[pošta]             Informace o projektu zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí

Vážení čtenáři,

ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vás informujeme o nových předpisech a pokynech a oznamujeme důležité informace. Proto vám chceme touto cestou zprostředkovat také informaci o přípravě zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí, který připravujeme a ve druhém pololetí roku 1999 začneme postupně uvádět do provozu. Od 1.3. 2000 pak bude i pro vás otevřena možnost vzdáleného přístupu ke čtení v databázi údajů katastru nemovitostí. S ohledem na potřebu přípravných kroků směřujících k využití této služby vám chceme i cestou Zpravodaje postupně podávat potřebné informace. Dnešní informace je pouze úvodní s cílem nastínit důvody realizace tohoto projektu a jeho cíle a seznámit vás se základním harmonogramem projektu.

Katastr nemovitostí je jedním z datově nejrozsáhlejších informačních systémů státní správy. V roce 1998 bude dokončena digitalizace jeho souboru popisných informací. Dosavadní informační zajištění katastru nemovitostí bude v té době zastaralé, bez schopnosti dlouhodobě zvládat stále se zvětšující objem dat katastru nemovitostí, přizpůsobovat se očekávaným změnám v legislativě a potřebám dalších státních orgánů, například finančních úřadů, soudů, orgánů činných v trestním řízení, a bez možnosti uspokojit stále se zvyšující zájem o informace ze strany vlastníků, bank, investorů, právních kanceláří apod. Pouhá obnova technických prostředků by byla nehospodárná ve srovnání s obdobnými náklady na pořízení technologické infrastruktury zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí vyšší kvalitativní úrovně.

Zdokonalený informační systém katastru nemovitostí přinese především rozšíření kapacity pro zvládnutí stále narůstajícího objemu dat a informačních služeb, odstraní dosavadní nedostatky v oblasti standardizace, bezpečnosti a vzájemného propojení s dalšími významnými registry státní správy a přinese významné zlepšení pro uživatele systému zejména dostupností údajů katastru nemovitostí službami vzdáleného přístupu. Bez nutnosti jednání s příslušným katastrálním úřadem bude možno získat potřebné informace z celého území státu, a to bez ohledu na místo vznesení dotazu. Dosavadní vydávání veřejných listin katastrálními úřady pro případy, kdy je to nutné, zůstane zachováno, avšak potřeba takového postupu se významně sníží. Vzdálený přístup k údajům katastru nemovitostí v rozsahu celého státu a propojení s dalšími významnými registry státní správy umožní zjednodušit a zkvalitnit výběr daní z nemovitostí, dědické, darovací a z převodu nemovitostí, sníží riziko podvodů při poskytování úvěrů jištěných zástavními právy k nemovitostem, pohotově poskytne potřebné údaje orgánům činným v trestním řízení a soudům, významně sníží byrokratickou zátěž obyvatelstva například ve stavebním řízení a napomůže dalšímu rozvoji trhu s nemovitostmi.

Zdokonalený informační systém je třeba uvést do provozu nejpozději počátkem roku 2000, nebo jinak nebude možné pro další období zaručit uspokojivý výkon státní správy katastru nemovitostí. Proto byl jeho vývoj zahájen v roce 1997. Projekt je řešen za účasti systémového integrátora APP Systems spol. s r.o., který byl vybrán ve veřejné obchodní soutěži. Vláda k výstavbě zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí přijala usnesení č.708 ze dne 12.11.1997, kterým uložila předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zahájit výstavbu podle předloženého harmonogramu a poskytla finanční prostředky pro rok 1998. V rámci analytických etap projektu byla důkladně projednána vazba na ostatní informační systémy státní správy. V roce 1998 bylo vybráno ve veřejných obchodních soutěžích základní programové vybavení (databázový systém Oracle, prostředky pro práci s mapami Bentley, prostředky pro řízení systému Unicenter TNG), nyní byl dokončen výběr technických prostředků centrální databáze (DIGITAL) a probíhá veřejná obchodní soutěž na vybavení katastrálních úřadů výpočetní technikou. Práce systémového integrátora se v současné době soustřeďují na tvorbu aplikací, přípravu propojení do rozsáhlé sítě a přípravu pilotního ověření a migrace dat do systému.

Podmínkou realizace je propojení katastrálních úřadů s centrální částí systému, k němuž je třeba rozsáhlá komunikační sí (WAN). Vzhledem k absenci WAN státní správy vláda souhlasila usnesením č.708 ze dne 12.11.1997 s využitím komunikační sítě FINET ministerstva financí.

Nutnost výstavby zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí

Spolehlivý a pohotový katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr") je jedním ze základních předpokladů pro řádné fungování právního státu a tržní ekonomiky. Katastr má nezastupitelnou roli při garantování právních vztahů k nemovitostem, pro poskytování úvěrů proti nemovitým zástavám, pro podporu daňového systému včetně zabránění daňovým únikům, pro vymáhání pohledávek, pro podporu trhu s nemovitostmi, pro územní plánování a stavební řízení, zemědělství, lesnictví, životní prostředí a řadu dalších sektorů. Katastr má rovněž podpůrnou úlohu při zajišování "čtyř svobod" - pohybu zboží, služeb, lidí a kapitálu. Příprava vstupu ČR do Evropské unie (dále jen "EU") vyžaduje zřízení kompatibilních politických a hospodářských struktur, včetně sbližování právního řádu a reformy veřejné správy. Z těchto důvodů věnuje EU, ale též další mezinárodní instituce, např. ECE UN a FAO, pozornost funkčnosti katastrálních systémů.

