[pošta]             Modularita ISKN – 1. část


    Systém je rozdělen do několika částí (aplikací), které dohromady pokrývají celou potřebnou funkcionalitu:

 • Příprava aktualizace (PA)
 • Aktualizace (AK)
 • Poskytování údajů (PU)
 • Vzdálený přístup (VP)
 • Poskytování a přebírání podkladů (PP)
 • Statistiky (ST)
 • Bodová pole (BP)
 • Správa číselníků (SC)
 • Externí vstupy (EX)
 • Technicko-organizační zabezpečení provozu (TO)

  Příprava aktualizace (PA)
     Úkolem aplikace PA je vést evidenci průběhu vyřizování věcí souvisejících s vedení KN, zapsaných v protokolech a knihách. Jedná se zejména: o funkce vyplývající ze zápisu vkladu nebo výmazu práva do katastrálního operátu – protokol V, záznam práv do katastrálního operátu – protokol Z, potvrzování GP – kniha potvrzených GP, poskytování informací – kniha I apod. Aplikace PA pouze eviduje průběh řízení (pojem "řízení" je v celém návrhu ISKN chápán jako termín obecný, který zastřešuje jednotlivé skupiny funkcí probíhajících na KÚ; řízením se tedy nerozumí řízení správní) souvisejících s vedením katastrálního operátu. Její náplní není vlastní realizace vkladu a zápisu práv, potvrzování GP, poskytování informací apod., ale aplikace PA zaznamená pouze informace o tom, že některá z popsaných akcí byla provedena.
     Předmětem řešení aplikace PA je i podpora správy dokumentačních fondů a to pouze těchto druhů fondů: sbírka listin, dokumenty obnovy a údržby katastrálního operátu, dokumenty dřívějších pozemkových evidencí. Počítačová podpora se týká pouze přehledů o obsahu o dokumentačních fondech. Počítačové zpracování obsahu dokumentačních fondů (jejich digitalizace) je chápáno pouze jako alternativní rozšíření.

  Aktualizace (AK)
     Tato aplikace provádí vlastní aktualizaci KN a kontrolu aktualizace ze zápisu práv vkladem nebo záznamem. Data, která budou aktualizovat KN, jsou připravena (pořízena, zkonstruována) jako potenciální budoucí stav před zahájením aktualizace – pokud je součástí aktualizace GP, jsou některá data pořízena již při kontrole GP před potvrzením (především je zkonstruován nový stav prostorových dat – obdoba tužkového zákresu), další data jsou pořízena v průběhu přípravy aktualizace. Vlastní aktualizace obsahu KN (promítnutí budoucího stavu KN do přítomnosti) probíhá automatizovaně, pokud se nezměnil starý stav nebo kontext starého stavu (v případě prostorových i popisných dat). Je umožněno částečné zplatňování GP: při kontrole souladu geometrie GP se současným stavem KN může být definován kontext změny tak, aby mohla být zplatněna pouze část GP.
     Součástí aplikace je též kontrola GP před jeho potvrzením, včetně podpory konstrukce GP ze souřadnic PB. Výsledkem procesu kontroly GP je buď potvrzení GP, nebo zamítnutí potvrzení GP a vytvoření soupisu zjištěných závad. Zjištěné závady jsou zaznamenány, podle potřeby mohou být rozepsány podrobněji a slouží jako podklad pro zdůvodnění zamítnutí potvrzení GP. Při kontrole GP budou kontrolovány přidělené údaje z KN (parcelní čísla, čísla ZPMZ a čísla bodů PBPP) a soulad dat GP s aktuálním stavem KN.

  Poskytování údajů (PU)
     Tato aplikace umožňuje poskytování informací z dat KN včetně zápisu informací o poskytnuté informaci.
     Dále zajišťuje poskytování podkladů pro GP včetně rezervace čísel ZPMZ, nových parcelních čísel a čísel nových bodů PBPP a zaznamenání informace o poskytnutí podkladů a rezervaci čísel, která bude využita pro kontrolu GP při jeho potvrzování.
     Součástí aplikace je i stanovení, přijetí a zaúčtování poplatku (platba v hotovosti, fakturou či prostřednictvím zákaznického účtu), evidence veškerých smluv sjednaných např. při poskytování hromadných dat či založení zákaznického účtu a správa zákaznických účtů.

