor geodézie a kartografie podal místopředseda ČÚZK informace studentům o možnostech uplatnění v resortu.

11.  Ve věci usnesení vlády ČR č. 282/1996 k návrhu dalšího postupu vlády v reformě veřejné správy sdělil předseda ČÚZK ministrovi vnitra, že nenavrhuje převod žádné z působností ČÚZK na úřady VÚSC a na okresní úřady ani začlenění katastrálních úřadů do okresních a krajských úřadů.

   Výběrové řízení na funkci ředitele odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí skončilo neúspěšně. Žádný z eventuálních uchazečů nesplnil požadované podmínky.

25.Vítězem obchodní veřejné soutěže na databázový systém Zdokonaleného informačního systému KN se stala firma ORACLE Czech, s.r.o.

   Ministr zemědělství Ing. Lux požádal v souvislosti s budováním Zdokonaleného ISKN, aby v katastru nemovitostí byly opět evidovány nájemní vztahy, což zdůvodnil potřebou pro chod Integrovaného kontrolního a administrativního systému zemědělství.

   Topografická služba Armády České republiky předala ČÚZK materiál se zhodnocením dosavadních analýz a závěry pro postup společné pracovní komise, zabývající se jednotným sběrem a využitím digitálních geografických dat pro potřeby obou resortů.

   Na základě analýz, provedených na katastrálních úřadech I. typu, byly získány hodnověrné údaje o cenách státních zakázek na geodetické práce v letech 1995 – 97 a porovnání s výdaji, které by na stejné práce vynaložily katastrální úřady.

červen
2.  Předseda ČÚZK se zúčastnil setkání s předsedou vlády Ing. Tošovským na Managerském fóru '98.

8.  ČÚZK jako zadavatel zrušil obchodní veřejnou soutěž na dodávku softwaru pro správu prostorových dat ve Zdokonaleném ISKN pro nadměrné rozpětí nabízených cen a vypsal novou soutěž cílenou na dodávku produktů od firmy Bentley.

9.  Předseda ČÚZK vystoupil s projevem na IV. slovensko-česko-polských dnech ve Staré Lesné na Slovensku. (Zeměměřič 7+8/98, s. 20).

12.  Byla dokončena hrubá stavba budovy pro všechny orgány zeměměřictví a katastru v hl. městě Praze, v Praze 8 - Kobylisích.

17.  Ing. Nedvídek a Mgr. Ing. Baudyš se zúčastnili 15. zasedání katastrálních služeb zemí býv. Rakousko – Uherska v Bratislavě věnovaného tématu "Údaje za které katastr ručí".

   Návrh novely vyhlášky č. 190/1996 Sb. byl kladně projednán v určených komisích Legislativní rady vlády.

25.  Ing. Nedvídek a JUDr. Barešová přednesli ve Vídni své referáty na 2. zasedání "Vídeňské konference o pozemkové knize a katastru." (25. až 26. června 1998)

30.  Předseda ČÚZK otevřel v Dačicích nově adaptované prostory detašovaného pracoviště Katastrálního úřadu v Jindřichově Hradci.

červenec
3.  Místopředseda ČÚZK jednal s představiteli Ministerstva financí o způsobu dalšího financování projektu Zdokonaleného ISKN.

   Předseda ČÚZK podepsal novelu vyhlášky č. 190/1996 Sb. a text byl předán k publikaci ve Sbírce zákonů.

15.  Ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR byl z iniciativy Komory geodetů a kartografů projednáván materiál "Současnost a budoucnost zeměměřictví" bez vědomí a účasti ČÚZK. Úřad získal tento materiál dodatečně a neoficiálně od přítomného zástupce Ministerstva zemědělství.

17.  Ing. Slaboch, CSc., Ing. Pešl a Ing. Rydval byli resortem ČÚZK vysláni k aktivní účasti na kongresu FIG v Brightonu. (Zeměměřič 11+12/98, s. 17-20)

28.  Novela vyhlášky č. 190/1996 Sb. byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 179/1998 Sb.

30.  Místopředseda ČÚZK vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na hardware pro Zdokonalený ISKN.

   Byla podepsána dohoda mezi ČÚZK a Ministerstvem financí o využívání páteřní komunikační sítě FINET pro potřeby Zdokonaleného ISKN.

srpen
3.  Předseda ČÚZK uvedl do funkce ředitele Katastrálního úřadu v Litoměřicích Ing. T. Babického.

