[pošta]             Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 3. díl


    Automatizovaný knihovnický systém Zeměměřické knihovny ODIS VÚGTK
   Z dříve uvedených důvodů není ani naše odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru z hlediska poskytování informací knihovnou elektronickou, ale pouze automatizovanou. V současné době již probíhá zlomové období v životě knihovny. Opouští se po desetiletí zaběhnutý systém klasických papírových "lístkových" katalogů a přechází se s pomocí výpočetní techniky na automatizovaný databázový systém. Současně se přechází na nová katalogizační pravidla AACR2, která jsou dnes již ve světě považována za standard.
   Strategie zavádění automatizovaného systému spočívá v paralelním provozu se stávajícím (lístkovým) systémem až do doby úplného zaběhnutí nového systému. Teprve pak po odstranění všech chyb a problémů bude starý (stávající) systém zastaven.
   Dále je dobré si uvědomit, že kvalita knihovny je přímo úměrná počtu informací v ní uložených, tedy počtu záznamů obsažených v jejím knihovním katalogu, i když to samozřejmě není žádné exaktní měřítko množství a kvality informací. Na druhé straně se potom zcela zřetelně jedná po finanční a časové stránce a taktéž co do objemu činností o nejnákladnější část celého projektu automatizace knihovnických prací. Avšak vzhledem ke stále rostoucím cenám lidské práce je zřejmé, že čím později bude retrospektivní konverze (digitalizace) katalogu provedena, tím bude dražší. Je ale třeba ji provést pouze jednou bez ohledu na případné pozdější změny v použitém knihovnickém systému. V roce 1997 započala zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK za podpory ČÚZK řešení úkolu "Automatizace knihovnických prací v knihovně ODIS VÚGTK", jehož účelem je poskytnout čtenářům přístup k rozsáhlým sbírkám odborné literatury prostřednictvím internetu. Tento záměr odpovídá současné situaci v oblasti vědeckých knihoven v ČR. To byl také hlavní důvod proč knihovna obdržela v roce 1998 pro tuto činnost grant od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (LB98051). Knihovna hodlá do roku 2000 umožnit přímý přístup k více než 100 tisícům digitalizovaných položek zahrnujících knihy a články z časopisů, které knihovna vlastní.
   Jako vhodný automatizovaný knihovní systém byl tedy v roce 1997 ve výběrovém řízení vybrán a zakoupen systém TinLib. Tento systém provozuje v ČR v současné době přibližně 100 špičkových renomovaných knihoven. Byla zakoupena jedna instalace katalogu s přístupy ve verzi pro Windows 95 na server přímo v odvětvové knihovně a jedna instalace katalogu s přístupy pro UNIX na internetový server ČÚZK na FSv ČVUT. Obě instalace byly provedeny a jsou plně funkční.
   V současnosti obsahuje databáze knihovního katalogu systému TinLib, která je přístupná z internetu jak službou WWW na URL:
http://gama.fsv.cvut.cz/~tinweb, tak i službou telnet na URL: telnet://opac@gama.fsv.cvut.cz  (login jako "opac"), přibližně 12 tisíc knihovních záznamů.
   Rychlým tempem však přibývá další množství záznamů. V tomto katalogu si může kterýkoliv čtenář, mající přístup do internetu, již nyní "listovat" a vyhledávat záznamy. Do katalogu je možné taktéž vstupovat odkazem z domovské WWW stránky ODIS. Při vlastním vstupu do databáze je možné zvolit jak českou, tak i anglickou verzi pro dialogy, v případě služby WWW i více dalších jazyků.
   Vstupní strana do katalogu prostřednictvím WWW je na obr. 1. Po vyplnění položek podle, kterých chce čtenář vyhledávat informace, se mu dostane seznamu stránek vyhovujících vyhledávajícím kritériím. Po dalších výběrech se nakonec dostane na stránku(y) obsahující vlastní informace o hledaných knihovních záznamech v databázi. Příklad takového záznamu je znázorněn na obr. 2. Z něj je zároveň jasné, jaké údaje obvyklý katalogizační záznam obsahuje. Uvedené údaje podtržené modře jsou "živé" odkazy, tak jak je tomu v hypertextu zvykem. Lze je použít pro pokračující navigaci. Je tak tedy možné velmi pohodlně pouhým kliknutím myši najít například všechna další díla autora či spoluautora, popřípadě publikace z určité konference nebo od určitého nakladatele či korporace (korporací se v knihovnickém slova smyslu míní nějaká organizace, úřad atd. zaštiťující svým jménem některé publikace, jako jsou například vyhlášky, normy, výzkumné, výroční a technické zprávy aj). Důležité je také to, že je možné současně jedním příkazem prohledávat více knihoven, majících systém TinLib. Hledáme-li pak například díla autora, který pracoval v interdisciplinárním oboru a je zde předpoklad, že jeho díla budou nejen v knihovně ODIS VÚGTK, je možné provádět paralelně prohledávání i v dalších knihovnách jako jsou například souborný katalog UK, knihovny jednotlivých fakult MU, krajské státní vědecké knihovny atd.