  Vzdálený přístup (VP)
     Cílem aplikace je umožnit poskytování údajů z ISKN prostřednictvím vzdáleného přístupu k vymezeným přípojným uzlům (v této chvíli se předpokládá, že připojení bude možné pouze k centrálnímu pracovišti).
     Funkce VP realizované touto aplikací jsou technologickým rozšířením aplikace PU o přístup pro externího uživatele do KN při současném zajištění požadované bezpečnosti ISKN. V případě poskytování informací prostřednictvím VP je nutná jednoznačná identifikace účastníka (žadatele), aby bylo možné provést vyúčtování na příslušný zákaznický účet spolu s ověřením přístupových práv.

  Poskytování a přebírání podkladů (PP)
     Aplikace PP zajišťuje přípravu podkladů a nebo načtení údajů KN do ISKN z externích zdrojů. Tato aplikace ovšem vlastní datový obsah KN nemodifikuje, pouze zpracuje dodaná data a připraví je do formy vhodné pro aplikaci AK. Funkce aplikace PP jsou určeny zejména pro řízení o obnově katastrálního operátu, řízení o PÚ, řízení o revizi KN, zavádění BPEJ do KN a příprava podkladů pro tvorbu a obnovu SMD (včetně ZABAGED) a přebírání přehledové mapy.

  Statistiky (ST)
     Úkolem aplikace ST je vytváření statistik a sumarizací z dat KN a to jak pravidelných, tak sestavovaných dle potřeby. Součástí aplikace je i podpora přípravy podkladů pro řízení resortu, bilance a výkaznictví a podpora přípravy ekonomických podkladů (pro AEIS).

  Bodová pole (BP)
     Obsahem aplikace BP je vedení bodového pole. Data základního BP jsou do systému částečně přebírána z externího systému (ZÚ) a není možné do nich zasahovat (základní výšková bodová pole, základní polohová bodová pole – trigonometrické body), částečně vznikají na regionální úrovni (základní polohová bodová pole – ZhB) a jsou vedena v ISKN. Body podrobného bodového pole vznikají na lokální úrovni a jsou vedeny v ISKN. Poskytování informací o všech typech bodů je součástí aplikace PU.

  Správa číselníků (SC)
     Aplikace SC slouží ke správě číselníků, které jsou součástí ISKN a jsou buď přebírány z externích zdrojů (aplikací EX) nebo jsou ve správě ČÚZK. Správou číselníků se rozumí příjem aktualizačního zdroje dat (s následnou aktualizací) nebo přímou aktualizaci číselníků typováním ve formulářích a následnou aktualizaci platných číselníků.

  Externí vstupy (EX)
     Cílem aplikace je příprava externích číselníků a registrů pro aplikaci SC (Správa číselníků). Aplikace EX zabezpečuje převzetí dat v definovaném výměnném formátu z externího IS do dočasných tabulek aplikace EX a následné zpracování dat do formátu potřebného pro aplikaci SC. Číselníky přebírané z externích zdrojů jsou:

  Technicko-organizační zabezpečení provozu (TO)
     Aplikace, která nebude příliš viditelná pro běžného uživatele ISKN bude TO. Tato aplikace je určena pro podporu některých akcí v ISKN (replikace dat, odkládání historických dat, správa tisků apod.) a zejména jako podpora správcům ISKN při instalaci systému, správě uživatelů, sledování provozu aplikace, zajištění bezpečnosti systému apod.
     Zbyněk Šlégl, hlavní analytik, ISKN

  Převzato z Bulletinu ČÚZK, 1999


  Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Katastr namovitostí]     [Server]