[pošta]             Multimediální alpský turistický průvodce


    Multimediální alpský turistický průvodce (AIDA = Alpine Guide Italia, Deutschland, Austria) pomáhá milovníkům hor při přípravě a plánování činností ve volném čase v alpském prostoru. Proti obvyklým tištěným výrobkům poskytuje multimediální obsah texty, obrázky a ukázky na videu, jako např. informace umožňující co nejlepší přípravu na dovolenou, a to jak podrobnosti o zvolených túrách, tak i vektorově strukturalizovanou síť cest. Veškerá odborná data jsou rešeršována. Jako doplněk informací připravených na CD-ROM bude obsahovat průvodce prostředky umožňující při připojení na internet přímý přístup ke službám nabízejícím aktuální údaje, jako např. zprávy o počasí, výšce sněhové vrstvy, nebezpečí lavin a dopravní situaci.


   Další přednost systému AIDA tkví ve využití pravidelně aktualizovaných podkladových digitálních databázových dat příslušných zeměměřických úřadů. Doplňování dat lze provádět pomocí internetu. Stejnou cestou se plánuje obnova odborných dat. A tak s multimediálním alpským turistickým plánovacím systémem AIDA vzniká mnohostranný prostředek pro plánování, vybavený nejmodernější softwarovou technologií. Rozsah možností programu zahrnuje tyto funkce:

 • vyvolání předem zadané túry,
 • volba individuální túry, kterou sestaví program podle zadaných parametrů zvolených uživatelem (např. délka cesty, stupeň obtížnosti, možnosti přenocování),
 • vyvolání turistických informací ve formě textu, obrázků, videošotů (např. popisy túr, pamětihodnosti, panoramatické výhledy, praktické rady).

  Dále osobní doplňkové informace:

 • aktivace ukazatele vypočítaných výškových profilů,
 • vyvolání seznamů stanic,
 • uložení požadované informace (sestavení turistických knížek),
 • dotaz na aktuální informace z internetu,
 • tisk požadovaných výsledků (mapy, výškové profily, seznamy stanic, text),
 • přepojení obslužného povrchu na některý z implementovaných jazyků.

  Dále se vyvíjí rozhraní pro GPS, které umožní přenos dat k přenosným přijímačům GPS. První řada zahrnuje tři turisticky významná pohraniční území, každé o čtyřech záznamech na CD-ROM:
  1. Německo / Rakousko (Mieminger Gebirge, Ammer Gebirge, Karwendelgebirge a Kaisergebirge),
  2. Rakousko / Itálie (Zillertal a Dolomity),
  3. Francie / Itálie (Massive Mont-Blanc, Vanoise).
  Prototyp multimediálního alpského průvodce byl již z větší části co do své funkčnosti zhotoven. Datové podklady zahrnují oblast Wettersteigebirge, od Garmisch-Partenkirchen (Německo) po Ehrwald (Rakousko). Celkový rozsah zahrnuje asi 333 km2. Na tomto zkušebním území je asi 6 500 cest a na 170 turisticky zajímavých objektů. Celková cestní síť se rozprostírá v délce 1 402 km (včetně silnic a železnic). Funkčnost prototypu byla již z větší části realizována. Ve fázi provedení se doplní tiskové funkce a vyvine rozhraní k GPS, což umožní bezproblémový přenos dat k příručním přijímačům GPS. Konsorcium tvoří: koordinátor – firmy Huber Kartographie (Mnichov), vydavatelství Gräfe & Unzer (Mnichov), pracovní společenství GIS Univerzity Bundeswehru (Mnichov) a dvě kartografické firmy: Mapgraphic edition (Itálie) a Sparrer (Mnichov).

      Během závěrečné fáze se základní údaje pro zvolené území získávaly na zeměměřických úřadech Bavorska a Rakouska. Pro vlastní prováděcí fázi se budou získávat, homogenizovat a integrovat také pro zvolená území data od příslušných úřadů v Itálii (Autonomní provincie Bolzano v Jižním Tyrolsku a IGM – Istituto Geografico Militare Italiano ve Florencii) a Francii (IGN – Institut Géographique National). Předávání dat uživatelům se bude dít jednak obnovou CD-ROM (rastrová data) a jednak internetem (vektorová data a odborné informace).

      K dispozici jsou skenované topografické mapy Spolkového úřadu pro cejchování a vyměřování (BEV), popř. Bavorského zeměměřického úřadu (BLVA) v měřítku 1:50 000, 1:200 000, 1:500 000 ve formátu *.tif. Tato data se v prvním kroku převedou pro společné zpracování z různých referenčních systémů do jednotného vztažného systému (UTM, WGS-84). Pro německá data proběhne přímý přepočet Gauß-Krügerových souřadnic (GKK) na souřadnice univerzálního příčného Merkatorova zobrazení (UTM) po zadání parametrů transformace systému. U rakouských dat se uskutečňuje přepočet zeměpisných souřadnic rohů mapových listů (převážně s počátkem Ferro) na Greenwich (–17° 39' 46'') a po výpočtu GKK (na Besselově elipsoidu) ze zeměpisných souřadnic se přikročí k přepočtu do systému UTM. Výchozí parametry datových podkladů: Německo – Gauß-Krüger (Besselův elipsoid); Rakousko – Gauß-Krüger (Besselův ellipsoid), výchozí poledník Ferro, 17° 39' 46'' západně od Greenwiche; Francie – Lambertovo plochojevné kuželové zobrazení (Clarkeův elipsoid), Pařížský poledník, 2° 20' 14'' východně od Greenwiche Itálie Gauß-Boaga (Mezinárodní elipsoid, 1909).

