[pošta]             Sympozia z dějin G+K V NTM


    Časopis Zeměměřič zřídil ve spolupraci s Klubem přátel Národního technickeho muzea klubové internetové stránky, kde budeme propagovat činnost klubu a zveřejňovat pořádaná sympozia z dějin našeho oboru. Naleznete zde i kontakt na Rozpravy NTM, které si můžete také objednat. Ikonku s odskokem na stránky naleznete trvale na naši domovské stránce vedle loga Zeměměřiče a ikon k bazarovému prodeji přístrojů (druhá ruka) a hledání zaměstnání (1. – "nejlepší" ruka).
   Na posledním sympoziu z konce r. 1998 zazněly tyto příspěvky: Sbírka knihovny Národního muzea v Praze, Mapy a sedmiletá válka, Dvě výstavy Pardubicko na mapách a plánech ve Státním okresním archivu Pardubice, Vývoj kartografického znázornění česko-bavorského pomezí do počátku 19. století, Změny v katastrálním obraze zemědělské krajiny po pozemkových úpravách v ČR, Stupňové měření v Československu, 80 let Vojenského zeměpisného ústavu, Vývoj gravimetrické sítě u nás, Staré navigační přístroje na známkách, Ověření jakosti souboru historických nivelačních přístrojů ze sbírek NTM, Odvětvové informační středisko a zeměměřická knihovna VÚGTK, Geodetická observatoř Pecný, Čeští zeměměřiči ve Lvově. Naleznete u nás krátké anotace příspěvků.
  (rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Kartografie]     [Server]