Současné informační zajištění katastru má své počátky v osmdesátých letech a jeho centrální část dokonce v roce 1976. Bylo využito v letech 1992-94 pro zřízení lokálních počítačových systémů na všech katastrálních úřadech. Rozhodujícím faktorem byla nutnost rychle poskytnout katastrálním úřadům prostředky pro zvládnutí enormních úkolů v souvislosti s privatizačními a restitučními procesy a pro nutné doplňování datových souborů převzatých z dřívější evidence nemovitostí při limitovaných finančních prostředcích. Toto řešení umožnilo zahájit v roce 1994 systematickou digitalizaci vybraných částí katastrálního operátu a plnit tak usnesení vlády ČR č. 492 z 8.9.1993. Aplikační programové vybavení bylo vytvořeno pracovníky resortu. Toto řešení bylo přijato jako jediné možné pro přechodné období, které skončilo dokončením digitalizace (datové konverze) souborů popisných informací koncem roku 1998. Z hlediska plné funkčnosti katastru má však stávající systém zásadní a v podstatě neodstranitelná omezení, z nichž nejzávažnější jsou:

Nárůst údajů katastru při digitalizaci souborů popisných údajů katastru Tabulka 1

Stav ke dni
Věty o parcelách
Věty o vlastnících a spoluvlastnících
[miliony vět]
Podrobnější údaje katastru
31.12.1993
14.0
15.4
2.7
31.12.1998
21.0
18.0
39.4
Srovnání v %
150%
117%
1459%

Poznámka: Podrobnější údaje katastru jsou např. údaje o nabývacích titulech,zástavních právech, věcných břemenech a předkupních právech, prohlášených konkursech a o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám. Tabulka uvádí pouze základní prvky katastru.

Uspokojivý výkon státní správy katastru nelze zaručit bez investic do rozvoje jeho informačního zajištění. Výstavba zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí (dále jen "ISKN") je podložena též ekonomickými důvody.

Základní charakteristika ISKN, věcné přínosy, postup tvorby

Výstavba ISKN v návaznosti na dokončení digitalizace souboru popisných informací přinese potřebné rozšíření kapacity, odstraní stávající nedostatky a přinese řadu významných zlepšení jak pro výkon státní správy katastru, tak pro uživatele systému. Řešení bude důsledně vycházet z aplikace otevřených systémů, standardů a architektury klient/server a bude jednotné pro všechny lokální i centrální databázi. Výkon státní správy katastru bude, v souladu s platnou legislativou, zajišován nadále katastrálními úřady s využitím lokálních databází. Změny v nich budou replikovány pomocí rozsáhlé komunikační sítě (WAN) do centrální databáze. Tato databáze umožní poskytnout komplexní informace z celého území ČR, zajistí datovou jednotnost v celém systému, další úroveň zálohování dat a bude sloužit jako hlavní přípojné místo pro služby vzdáleného přístupu vnějších uživatelů prostřednictvím sítě Internet. Dvoustupňová architektura ISKN umožní zohlednit při jeho propojování s dalšími významnými registry státní správy různé koncepce jejich výstavby, a to až do úrovně okresu.

ISKN úzce propojí soubory popisných a geodetických informací katastru spolu s jeho dalšími evidencemi a dokumentačními fondy. Grafická data digitálních katastrálních map budou ukládána způsobem, který je umožní přenášet do centrální databáze a dále poskytovat službami vzdáleného přístupu. Zpětně bude možno získat stav katastru k libovolnému datu. ISKN se bude jevit uživatelům jako celistvý systém, v každém okamžiku bude možno z ISKN (bez ohledu na úroveň uložení dat) získat jednotnou informaci. Řešení zajistí vysokou úroveň bezpečnosti, nutnou též pro připojení vnějších uživatelů.

Mezi hlavní přínosy nového ISKN patří:

1. V oblasti přístupu k informacím (datům):

2. V oblasti dat a standardů:

3. V oblasti spolupráce s orgány státní správy:

Propojení s  registry státní správy, což umožní obousměrné nebo jednosměrné využívání informací z celé ČR především v oblastech:

4. V oblasti bankovnictví, trhu s nemovitostmi apod.:

5. Ostatní přínosy:

Harmonogram výstavby ISKN Tabulka 2

Klíčové etapy
Ukončení etapy
Globální analýza
31.10.1997
Detailní analýza a návrh aplikací
31.5.1998
Tvorba aplikací
31.1.1999
Projekt přechodu na zdokonalený systém a migrace dat
31.1.1999
Vybudování pilotních pracoviš, přejímací testy
31.5.1999
Instalace na všechna pracoviště, zprovoznění WAN, přechod na zdokonalený systém
30.10.1999
Zkušební provoz ISKN
31.12.1999
Zahájení provozu služeb vzdáleného přístupu
1.3.2000

Další částky Zpravodaje přinesou informace o demonstrační verzi vzdáleného přístupu do ISKN, která bude dostupná na nyní dokončovaných internetovských stránkách ISKN, i o podrobnostech podmínek využívání vzdáleného přístupu k údajům katastru.
Zdroj: Zpravodaj ČÚZK


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [katastr]     [Na úvodní stránku]