[pošta]             Pozemkové úpravy v Třebíči


    Třebíč (18. 3.´99): Na semináři PÚ se sešlo asi 350 účastníků a řada vystavovatelů. Nechyběli mezi nimi Atlas, Gefos, Geodezie Brno, Geodis Brno, Geometra Opava, Geotronics Praha, Gepro, Geus, HSI, KGKS Brno, mostecký Pap, Sokkia, VÚGTK, ZK Brno, 1. pražské mapkupectví a dva Zeměměřiči (náš a Plus). Časopis Zeměměřič, jako nezávislý subjekt na žádné kartografické firmě, na semináři provedl anketu o mapách a autoatlasech. Zájemci si zde mohli autoatlasy prohlédnout a porovnat. Také mohli vyluštit křížovku z minulého čísla, která byla věnována právě tomuto semináři o PÚ. Podrobnosti na jiném místě.
   Na semináři zaznělo několik odborných referátů. Ing. Kamil Kaulich (ÚPÚ) se zabýval problematikou PÚ v r. 1999 a informoval o přípravě novely vyhlášky k zákonu č. 427/1991 Sb. Pracovník Agroprojektu PSO Brno ing. Jaromír Mezera informoval o zkušenostech se zpracováním a projednáváním návrhů PÚ. Rebonitaci, uplatnění při zpracování návrhu PÚ a zavádění BPEJ do KN zde probral ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z VÚMOP v Brně. Po multimediální "show" o historickém majetku obcí a problémy spojené s jeho vymezením od místopředsedy úřadu ing. Lumíra Nedvídka měl svůj referát o připravovaných novelách předpisů ČÚZK ve vztahu k PÚ a ISKN Ing. Bohuslav Sehnal z ČÚZK. Na semináři zaznělo také několik dotazů a odpovědí.
   Na Web serveru Zeměměřiče se budeme semináři věnovat podrobněji. Kromě odkazů na vystavovatele zde naleznete také program referátů a jejich zkrácené znění, otázky z pléna a odpovědi přednášejících. Touto formou chceme společně s pořadateli semináře nahradit sborník příspěvků, který z finančních důvodů se nevyplatí tisknout. Na našem serveru lze vyhledávat také pomocí slov, aproto tato forma prezentace výsledků semináře nalezne jistě oblibu nejenom mezi vámi – čtenáři, kteří jste se semináře nemohli zúčastnit, ale i mezi dalšími pořadateli. Časopis Zeměměřič tuto službu provozuje zdarma. Stránky semináře o PÚ v Třebíči teprve těžce vznikají. Žádný z přednášejících neměl svůj příspěvek připravený v digitální formě (kromě show, kterou zatím nemůžeme z technických důvodů na Web umístit).
   Pokusili jsme se pro vás ze všech referátů zaznamenat maximum možných informací. První námi zveřejněný referát ing. B. Sehnala z ČÚZK jsme nestačili dát autorovi ani k náhledu. Prosíme, omluvte místy kostrbatost našeho textu. Na WWW se vynasnažíme příspěvky lépe "učesat?":

