[Home Page]
   Jsou možné i jiné organizační modely katastru?

(Dokončení z čísla 3/2000.)

Technické způsoby vedení, automatizace Systém registrace práv k nemovitostem v Anglii a Walesu je po technické stránce poněkud odlišný oproti systémům na kontinentu a vzešel z historického vývoje práva i použitých technických prostředků. Tento systém se od systémů obvyklých v evropských zemích zásadně liší tím, že pojednává jednotlivé nemovitosti izolovaně (nevychází z katastru pokrývajícího souvisle celé teritorium) a má blíž spíše k obdobě pozemkové knihy než našeho katastru. Jako společný rys lze však shledat především tu skutečnost, že zahrnuje jak technickou, tak právní stránku registrace práv k pozemků v jediné instituci, která je součástí státní správy a nikoliv justice. Systém vychází z tzv. zásady "obecných hranic" (General Boundaries rule od 1960), kdy vlastní exaktní průběh hranic je ponechán neurčený (zůstává neupřesněno, zda hranice probíhá např. středem, vnějším či vnitřním okrajem živého plotu či zdi, nebo zda pozemek zahrnuje, či nezahrnuje část podél probíhající komunikace či vodního toku). Tento systém tedy preferuje do jisté míry skutečnou fyzickou držbu (fyzické hranice a nikoliv hranice právní) a vychází ze zásady, že právní hranice nejsou neměnné. Jen výjimečně se využívá pevných právních hranic stanovených exaktně, např. souřadnicemi v národním systému (tzv. fixed boudaries), jde ovšem o mimořádně nákladnou záležitost, neboť průběh právních hranic musí být nejen zcela jednoznačně definován, ale zejména musí být odsouhlasen všemi sousedy (včetně zkoumání jejich titulů) a kdy veškeré náklady musí hradit žadatel. Vzhledem k tomu, že podmínkou je souhlas všech sousedů, nevzniká ani žádná výhoda, že by se tím vyřešily případné spory.

Land Registry povinně jako mapového podkladu využívá topografických map v měř. 1 : 1 250 a 1 : 2 500, zhotovených Ordnance Survey (dále jen OS) jako tzv. přehledné mapy (index map). Pro každou nemovitost (v pojetí spíše našeho knihovního tělesa než parcely) je založen fascikl obsahující tzv. založený plán (filed plan, title plan), což je kopie, popř. zvětšenina výřezu mapy s barevným zvýrazněním hranic obvodu vlastnictví a dalších práv, pokud jsou vymezeny prostorově (právo cesty, atd.), popis hranic vzhledem k fyzickým prvkům zobrazeným na mapě OS (v nejjednodušším případě s využitím formulace "...tak, jak je barevně vyznačeno na plánu"), vyhotovený certifikát o vlastnictví (který má několik oddílů velmi podobných klasické pozemnoknižní vložce včetně listu závad), dále pak i případný certifikát o zástavním právu a všechny listiny týkající se této nemovitosti včetně měřických plánů na dělení nemovitostí, tzv. deed plans (které obsahují výsledky měření, dnes již výhradně v metrické soustavě). Registrační číslo nemovitosti (title number) má obdobný význam jako naše parcelní číslo, je však přidělováno pořadově podle postupu registrace, nikoliv systematicky v rámci území. Pro vlastní vyhledávání se používá především poštovních adres, které jsou přiděleny jednoznačně téměř všem pozemkům a dostatečně spolehlivě fungují. Registrace je od osmdesátých let povinná všude, vždy s první dispozicí s nemovitostí. Při první registraci LR prozkoumá veškeré předložené listiny a dokumenty, identifikuje rozsah nemovitosti podle listin na mapě Ordnance Survey, rozhodne o registraci a vyhotoví předepsanou dokumentaci. Další transakce jsou pak již velmi jednoduché. Písemná část operátu je plně komputerizována, plány se vedou většinou stále v klasické podobě a barevně. Registrováno je již více než 75 % všech nemovitostí. Veškerá komunikace se stranami probíhá především poštou s využitím ucelené řady specielních tiskopisů s podrobnými návody k použití. Od roku 1990 je tato evidence nově zcela přístupná a otevřena veřejnosti bez jakýchkoliv omezení (do roku 1990 mohl obdržet kopie certifikátu o vlastnictví nebo o hypotéce jen vlastník a věřitel, jiný žadatel jen se souhlasem vlastníka). Velmi poučný je ryze pragmatický přístup k řešení problému katastru a registrace práv, jednoduchost, účelnost, nenákladnost a vysoká kvalita a pohotovost všech služeb. LR z pověření koruny garantuje registrovaná práva a správnost údajů. Garantuje práva a jejich rozsah, nikoliv však hranice. Výměra se u nemovitostí nevede vůbec.

