[pošta]             Komora informuje:

 1. Dne 15. 2. ´99 se konalo v Hrotovicích, okres Třebíč, 13. zasedání představenstva KGK s tímto programem:
  1. Konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví". Po dvou jednáních tématické komise ve dnech 11.1. a 21.1.1999 bylo rozhodnuto:
   – posunout termín konání konference na 4. kv. 1999 (Předběžně stanoven termín 26. a 27. 10.´99 v hotelu Pyramida v Praze). Program jednání rozdělit do dvou bloků:
      KN, povolání zeměměřiče. Těmto dvěma blokům bude předcházet úvodní slovo tří předsedů (ČÚZK, ČSGK a KGK) do problematiky konference. Seminář v Parlamentu ČR, původně plánovaný těsně po konferenci "Současnost a budoucnost zeměměřictví" se uskuteční v druhé polovině dubna podle situace buď v klubu Lávka, nebo v Kongresovém sále ČSVTS. Byli pozváni SMO, ÚPÚ, OR, ČVUT, ČSGK a ČÚZK. Vystoupení za KGK bude připraveno tak, aby prezentovalo schopnosti soukromých geodetických firem pracujících na digitalizaci katastrálních map s poukazem na jejich technické a personální vybavení, na počet, druh, rozsah atd. digitalizovaných katastrálních map a pod.
  2. Informace pro členy KGK.
      Bude připravena zpráva o činnosti KGK za období od VH na Orlíku v září roku 1998, která bude namnožena a rozeslána jako informace pro členskou základnu. Současně bude připravena brožurka, obsahující stanovy, organizační řád, zásady o hospodaření atd. Tyto materiály budou namnoženy a rozeslány členům KGK.
  3. Zákon o Zeměměřické komoře – současný stav a další postup.
      Je třeba, aby byl návrh zákona podán do podatelny Poslanecké sněmovny (PS) nejpozději do konce března t. r., aby mohl býti ještě v letošním roce projednán a v případě hladkého a souhlasného průběhu v PS mohl tak začít platit od 1.1.2000. K tomu je třeba urychlit informování poslanců za účelem získání jejich podpisu pod návrh tohoto zákona pokud možno v průběhu tohoto, nejpozději však příštího týdne.
  4. Rozpočet.
      Představenstvo projednalo předložený návrh rozpočtu KGK na rok 1999 a odsouhlasilo jej ve znění, které je přílohou k tomuto zápisu. Čerpání rozpočtu za rok 1998 bude předloženo na příštím zasedání představenstva.
  5. Různé.
   • semináři IG se uskuteční v Brně 21.4.´99.
   • byla přednesena informace o návštěvě u tajemníka Hospodářské komory (HK) a na Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Z předneseného vyplynulo, že je třeba podniknout patřičné kroky k založení Svazu zeměměřických firem s cílem jejich členství v HK a ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
   • předseda informoval představenstvo o svém setkání s p. Polmanem, holandským expertem, působícím v ČR na základě programu PHARE při tvorbě zdokonaleného ISKN. V této souvislosti bylo též představenstvo informováno o článcích v časopisu EURO (KN na Internetu) a v GEOinfu (Diskuze na téma digitalizace SGI) k reakci na článek v EURU budou vyzváni odborníci z ČVUT – viz diskuze na internetové konferenci k této problematice a k uveřejnění článku z GEOinfa bude vyzvána redakce Zeměměřiče s tím, že by pak mělo dojít k širší diskuzi. *)
   • představenstvo bylo informováno o posledním zasedání OR, o výměně dopisů mezi předsedou OR a předsedou ČÚZK, který odmítl účast v OR s výtkami k jejímu statutu. OR je ochotná změnit statut. Představenstvo s touto změnou souhlasí a doporučuje OR, aby se registrovala jako sdružení, čímž by její jakákoliv závislost na KGK byla absolutně eliminována.
   • předseda informoval o své účasti na radě ČSGK. K záchraně sekretariátu bude ČSGK pořádat více akcí s cílem získat peníze na chod sekretariátu. Zeměměřičský věstník bude vycházet jako součást časopisu Zeměměřič. ČSGK inicioval jednání na ČÚZK o novele zákona o zeměměřictví, za tím účelem byli delegování k tomuto jednání za komoru Ing. Žilka, Ing. Šedý a Ing. Hanuš.
   • předseda a přítomný zástupce ČSGK informovali představenstvo o stavu příprav na konání zasedání stálého výboru FIG v Praze v roce 2000 a v této souvislosti přítomní členové sdružení FWW 2000 žádají o urychlené svolání zasedání sdružení na den 22. 3. ´99 do Prahy (po představenstvu KGK). V této souvislosti bude třeba odsunout zasedání přípravného výboru konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví" na pozdější termín.
   • otázka ceníků KÚ bude projednána s ČÚZK se zprávou na příštím zasedání představenstva
   • ve dnech 25. 3. až 27. 3. ´99 se koná ve Finsku zasedání CLGE, kterého se zúčastní rovněž zástupce ČR. Vybranému účastníkovi by mohl býti poskytnut finanční příspěvek na tuto cestu z prostředků KGK.
   • ředitel VÚGTK byl vyzván Obchodní komorou ČR ke spolupráci s cílem vysílání českých expertů do zahraničí, případně i geodetických firem na provádění geodetických prací. Za tímto účelem VÚGTK zpracuje seznam expertů a ve spolupráci s KGK též seznam firem s uvedením jejich schopností a kapacit pro určitý druh prací.
   • regionální představitelé informovali přítomné o setkání KGK se státní správou ve Východočeském kraji. Na závěr poděkoval předseda firmě GEODING spol. s r.o. za organizační zajištění, pohostinnost a skvělé prostředí v jakém se jednání představenstva konalo.

 2. Svaz zeměměřických firem.
     Byl rozeslán dopis, ve kterém jsou osoby podnikající v zeměměřictví upozorněny na současné problémy v oboru a související problematiku. Přímých ohlasů je zatím poměrně málo, avšak vyplývá z nich, že je opravdu potřebné tento problém řešit. Někteří se obávají, že založením nové instituce dojde k tříštění sil, ale zde se jedná zřejmě o nepochopení, respektive neuvědomění faktu, že v případě vzniku komory ze zákona nebude již komora moci se touto problematikou dále zabývat. V sekretariátu KGK jsou k dispozici stanovy, organizační struktura apod. Hospodářské komory ČR, jejímž členem by se nově zakládaná instituce měla rovněž stát. KGK by také přivítala, kdyby se našli kolegové, kteří by se této problematice mohli věnovat.

 3. Zákon o komoře.
     Návrh zákona zpracovaný panem poslancem Koudelkou bude v nejbližší době podán v podatelně PS Parlamentu ČR a měl by býti zařazen k projednání nejprve ve výborech a později v plénu PS. Současně byl též jeden exemplář tohoto návrhu zaslán na ČÚZK, neboť ČÚZK slíbil podporu této aktivitě komory.

  (fa)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Server]