Stav digitalizace a zavádění údajů o BPEJ k 31. 12. 1998:
   Na základě usnesení vlády č. 194 z roku 1997 o termínu úkolu a vzhledem k absenci finančních prostředků na veřejné zakázky byla ČÚZK přijata zvláštní opatření spočívající především ve vyčlenění značných kapacit, předpokládaných původně pro jiné úkoly (jako je budování geodetických sítí – bodových polí, tvorba a obnova státního mapového díla všech měřítek...), ve prospěch zavádění údajů o stavu BPEJ k parcelám do KN. Postup zavádění byl soustavně kontrolován ČÚZK a ÚPÚ. Z důvodu souběhu termínu pro zavádění údajů o bonitách do katastru se zcela shodným termínem pro digitalizaci SPI (kdy až v prosinci byla na některých k. ú. dokončována digitalizace LV, která samozřejmě zavádění bonit do katastru nutně technologicky musí předcházet dokončování rebonitací PÚ a obnovy katastrálního operátu), nemohl být v 805 k.ú. vytvořen ke konci roku 1998 příslušný počítačový soubor s výslednými údaji o BPEJ.
   KÚ byla pro tato místa (jsou ve velmi omezeném rozsahu pouze ve dvou okresech) přijata zvláštní opatření, aby takový stav nepřinášel problémy zhotovitelům GP a žadatelům o informace z katastru. U ostatních KÚ již byly chybějící soubory v průběhu ledna a února postupně vytvořeny. Ke konci roku 1998 dokončily KÚ systematickou jednorázovou digitalizaci LV v 99,7% z celkového počtu něco přes 13 000 k.ú. Přitom počet digitalizovaných LV je o něco vyšší (99,85% z celkového počtu přes 4 035 000 LV). KÚ tuto digitalizaci SPI dokončily s výjimkou 38 k.ú. v jednom okrese a koncem února letošního roku byla digitalizace ukončena absolutně ve všech k.ú.
   Příděly: Stav aparátu v k.ú. postižených nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením z poválečného období neumožnil a neumožňuje úplné zavedení údajů o bonitách. O této situaci byla vláda informována již při projednávání jejího usnesení č. 194 z roku 1997 a na začátku r. 1998 bylo odhadováno, že se jedná přibližně o 13% k.ú. (asi 1 700 k.ú.). Během roku se podařilo snížit jejich počet asi o čtyři stovky (někde se to podařilo jen na části k.ú.), ale předpokládá se, že odstraňování tohoto nepříznivého stavu bude řešeno ve spolupráci s MZe a OPÚ postupně do konce r. 2006 a že po dohodě ČÚZK s ÚPÚ budou bonity z dokončených přídělových a scelovacích řízení přiřazeny v těchto k.ú. v letošním a příštím roce alespoň tam, kde to půjde k celým parcelám, případně k parcelám nerozděleným izoliniemi BPEJ pokud to vzhledem ke stavu přídělového nebo scelovacího aparátu bude možné. Jinak to zřejmě bude vázáno až na dokončení přídělového a scelovacího řízení. ČÚZK má určitou evidenci o přidělových a scelovacích územích, kterou upřesňuje. Připravil pro KÚ dotazníky, kde přídělové i scelovací řízení kategorizuje podle toho jestli existuje plně využitelný grafický přídělový plán, jestli existuje písemný návrh přídělu, jestli je KM ještě v sáhovém měřítku, jestli rozdělení původních pozemků bylo četné nebo méně četné, jestli státní notářství při rozhodování vycházelo ze stavu po scelení a nebo ne... Z těchto několika zlomových míst by mělo být jasné např. jaké použít měrné jednotky (délky hranic nebo výměra dotčených pozemků třeba % z k.ú. nebo v hektarech). Analyzuje se řešení: je-li nutný GP, upřesnění přídělů JPÚ, rekonstrukce přídělu nebo PÚ atd). ČÚZK v loňském roce doplnil do počítačových souborů katastru přes 3 mil. vět o podrobnějších údajích, asi přes 2 mil. doplňkových textů o vlastnictví (rodná čísla atd.), přes 8,5 mil. vět údajů o BPEJ.
   Průběžná aktualizace katastru o změny údajů o bonitách v důsledku dělení a slučování pozemků byla vyřešena novelou vyhlášky č. 190 rozšířením povinného obsahu GP. Mezi ÚPÚ a ČÚZK byl dohodnut způsob dalšího řešení problematiky bonit v souvislosti s digitalizací SGI, která právě začíná. V současné době se pracovní metody ověřují s VÚMOP a některými KÚ.

Upozornění na vady v zeměměřické dokumentaci PÚ (ze zpráv ZKI):
   Jeden ZKI např. uvádí, že v r. 1998 byly převzaty formou protokolu KPÚ v podobě GP celkem v 5 k. ú., ale nebyla předložena žádná lokalita ve formě DKM. Jiný ZKI uvádí, že geodetická část projektu PÚ neobsahovala měřičské náčrty a doklady prokazující přesnost měření zejména při stanovení obvodu KPÚ. Náčrty byly vyhotoveny až dodatečně a přesnost měření bude ověřena teprve při vytyčování PÚ. Nebyla ověřena přesnost BP v prostorách s mapou ve čtvrté třídě přesnosti, nebyly dodrženy podmínky pro tvorbu parcel. Další vady jsou např., že seznam souřadnic obsahuje i další body potřebné pro řešení PÚ (vjezdy na pole, meliorační šachty apod. – polohopis je nad rámec obsahu KM), že databázové soubory obsahu SPI neměly všechny náležitosti stanovené ve struktuře a výměnném formátu a nebo nebyly vyhotoveny vůbec, a též, že změna hranice obce někde nebyla doložena dokladem o projednání z OkÚ. Dále ZKI uvádějí, že se nevyužívají body BP s trvalou stabilizací, které se právě v rámci KPÚ vybudovaly a že se využívají nějaké pomocné body (body bez trvalé stabilizace), že v době dokončení PÚ bývá značná část pevných bodů BP s trvalou stabilizací zničena (upozorňují na nevhodnost používání znaků, s hlavou z plastů 8x8 cm, které jsou zvláště v hlinité půdě nestabilní). Problémy s měřičskými náčrty pokračují, neboť se náčrty dělají dodatečně a následné přečíslování je zdrojem chyb. Existují duplicitní čísla bodů apod. Zapomíná se na zaměření dalších prvků polohopisu podle §5 vyhlášky (jako jsou kříže, boží muka, pomníky, apod.). Zobrazení bodů bodových polí i výš. bod. polí přidružených bodů k trigonometrickým bodům atd. chybí. V SGI jsou zobrazeny všechny body BP původní i nově zřízené bez ohledu na výsledky revize, takže jsou tam i ty, které vůbec neexistují a v databázi DKM nejsou vůbec souřadnice těchto bodů. U parcel není uveden způsob využití nemovitosti.
   Doufáme, že tento stručný výčet vad v zeměměřické dokumentaci bude pro naše čtenáře poučný a že se vyvarují podobných chyb– pozn. redakce.

