[Home Page]             Zasedání představitelů katastrálních služeb


    PRAHA (3. - 5. 4. 2000): XVII. zasedání představitelů katastrálních služeb zemí bývalého Rakousko-Uherska se konalo ve dnech 3. - 5. dubna 2000 v Praze za účasti 20 delegátů z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a České republiky. Čestnými hosty této akce byli iniciátor řady předchozích ročníků od roku 1984 emeritní vedoucí Spolkového úřadu pro metrologii a zeměměřictví ve Vídní, Fritz Hrbek a prezident Bavorského zeměměřického úřadu v Mnichově Günter Nagel. Hostitelem byl Český úřad zeměměřický a katastrální v nové budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Kobylisích. Přednesené odborné referáty a diskuse se týkaly dvou předem určených tematických okruhů:

  1. Požadavky současné společnosti na KN.
  2. Možnosti zlepšení přístupu k datům katastru.

   Výsledky jednání lze stručně shrnout takto: KN v zemích bývalého Rakousko-Uherska nemůže ustrnout na obsahu požadovaném od něj před více než sto lety. Výkonné prostředky moderní informatiky přímo svádějí k registraci a zpracování mnoha dalších informací o půdě, vegetačním krytu, vlastnostech staveb, budov a bytů. Je však nutno přísně posuzovat, které informace jsou zásadní pro nejširší okruh uživatelů a které lze operativně udržovat v souladu se skutečností. Jinak se stane KN skládkou nespolehlivých informací. Digitalizace katastrálních map je v pokročilém stádiu ve všech zúčastněných zemích. Všude se budují informační systémy integrující popisné a mapové informace. Vznikají sítě typu Intranet spojující KÚ v okresech a regionech s centrální databází katastru. Existence centrální databáze, aktualizované operativně z lokálních databází, nabízí možnost poskytování dat KN dálkovým přístupem koncových uživatelů. Internet klepe na dveře a přináší řadu problémů, které se týkají veřejnosti, katastru, všeobecné přístupnosti citlivých dat o majetku občanů a způsobu zpoplatňování. Vývoj v tomto směru jde rychle vpřed a potřeba vzájemné inspirace a další výměny zkušeností je nezbytná. Konference ukázala i na jeden formální problém - ustupující aktivní znalost němčiny a převážnou orientaci pracovníků mladší generace na angličtinu. Dvojjazyčnosti se nevyhnou další ročníky této akce, pokud má být skutečně reprezentativním obrazem stavu vědy a techniky. Výhodou angličtiny je, že všichni účastníci mají stejné šance a používají jednodušší slovní zásobu. Zahraničními účastníky byl vysoce hodnocen doprovodný program zasedání - procházka historickými partiemi Prahy, společenský večer v památné restauraci U Kalicha a zejména exkurze na sedm pracovišť zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze.

    (jš)


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Katastr nemovitostí] [Víme - Víte] [Historie] [Pošta]