      Po provedeném převodu se rastrové snímky pomocí softwaru ARC/INFO spojí do bezešvé mapy, kterou je možné vložit do aplikace. Údaje o silnicích, dodávané zeměměřickými úřady ve formátu *.dxf se převedou podle jejich klasifikace systémem MicroStation do jednotlivých vrstev. Výsledkem je tzv. návrhový soubor (= design file, ve formátu *.dgn). Pro další zpracování dat se užívá objektově orientovaného GIS MG-Dynamo firmy Intergraph. Data návrhového souboru možno přímo načíst do MG-Dynamo a v něm převádět z čistě geometrických dat na inteligentní geodata s přiřazením k některé z objektových tříd s atributy předem zvoleného schématu dat. Transformace souřadnic ze stávajících státních souřadnicových systémů do souřadnic UTM v celosvětovém referenčním systému WGS-84 převádí vektorová a rastrová data do jednotné vztažné soustavy. Protože WGS-84 je též základem pro GPS, lze integrovat souřadnice, získané přijímači GPS, bez převodu do systému AIDA. Výškové údaje jsou dodávány zeměměřickými úřady ve formátu ASCII. Tato data se čtou a zviditelňují programem MGE Terrain Modeller firmy Intergraph. Potřebná sémantická data, jako popisy túr, stav cest, adresy zařízení pro využívání volného času a poskytovatelů služeb, informace o horských drahách a lanovkách, chatách atd. se nově získávají od jednotlivých sekcí alpských spolků v pravidelných časových odstupech.

      Technologie AIDA byla vyvinuta jako aplikace klient-server. Veškeré moduly jsou vytvářeny jako objektově orientované a jsou implementovány za užití programovacího jazyku JAVA. Vytváření programů se uskutečňuje v provozním systému Windows 95 a NT 4.0. Užité vývojové platformy jsou vybaveny procesory od Pentium 90 MHz a pracovní pamětí od 32 MB výše. Pro modelování se užilo jak pro server, tak i pro klienta prostředí CASE Rational Rose. Implementace pro server je prováděna pomocí Microsoft Developer Studio a pro klienta na JDK 1.1.1 od Sun Microsystems. Vývoj probíhá na počítačích s Windows 32-bit. Rastrová data se po geografickém přiřazení a konečném kartografickém zpracování exportují ve formátu *.tif a vloží se do programu. Pro výstup vektorových dat bylo naprogramováno rozhraní ASCII, aby bylo možno exportovat data z prostředí UNIX do vývojového prostředí. Výstup dat ze serveru se uskutečnil pomocí vstupního zařízení ASCII-Import Parser. Turistické stezky, poskytování služeb a zařízení pro využívání volného času, to vše bylo ověřeno konsorciem a navázáno na síť vektorových dat, jakož i datový soubor o samostatně definovaném rozhraní ASCII, a posléze převededno do databáze. Turistická data poskytnutá firmou Gräfe und Unzer (možnosti přenocování, další služby a zařízení pro volný čas) byla zpracována jako data ACCESS a po přizpůsobení k datovému modelu přímo přejata bankou dat. Obrazová a zvuková data i data na videu lze nalézt ve všech běžných formátech. Data jsou uložena jako soubor na CD-ROM a spravují se prostřednictvím napojení linek na banku dat. Při implementaci prototypu byl zvolen jako konkrétní protokol sítě TCP/IP a komunikace se uskutečňuje zásuvkami. (K předvádění prototypu se provozoval klient i server na témže počítači.)

      Vyvinutá architektura systému směřuje k tomu, aby poskytovala výkonný server jako základ informačního systému a uživatelům malé klienty jako čela a ukončení. Aby se tento požadavek splnil, byl vyvinut server pomocí C++ pod Windows 95/NT 4.0 a klient jako JAVA-Applet pomocí JDK.

      Minimální konfigurace – v prodeji běžné PC pod Windows 3.xx (nebo Windows 95/NT, 4 MB RAM); dále se doporučuje: zvuková karta, 16 MB RAM, TrueColor, návaznost na službu on line. Plánuje se nejprve dodávat výrobek jako CD-ROM, přičemž uživatelé ani nezpozorují oddělení klienta od serveru. Tím je vytvořen technologický předpoklad, že bude možno kdykoli napojit výrobek na internet. Pracovní skupina AIDA Institut geodezie University Bundeswehru v Mnichově INFO 2000 – Zkrácený překlad z němčiny Multimediální alpský turistický průvodce Itálií, Německem a Rakouskem – AIDA

      Poznámky a podněty k uvedenému článku zasílejte na email: monika.moesbauer@unibw-muenchen.de  ,   HermannLechner@compuserve.com


  Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [obor]     [Server]