   V případě vstupu do katalogu službou telnet je uživatel po vstupních informacích o katalogu vyzván k volbě způsobu kódování češtiny v závislosti na jím používaném systému a pak již může vstoupit přímo do databáze. Vstupní obrazovka do databáze katalogu službou telnet je na obr. 3. V databázi lze vyhledávat jak podle jmen autorů, tak například i podle názvů publikací, předmětových skupin či klíčových slov. Přitom je možné nechat si vypsat všechny záznamy začínající nebo obsahující v názvu atd. určitá slova - znakové řetězce. Opravdu mocným nástrojem je pak pro čtenáře možnost vyhledávání podle tzv. masky, která v případě přístupu službou WWW chybí. Zde lze současně zadat více kritérií, jako jsou například jména autorů, překladatelů, předmětové skupiny, výrazy tezauru, klíčová slova, interval pro rok vydání (od roku - do roku), typ publikace (např. výzkumné zprávy, sborníky,...), MDT atd. Výsledkem je potom seznam publikací vyhovující současně všem zadaným kritériím. Tímto způsobem si může čtenář sám velmi efektivně vytvářet rešerše na dané téma. Doporučuje se však dobře prostudovat help k ovládání programu TinLib, jež lze vyvolat klávesou "H" a především ukončovat běh programu regulerně volbou "KONEC TINLIBU" a poté volbou "0".

   Fulltextově poskytované informace v knihovně ODIS VÚGTK
   Stejně tak jako i jiné renomované odborné knihovny, snaží se i knihovna zeměměřictví a katastru poskytovat alespoň ty nejdůležitější a aktuální odborné informace on-line ve fulltextové podobě. V našem případě jde o informace vystavované v internetu prostřednictvím služby WWW. Jedná se o WWW stránky s informacemi o náplni činnosti celého VÚGTK včetně všech jeho oddělení. Tyto stránky lze nalézt na URL: http://gama.fsv.cvut.cz/~odis/ vugtk.shtml. Obsahují jak českou, tak i anglickou verzi. Jsou zde i odkazy na WWW stránky organizací resortu ČÚZK. Dalším velkým zdrojem informací jsou WWW stránky samotného ODIS a Zeměměřické knihovny na URL: http://gama.fsv.cvut.cz/~odis/ na něž se lze dostat i odkazem z titulní stránky VÚGTK. Obsahují opět jak českou, tak i anglickou verzi, která je však tentokráte stručnější a to především o informace určené hlavně pro české zeměměřiče a geodety. Titulní domovská stránka ODIS je na obr. 4. Jsou zde kromě základních informací o ODIS a knihovně zeměměřictví a katastru například seznamy periodik odebíraných knihovnou, nabídka jejích publikací, informace o seminářích, školeních a kurzech pořádaných ODIS. Fulltextově jsou zde také vystavovány sborníky, výroční zprávy a další vybrané publikace VÚGTK. Především je zde ale vystavován dvouměsíčník "Novinky zeměměřické knihovny" obsahující zkrácené překlady vybraných článků ze zahraničních odborných časopisů, seznam přírůstků do knihovny za uvedené dvouměsíční období a zkrácené anotační záznamy článků z časopisů a monografií. Časopis lze nalézt na URL: http://gama.fsv.cvut.cz/~odis/nzk/
   Jsou zde vystavena všechna čísla časopisu od začátku roku 1997. Zkrácené překlady i anotace článků z časopisů a monografií je možno vyhledávat jak podle oborů do kterých jsou zatříděny (například zeměměřictví a katastr, kosmická geodezie a GPS atd., celkem jde o 13 rubrik), tak navíc i v kombinaci s tím v jakém čísle NZK byly publikovány. Přírůstky do knihovny lze vyhledávat přehledně také podle jednotlivých čísel NZK, ve kterých byly publikovány. Každý čtenář, který si najde prostřednictvím internetu informaci o zajímavém článku z odborného časopisu vlastněného knihovnou, může požádat formou e-mailu nebo i telefonicky o zaslání kopie článku na svou adresu. Vyhledávat lze jak v přehledech zkrácených anotačních záznamů v časopise NZK, tak i přímo v bibliografickém katalogu knihovny v systému TinLib (viz výše). Kopie se poskytují pouze pro osobní potřebu žadatele – čtenáře, bez možnosti jejich dalšího šíření, a to jen umožňují-li to autorská práva vydavatelů časopisů. Kopie článků jsou zasílány čtenáři formou dobírky, jejíž cena pokrývá jen minimální náklady na poštovné, balné a pořízení vlastní xerokopie. Tímto způsobem může čtenář získat požadované informace například ze zahraničních odborných časopisů bez toho, že by opustil své pracoviště.

