[pošta]             Právní vztahy k nemovitostem


    PRAHA (26. 3. 1998): Téměř 5 hodin trval seminář o právních vztazích k nemovitostem ve světle nových právních předpisů a judikatury soudů, vedený docentem Jiřím Mikešem z Právnické fakulty UK, jehož organizátorem byl VÚGTK ve Zdibech. V sále Bílého domu v Praze 8-Libni, kde se akce konala, se sešlo kolem 200 účastníků, mezi nimiž nechyběli ani pracovníci z KÚ ze všech krajů. Dopolední část semináře byla rozdělena do pěti kapitol, ale již během přednášek se u vedoucího semináře shromažďovaly dotazy, které teprve ukázaly, jak složitý je katastr nemovitostí. Přispívají k tomu i odlišná rozhodnutí soudů v různých regionech. Dokonce může nastat i paradoxní situace, že o dvou obdobných sporech o určení vlastnictví ze stejného katastrálního území soudy rozhodnou rozdílně. Stačí, když jeden vlastník nemovitosti bydlí v jiném kraji než soused, který má stejný problém. Protože se můžete soudit jen tam, kde máte trvalé bydliště, pak oba téměř stejné spory soudí různé soudy a ty také mohou, a občas tomu tak i je, rozhodnout zcela odlišně. Napadlo nás, že pokud by někdo dopředu znal právě tyto odlišnosti v právních rozhodnutích týkajících se téměř totožných sporů, možná by zvažoval i přestěhování do kraje, kde by mu spor vyřešili podle jeho očekávání. Pokud by se z určeného vlastnictví měl vykutálet statek v hodnotě sou-čtu platů, jakého nedosáhnete za celý život, kdo by se naoko nepřestěhoval? Naštěstí uvedených případů není mnoho a v dosavadní judikatuře se tak často nevyskytují, ale už skutečnost, že třeba o každém ze sedmi pozemků ze stejného katastrálního území může rozhodovat sedm různých krajských soudů, je zvláštní. Tento poznatek, a ještě i další, vyplynul ze semináře, který jsme sledovali. Rovněž odpovědi na dotazy udržely pozornost většiny přítomných až do konce. Také jsme si všimli, při dotazu jednoho z účastníků, který se zaštiťoval jinými autoritami, že na některé případy mají různé názory i pedagogové z právnických fakult. Na určité případy se patrně jinak dívají z Brna a jinak z Prahy.
    Zanedlouho se o tom budou moci přesvědčit i čtenáři, neboť Jiří Mikeš připravuje o KN publikaci, která, jak nám sdělil, bude mít charakter učebnice. (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [obor]     [Server]