   Péčí Katastrálního úřadu v Opavě bylo ve značném nákladu vytištěno úplné diferenční znění novely vyhlášky č. 190/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. pro potřeby resortu, orgánů veřejné správy a subjektů podnikatelské sféry.

10.  Poslanec Bláha (ČSSD) předložil materiál KGK "Současnost a budoucnost zeměměřictví" jako poslaneckou interpelaci ministrovi financí (a později ještě ministrovi zemědělství). Předseda ČÚZK pozval předsedu představenstva KGK na zářijovou poradu ředitelů k vysvětlení postupu Komory.

   Kontrolní odbor Ministerstva zemědělství po dohodě s Nejvyšším kontrolním úřadem přešetřil anonymní stížnost na neregulérnost zrušení obchodní veřejné soutěže na software pro správu prostorových dat v ISKN a její vypsání na produkty firmy Bentley a konstatoval, že obě akce byly plně v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb.

11.  Předseda ČÚZK požádal předsedu výboru Senátu Parlamentu ČR o zaslání materiálu předloženého Komorou geodetů a kartografů a o úplný záznam z besedy dne 15. 7. 1998. (Zeměměřič 9+10/98, s. 26)

13.  ČÚZK uspořádal schůzku zástupců 5 softwarových firem, jejichž produkty lze využít při vyhotovování GP a informoval je o závažných změnách zavedených novelou vyhlášky č. 190/1996 Sb.

31.  Koordinační a informační funkcí člena vlády vůči Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu byl usnesením č. 536/98 pověřen ministr zemědělství Ing. Fencl.

září
1.  Nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 190/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. (Zeměměřič 11+12/98, s. 11)

   V Seči se konalo neveřejné dvoudenní školení k technickým aspektům novely vyhlášky č. 190/1996 Sb. pro 230 zaměstnanců resortu.

2.  Předseda ČÚZK přijal Ing. Fafejtu na jeho žádost a obdržel stručný výtah z materiálu "Současnost a budoucnost zeměměřictví" jako podklad pro další jednání. Seznámil jej se stanoviskem vedení ČÚZK ke zvolenému postupu Komory geodetů a kartografů. (Zeměměřič 9+10/98, s. 26)

   Expert PHARE pan Jan Polman (Dutch Cadaster) zahájil své 18-ti měsíční působení na ČÚZK.

6.  Předseda ČÚZK se zúčastnil XXI. plenárního zasedání představitelů zeměměřických služeb států sdružených v Radě Evropy (CERCO) v Oslo a Bergenu.

7.  ČÚZK obdržel oficiálně materiál "Současnost a budoucnost zeměměřictví" od Senátu Parlamentu ČR zároveň s úplným přepisem magnetofonového záznamu besedy 15. 7. 1998.

8.  Začala série 13 veřejných přednášek a seminářů Ing. Nedvídka a Ing. Sehnala k novele vyhlášky č. 190/1996 Sb., určených především pro pracovníky v komerční sféře. (Zeměměřič 11+12/98, s. 11)

16.  Vláda ČR jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek do veřejné obchodní soutěže na hardware pro Zdokonalený ISKN (předpokládaný objem větší než 200 mil. Kč).

   Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil na základě vystoupení představitelů resortu ČÚZK schválit státní závěrečný účet kapitoly 346 za rok 1997.

18.  Byla podepsána smlouva se společností Bentley Systems ČR, s.r.o. o dodávce software pro správu prostorových dat Zdokonaleného ISKN.

21.  Ing. Nedvídek vystoupil na 3. konferenci Svazu měst a obcí k problematice zápisu majetku obcí do katastru nemovitostí.

24.  Předseda a místopředseda ČÚZK se zúčastnili pokračování besedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu k materiálu Komory geodetů a kartografů "Současnost a budoucnost zeměměřictví".

říjen
5.  Na základě usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vypracoval ČÚZK zprávu pro poslance o zjednodušení a zlepšení služeb katastru nemovitostí občanům a institucím.

6.  Uskutečnilo se setkání předsedy ČÚZK s poslancem ČSSD p. Bláhou, při kterém byl pan poslanec seznámen s hlavními úkoly resortu ČÚZK a jejich plněním.

9.  Ve Vodňanech se uskutečnil 3. ročník resortního turnaje v sálové kopané pod záštitou předsedy ČÚZK. (Zeměměřič 11+12/98, s. 15)

12.  Opatřením ředitele Národního bezpečnostního úřadu byl zrušen dosavadní seznam utajovaných skutečností v resortu ČÚZK. Nadále nebudou utajovány žádné informace, které resort spravuje.

