[pošta]             SEČ '99


    Seč se již zabydlela v povědomí širokého okruhu specialistů jako místo konání různých odborných akcí. Naposledy se ve dnech 9. až 11. 2. konal v sečském JuniorCentru již 5. ročník mezinárodní konference "Informační systémy v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás". Pořadatelem byla tradičně společnost HELP SERVICE – Education, hlavními spolupořadateli pak HELP SERVICE Mapping, ÚHÚL Brandýs nad Labem, Foresta SG, Topol Pro a další. Konference se konala pod záštitou MZe ČR a byla podporována CAGI.
   Letos se konference účastnilo více jak 200 lidí, zajímajících se o využití nových technologií ze světa GIS a DPZ v oblasti lesnictví a zemědělství. Přítomni byli zástupci soukromých firem, státní správy, okresních úřadů i vzdělávacích pracovišť. Přibližně desetina účastníků konference byla ze zahraničí – Španělska, Ruska, Polska, Německa, Maďarska, Slovenska.
   Jednání konference probíhalo po jednotlivých odborně zaměřených sekcích. První den konference byl vyhrazen "Úvodní sekci", tvořené příspěvky zejména zahraničních účastníků. Druhý den probíhala jednání současně v "Zemědělské sekci", v "Lesnické sekci" a v opět zavedené sekci "Informatika ve školství". Třetí den konference byl vyhrazen pro příspěvky v sekci "GIS a DPZ" a sekci "Pozemkové úpravy". Jednací řečí byla čeština, případně angličtina. Referáty v "Úvodní sekci" a v "Lesnické sekci" byly paralelně tlumočeny do druhého jednacího jazyka. Organizátoři se snažili maximálním způsobem dodržovat stanovený harmonogram přednášek, tak aby účastníci mohli přecházet mezi jednotlivými jednacími sály za vyhlédnutými příspěvky.
   Součástí odborné části konference byla rovněž výstava, kde se jednotlivé firmy prezentovaly ukázkami svých produktů a technologií. Svůj stánek měly například firmy APOS, Arcdata Praha, Argus Geo System, Atlas, Foresta SG, GEPRO, Help Servis – Mapping, IFER, Nadir, Topol PRO, ÚHÚL Brandýs nad Labem, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, a další. Zájemci se tak mohli prakticky seznámit s novinkami nabízenými jednotlivými firmami. Organizátoři však pamatovali nejen na pracovní náplň konference a zabezpečili pro zájemce poznávací výlet do Kutné Hory. Ke konferenci patří již neodmyslitelně společenský večer. Vysoká očekávání vyvolaná vzpomínkami na minulé ročníky nebyla zklamána. Hlavní konferenční sál, stoly plné dobrého jídla, tombola o hodnotné ceny, hudba, tanec.
   O aktuálním dění na konferenci informoval každý den čtyřstránkový Zpravodaj připravovaný pracovníky redakce časopisu GEOinfo.
   Účastníci konference si vesměs pochvalovali neformální atmosféru vzájemných setkání a diskusí. Slova chvály zněla na výborné organizační zajištění celé akce a obětavost členů organizačního týmu v čele se zkušeným organizátorem ing. Petrem Brabcem. Věřme, že tradice těchto konferencí bude pokračovat a za rok se uskuteční další ročník – SEČ 2000.
  (PeSo)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [GIS]     [Víme - víte]     [Server]