Zemřel doc. Ing. Otakar Vosika, CSc

Ve středu 13. května 1998 jsme se v obřadní síni strašnického krematoria rozloučili s významným odborníkem inženýrské geodézie a dlouholetým známým učitelem oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, panem doc. Ing. Otakarem Vosikou, CSc. Zemřel po těžké nemoci 6. května 1998 v Hradci Králové.

Narodil se 23. října 1929 v Nižním Selišti na bývalé Podkarpatské Rusi. Po gymnaziálních studiích a absolvování zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze roku 1953 prošel jako civilní zaměstnanec čs. Armády bohatou praxi zejména v investiční výstavbě. Roku 1960 se stal asistentem Fakulty stavební ČVUT na tehdejší katedře geodézie, zakrátko přešel na nově založenou katedru speciální geodézie. Jako spolupracovník prof. Václava Krumphanzla se věnoval především otázkám rozvíjející se inženýrsko-průmyslové geodézie, například problematice vytyčovacích sítí. Roku 1967 převzal spolu s Doc. Zdeňkem Novákem vedení přednášek Inženýrské geodézie a souvisejícího Měření podzemních prostor. Vědeckou hodnost kandidáta věd obhájil roku 1968, habilitační práci 1971. Je spoluautorem řady oblíbených celostátních učebnic a učebních textů oboru inženýrské geodézie a autorem četných odborných publikací, zaměřených k teoretické i aktuální praktické problematice této vědní oblasti.

Své vynikající odborné a organizační schopnosti uplatnil v letech 1965-7 jako expert při výstavbě přehrady v Ghaně a při egyptologických expedicích Univerzity Karlovy, kterých se zúčastnil roku 1962 s Doc. Jaromírem Tlustým a opakovaně třikrát v rozpětí let 1985-91 s Doc. Mojmírem Švecem.

Mezi roky 1972-1990 byl vedoucím katedry speciální geodézie, 1976-1980 proděkanem oboru geodézie a 1980-1990 proděkanem Stavební fakulty ČVUT. Jeho pedagogická a odborná činnost, která zahrnuje i vedení vědeckých aspirantů, byla oceněna řadou uznání, mezi nimi roku 1984 Felberovu medaili ČVUT II. stupně.

Nečekaným odchodem doc. Ing. Otakara Vosiky, CSc ztrácí obor geodézie znamenitého odborníka, svědomitého, lidsky moudrého učitele, jeho kolegové spolehlivého přítele a výborného společníka.

Čest jeho památce!


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [Víme-víte]  [Školství]     [Server]