[pošta]             Jaký máme soubor geodetických informací?

    Soubor geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí ČR tvoří zejména katastrální mapy (KM), které obsahují geometrické určení všech nemovitostí. V KN jsou též evidovány parcely ve zjednodušené evidenci, jejichž hranice v terénu převážně neexistují, pozemky byly sloučeny do větších půdních celků. Geometrické určení těchto parcel je v mapách dřívějších pozemkových evidencí, převážně v pozemkovém katastru. Oba druhy map vznikaly v dlouhém časovém období, a proto jsou na území státu v mnoha různých podobách dokonce, ani v jednotlivých k.ú. není vždy jen jeden druh mapy. Mapy se liší různým geodetickým základem, použitým zobrazením a měřítkem. Pro vedení SGI, tj. pro zaměřování změn a jejich zobrazení do mapy, jsou KÚ stanoveny prostory, v nichž se všechny změny určují v souřadnicích. V ostatních prostorech způsob určování změn není stanoven.
    Uvedená různorodost SGI v jednotlivých k.ú. vedla ČÚZK k sestavení báze dat, která popisuje podobu SGI na celém území ČR. Báze dat bude využívána pro řízení činností KÚ, ale lze z ní získat i různé statistické přehledy.
    Jednotkou báze dat SGI je k.ú., protože je základní technickou jednotkou KN. Neobsahuje údaje o jednotlivých mapových listech, ale vždy jen o celém k.ú. Údaje pro databázi byly získány ve spolupráci s KÚ a z podkladů pro vyhlašování prostorů číselného zaměřování změn a obnoveného katastrálního operátu, a to se stavem k 1. 1. 1996.

Co lze získat z báze dat?
Druh a měřítko katastrální mapy
    Bylo vytypováno celkem 7 různých druhů katastrální mapy (KM), které jsou zobrazeny v 7 různých měřítkách. Druhy KM:
1. Zobrazení Cassini-Soldner - souřadnicová soustava Gusterberg,
2. Zobrazení Cassini-Soldner - souřadnicová soustava sv. Štěpán,
3. Zobrazení Křovákovo - S-JTSK - Instrukce A,
4. Zobrazení Křovákovo - S-JTSK - Technickohospodářské mapy,
5. Zobrazení Křovákovo - S-JTSK - Základní mapy velkého měřítka (ZMVM),
6. Zobrazení Křovákovo - S-JTSK - Přepracování (FÚO aj.),
7. Zobrazení Křovákovo - S-JTSK - Nové mapování po 1.1.1993,
8. Různé - katastrální území ve vojenských újezdech aj.

Zastoupení jednotlivých druhů KM v ČR

	Druh 	Katastrální území (k.ú.) 	Výměra
	mapy 	počet 	% 	km2 	%
	1 	6 648 	51 	34 853 	44
	2 	2 518 	19 	17 813 	23
	3 	358 	3 	2 893 	4
	4 	1 371 	10 	9 751 	12
	5 	1 870 	14 	11 006 	14
	6 	257 	2 	1 642 	2
	7 	29 	0 	262 	0
	8 	90 	1 	642 	1

Zastoupení jednotlivých měřítek KM v ČR

	Měřítko 	Katastrální území (k.ú.) 	Výměra
	mapy 	počet 	% 	km2 	%
	1:1 000 	806 	6 	5 704 	7 
	1:1 250 	26 	0 	150 	0 
	1:1 440 	2 	0 	15 	0 
	1:2 000 	2 886 	22 	18 877 	24 
	1:2 500 	153 	1 	872 	1 
	1:2 880 	9 022 	69 	51 527 	65 
	1:5 000 	152 	1 	1 074 	2 
	Neurčeno 	94 	1 	643 	1 

Druh a měřítko map dřívějších pozemkových evidencí
    Do této skupiny patří kromě map bývalého pozemkového katastru též grafické přídělové plány a scelovací mapy v k.ú. s nedokončeným scelováním. Bylo vytypováno celkem 5 skupin druhu těchto map, které jsou v 8 různých měřítkách.
    Druhy map dřívějších pozemkových evidencí:
1. Zobrazení Cassini-Soldner - souřadnicová soustava Gusterberg,
2. Zobrazení Cassini-Soldner - souřadnicová soustava sv. Štěpán,
3. Zobrazení Křovákovo - S-JTSK - Instrukce A,
4. Zobrazení a souřadnicová soustava bývalého pruského katastru,
5. Různé (grafické přídělové plány a scelovací mapy).