22.  V Zeměměřickém úřadě se uskutečnila celoresortní porada o 2. etapě vývoje ZABAGED do roku 2005 a jejím využití v kartografii státních mapových děl středních měřítek.

26.  ČÚZK vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na technické vybavení centrální databáze Zdokonaleného ISKN.

   Předseda ČÚZK požádal presidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o poskytnutí seznamu názvů hospodářských a účelových zařízení a podniků, které byly v roce 1989 v majetku KSČ a SSM, aby katastrální úřady mohly vyhotovit soupis nemovitostí pro potřeby vlády ČR.

   Anonymní čtenář časopisu Zeměměřič ocenil semináře Ing. Nedvídka k novele vyhlášky č. 190/1996 Sb. slovy: "Donutil mně zastydět se nad vlastním názorem, že na úřadech zůstali jen neschopní blbci." (Zeměměřič 11+12/98, s. 12)

listopad
2.  Vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 253/1992 Sb., kterou se v orgánech státní správy zvyšují tarifní složky platů v roce 1999 o 17 %.

   Místopředseda ČÚZK byl jmenován členem Rady vlády ČR pro státní informační politiku.

   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický zahájil distribuci Terminologického slovníku geodézie a kartografie. (Zeměměřič 1+2/99, s. 20, přebal III)

   Předseda ČÚZK nabídl Ministerstvu zemědělství spolupráci resortu na realizaci Integrovaného a kontrolního systému pro sledování využití zemědělského půdního fondu a účinnosti poskytovaných dotací.

   Předseda ČÚZK, Ing. Jirman a Ing. Slaboch, CSc., vystoupili na 35. Mezinárodních geodetických informačních dnech v Brně. (Zeměměřič 11+12/98, s. 6, 14)

9.  20-tičlenná delegace resortu, vedená místopředsedou ČÚZK, se aktivně zúčastnila VI. mezinárodní konference o katastru nemovitostí v Žilině.

18.  Na Seči se konala dvoudenní porada 40 zaměstnanců Zeměměřických a katastrálních inspektorátů se zaměstnanci odborů 21 a 23 ČÚZK.

25.  Na ČÚZK se konal třídenní švýcarsko-český seminář k ukončení programu pomoci švýcarské vlády resortu.

27.  Předseda ČÚZK vystoupil na oslavě 80 let Topografické služby Armády ČR v Praze.

prosinec
1.  Předseda ČÚZK jmenoval do funkce ředitelky Katastrálního úřadu v Táboře Ing. Dvořákovou.

7.  Vedoucí pracovníci a řada dalších zaměstnanců resortních orgánů obdrželi "Otevřený dopis kolegům zeměměřičům v resortu ČÚZK" od představenstva Komory geodetů a kartografů. (Zeměměřič 11+12/98, s. 7).

9.  Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválil vládní návrh kapitoly 346 – ČÚZK státního rozpočtu na rok 1999 jednohlasně. Před poslanci vystoupil na žádost a doporučení poslankyně Nědvědové (ODS) Ing. Fafejta se stanoviskem Komory geodetů a kartografů. Doprovodné usnesení zemědělského výboru požaduje od ČÚZK koncepci digitalizace katastrálních map včetně možností spolupráce s podnikatelskou sférou, přednostně zajistit vyhotovení podkladů pro potřeby Pozemkového fondu ČR a zajistit zápisy nemovitostí ve správě PF ČR v co nejkratším termínu.

31.  V roce 1998 rozhodly katastrální úřady o 416 tis. vkladech práv do katastru nemovitostí, provedly 400 tis. záznamů vesměs na základě rozhodnutí jiných státních orgánů a soudů a vydaly 1 mil. 74 tis. listin obsahujících informace o nemovitostech a vlastnických a jiných právech k nim, kromě poskytnutí mnoha podkladů pro pozemkové úřady a Pozemkový fond ČR. (Zeměměřič 11+12/98, s. 6, 13/98, s. 2)

   V roce 1998 bylo doručeno odboru kontroly a dohledu ČÚZK celkem 251 stížností. Z uvedeného počtu bylo 114 stížností oprávněných a 21 je dosud v řízení.

  Ing. Jiří Šíma, CSc.


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Rezort ČÚZK]     [Server]