Většina registrací se obejde bez jakéhokoliv měření a místního šetření. Jen asi 5 % registrací vyžaduje měření. Požadavky na rozsáhlejší měření zajišťuje velmi pohotově OS (na smluvním základě, kdy požadavky LR mají nejvyšší prioritu), méně rozsáhlá měření, včetně měření pro dělení pozemků, si zajišťuje LR sama týmem svých pracovníků. Od OS je objednáváno asi 20 % všech měření (termíny dodávky do 10 dnů!), ostatní si zajišťuje LR sama. Ročně je prováděno cca 20 až 25 tis. měření.

Výpočetní technika je zaváděna již od sedmdesátých let. V současné době je počítačově veden celý registr mimo jeho grafickou a dokladovou část (t.j. mimo plány a dokumenty). Plány jsou zatím skenovány bez jejich vektorizace (převedeno cca 30 %). S automatizací vedení registru se započalo vybudováním výpočetního střediska a centrální databáze v Plymouthu (mainframe) a vybavením pracovišť terminály. S vývojem dostupné techniky se systém postupně modernizoval. Dnes je základem centrální databáze a spojení s lokálními pracovišti. Nový software zajišťovaný dodavatelsky počátkem devadesátých let nesplnil očekávání, zejména v části digitalizace plánů, a nebyl proto plně využit. LR si proto nyní vyvíjí potřebný software sám ve svém středisku v Plymouthu (kde pracuje asi 230 vlastních specialistů). I při automatizaci hraje prvou roli bilance nákladů a přínosů a hledá se usilovně nákladově přijatelné řešení. Mezi stanovené úkoly LR patří dokončení převodu grafických částí (plánů) a dalších dokumentů uložených u titulu (listin) do počítačové formy a jejich zpřístupnění dálkovým přístupem. Pro rok 1999/2000 jsou stanoveny následující ukazatele: 30 % případů s klíčovými zákazníky vyřizovat již elektronickým přenosem dat, elektronicky zpřístupnit 95 % titulů, elektronicky zpřístupnit 60 % plánů a naskenovat 8,5 mil. dokumentů. Probíhá pilotní projekt zapojení LR do budovaného NLIS (National Land Information Service). Závěr Z výše uvedených poznatků získaných návštěvou HM Land Registry je zřejmé až neuvěřitelné soustředění na to skutečně podstatné, co katastr musí zajistit - spolehlivou, rychlou, jednoduchou a levnou registraci práv a poskytování s tím spojených služeb veřejnosti. Nezávislý orgán státní správy s hospodářským statutem é organizace, která se dokáže samofinancovat při zvyšování výkonnosti, zkvalitňování služeb a současném snižování poplatků je snad výhledově optimálním modelem i do našich podmínek. Je však nutné, aby se katastr soustředil na skutečně podstatné údaje, které dokáže spolehlivě a se zárukami vést (registrace práv a daňové údaje) a ostatní údaje přenechal jiným účelovým informačním systémům (které mohou vznikat podle potřeb i na ryze komerčních zásadách), kterým by poskytoval především lokalizační bázi a podle potřeby i vedené údaje katastru nemovitostí. Je zřejmé, že nizozemský model katastru není jediný možný. Snahy o vyčlenění alespoň malé části resortu a vytvoření svým způsobem monopolní ziskové organizace, a to za každou cenu, jsou sice lidsky pochopitelné, ale nejsou zdůvodněny ničím jiným, než přáním několika rychleji chápajících jednotlivců. Snad právě proto by vzhledem k povaze našeho katastru i tradici veřejných knih mohl být o něco bližší právě uvedený model britský, i když celá řada trendů i principů obou modelů je zákonitě velmi podobná. Ustavené NEMOFÓRUM, i když sice nepochybně vzniklo účelově na podporu nizozemského modelu, může přitom sehrát velmi potřebnou a pozitivní roli v hledání objektivně optimálního řešení.

Ing. Ivan Pešl,
ředitel ZKI v Opavě
Autor je národní delegát Komise 7 FIG (katastr)

Literatura:
Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie ve dnech 20. až 26. září 1999 (dostupná ve VÚGTK).


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Katastr nemovitostí] [Víme - Víte] [Pošta]