Zastoupení jednotlivých druhů map

	Druh 	Katastrální území (k.ú.) 	Výměra
	mapy 	počet 	% 	km2 	%
	1 	9 426 	72 	51 041 	65
	2 	3 067 	23 	22 964 	29
	3 	304 	2 	2 226 	3
	4 	16 	0 	144 	0
	5 	328 	3 	2 487 	3

Zastoupení jednotlivých měřítek KM

	Měřítko 	Katastrální území (k.ú.) 	Výměra
	mapy 	počet 	% 	km2 	%
	1: 720 	5 	0 	38 	0
	1:1000 	234 	2 	1 861 	2
	1:1250 	48 	0 	364 	0,5
	1:1440 	4 	0 	103 	0
	1:2000 	93 	1 	771 	1
	1:2500 	208 	1,5 	1 203 	1,5
	1:2880 	12 465 	95 	73 718 	94
	1:5000 	84 	0,5 	804 	1

Stav digitalizace KM
    Pro vyjádření současného stavu digitalizace KM byly stanoveny 4 stupně:
0 - k.ú. dosud bez digitalizace,
1 - je veden registr souřadnic,
2 - kromě registru souřadnic existuje předpis kresby mapy,
3 - KM v digitálním vyjádření,
4 - DKM.

Zastoupení jednotlivých stupňů digitalizace KM

		Katastrální území (k.ú.)
	Stupeň 	část 	celé
		počet 	% 	počet 	%
	0 	- 	- 	10 733 	82
	1 	157 	1 	778 	6
	2 	100 	1 	1 112 	8,5
	3 	2 	0 	56 	0
	4 	4 	0 	199 	1,5


    S uvedeným stupněm digitalizace KM souvisí stanovení číselného způsobu pro zaměřování změn. Ve většině k.ú. s dekadickou katastrální mapou je stanoven číselný způsob zaměřování změn, tj. všechny nově zaměřené lomové body změněné hranice parcel musí být určeny v souřadnicích systému S-JTSK. Celkem stanovily KÚ k 1. 1. 1996 číselný způsob zaměřování změn v 2 956 k.ú. (tj. 22,5 %) a v dalších 515 (4 %) jen v části (zpravidla v intravilánu).
    Statistické přehledy o mapách v KN byly sestaveny podle tohoto pravidla: pokud v k.ú. jsou dva nebo více druhů nebo měřítek map, pak jsou započteny do každého druhu nebo měřítka vždy poměrné části (poloviny, třetiny atd.). Uplatnění tohoto pravidla je nutnost, jak ukazuje následující tabulka, která obsahuje kvantifikaci k.ú. podle počtu různých druhů nebo měřítek KM v jednom k.ú.:
	Počet 	Druh mapy 	Měřítko mapy
	různých 	počet k.ú. 	% 	počet k.ú. 	%
	1 	12 496 	95 	12 026 	92
	2 	627 	5 	1 084 	8
	3 	18 	0 	30 	0
	4 	- 	- 	1 	0


    Největší počet různých druhů nebo měřítek KM mají následující k.ú.:
- Chlum u Křemže (Č. Krumlov): 1:1 000, 1:2 000, 1:2 880, 1:5 000,
- Horní Slavkov (Sokolov): Gusterberg, ZMVM, fotomechanický převod, 1:1 000, 1:2 880, 1:5 000,
- Frýdlant (Liberec): Gusterberg, THM, FÚO - 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000.
    U map dřívější pozemkové evidence mají nejbohatší sortiment například tato k.ú.:
- Čelákovice (Praha-východ): Gusterberg, Instrukce A, 1:1 000, 1:2 000, 1:2 880,
- Únanov (Znojmo): Sv. Štěpán, přídělová a scelovací mapa, 1:2 000, 1:2 880.

Ing. Zbyněk SOUČEK , ČÚZK


Z časopisu Zeměměřič č. 4/97         [obor]     [Server]