Změny v předpisech ČÚZK:
   Změna vyhlášky č. 190 je již zažitá. S účiností od 1. ledna t.r. vydal ČÚZK Dodatek č. 1 k Návodu pro obnovu kat. operátu, který byl z r. 97. je zúžen na obnovu novým mapováním se zřetelem na využití výsledků KPÚ a motivem bylo samozřejmě uvedení návodu do souladu s novelou vyhlášky a kromě okolností PÚ jsou zde zmíněny i údaje o BPEJ, které v původním znění ještě nebyly obsaženy. Současně byl vydán ke stejnému datu Prozatímní návod pro obnovu kat. aparátu přepracováním v SGI a pro jeho vedení. Důvodem byla nastupující digitalizace KM. Prozatímnost návodu je dána tím, že se jedná o činnost ještě rutině nevyzkoušenou a předpokládá se jeho případná úprava asi po půl ročních zkušenostech. Oba předpisy jsou celkem útlé a nebyly vydány tiskem. KÚ obdržely jen po jednom výtisku a (i počítačovou verzi) s tím, že pro jejich potřebu nebo potřebu veřejnosti (prostřednictvím prodejen map) se vystačí s jednoduchým okopírováním xeroxem (najdeme-li je na WWW, budeme vás informovat – pozn. red.). VÚGTK připravil a v únoru interně vydal související technologický postup pro obnovu SGI přepracováním (výslovně jen sáhové KM) s využitím programu MicroGeosvektor. Na spadnutí je Návod pro vedení KN, který je před schválením u místopředsedy. Ve stádiu věcného záměru je novela katastrálního zákona (prošla mezirezortním připomínkovým řízením). Zde se předpokládá deklarování skutečnosti, že katastr je veden pomocí ISKN převážně počítačovými prostředky. Z toho plyne, že se na jeho vedení vztahují předpisy o provozování IS a je třeba v kat. zákoně výslovně uvést pro které účely jsou údaje obsažené v katastru vedeny. Sběr a užití informací o fyzických osobách a jejich majetku je totiž bez jejich výslovného souhlasu podle zákona možný pouze k tomu účelu k němuž jsou zákonem určeny. Každý KÚ by mohl poskytovat údaje i z ostatatních území státu. Výměnný formát by měl stanovit ČÚZK i vyhláškou. Obecný výměnný formát je deklarován, ale neoficiálním, nikoli obecně závazným předpisem. ČÚZK navrhuje stanovit, že právo k údajům katastru vedením IS náleží státu a že výkonem tohoto práva je pověřen ČÚZK, že informace, které mu byly poskytnuty, není oprávněn použít nikdo jinak, než k zákonem stanoveným účelům, přitom pro vlastní potřebu neomezeně, a že obce se sjednaným vzdáleným přístupem mohou vyhotovovat výstupy pro fyzické i právnické osoby. Předpokládá se doplnění kat. zákona v tom smyslu že SPI obsahuje i údaje o bytech a nebytových prostorech, (to je zatím pouze ve vyhlášce). Navrhuje se doplnění, že k nemovitostem evidovaným v katastru se zapisuje také příslušnost k organizační složce právnické osoby (je-li složka zapsána v obchodním, nebo jiném, zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn nakládat s evidovanou nemovitostí jménem právnické osoby). Dále je navrhováno, aby se zapisovalo rovněž oprávnění rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi a městy, hospodařit s obecním majetkem. Navrhuje se uplatnit nové ustanovení, podle kterého by se jako vlastník stavby nově zapisované do katastru, zapsal vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem stavby je někdo jiný.
   ISKN se zabýváme dříve a podrobněji.  (red).

Zdroj: ústní referát ing. Sehnala na PÚ v Třebíči, který jsme se vám snažili alespoň takto zprostředkovat, (rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Server]