Závěr
   Z perspektivního hlediska se ukazuje, že on-line poskytování informací je pro čtenáře nejvhodnější formou, jak je získat. Pro odborné knihovny to platí dvojnásob a pro knihovny jako je Zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK, které jsou umístěny mimo dosah městské dopravy, to platí snad nejvíce. Je to vlastně jediná možnost, jak může takováto knihovna v současné době přežít a neskončit z důvodu technické zaostalosti a následného nezájmu čtenářů.
   Knihovna ODIS VÚGTK již zavedla do provozu automatizovaný knihovnický systém TinLib, který umožňuje přístup do databáze knihovního a bibliografického katalogu s využitím sítě internet. Tento přístup je doplňován on-line poskytováním fulltextových informací prostřednictvím WWW služby. Jde například o vystavování knihovnického dvouměsíčníku "Novinky zeměměřické knihovny" a mnoha dalších.
   Automatizovaný knihovnický systém však není pouze zpřístupnění katalogu knihovny v síti internet. Je to také automatizování všech rutinních knihovnických prací jako např. evidence výpůjček, automatické generování urgencí za nevrácené knihy, evidence čtenářů spolu se statistikami výpůjček atd.
   I přes nesporný pokrok, který automatizovaná knihovna pro čtenáře znamená, je však jisté, že nikdy nemůže zcela nahradit přímý kontakt čtenáře s knihovnou a možnost vzít si do ruky a prolistovat odborné publikace vystavené přímo na regále. Mnohdy teprve až prohlédnutím konkrétní publikace čtenář zjistí, zda je pro něj přínosem nebo ne. Z tohoto důvodu není pochyb o tom, že záměr předsedy ČÚZK o přenesení nejživější (aktuální) části knihovního fondu do nové budovy resortu ČÚZK v Praze Kobylisích, je činem do budoucna velmi prozíravým. Nová budova by měla být hotová na podzim letošního roku a čtenáři naší knihovny tak mohou jen doufat, že jim bude knihovna mnohem lépe a rychleji dostupná.

Literatura:

 • Barnes, S. B. One Nation, Digitized, in Mercator's World, 1, 1996, č.5, s.64-66, 3 obr.
 • Talich, M., Nejedlý, V.: On-line Information Providing in the Library of Surveying, Geodesy and Cadastre, In: Proceedings of Research Works 1998, Zdiby : Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography , 1998. - pp. 81, p. 19-25. - ISBN 80-85881-10-1.
 • Talich, M., Nejedlý, V.: Odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK v době on-line poskytování informací. Předneseno na semináři "Z dějin geodézie a kartografie", NTM, 1998.
 • Nejedlý, V., Talich, M.: Branch Library of VÚGTK, Proceedings of Research Works 1996, str. 107-110.
 • Talich, M. Vědeckotechnické informace v době Internetu a elektronických knihoven, Sborník prací VÚGTK, 1996, r.41, č.17, str.51 - 58
 • Talich, M.: Projekt automatizace knihovnických prací v knihovně VÚGTK, VÚGTK, 1996
 • Krbec P., Pálka P.: Důvody a přínosy automatizace knihovnických prací. i94, 36, č. 2, s. 40-46.
 • White R.L., Jaffe L.D.: Rewiring a working library a teaching an old dog new ticks. Online, 19, 1995, č.1, s.62-68.

  Milan Talich
  zodpovědný řešitel úkolu automatizace knihovny ODIS, VÚGTK


  Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [obor]     [Server]