[Home Page]            

NOVÁ DEFINICE ÚLOHY CLGE


    Pozn.Překl. ohledem na to, že autor předlohy je zřejmě německy mluvící evropan, projevuje se u něho tendence tvořit dlouhé věty. Ty pak, rovněž s přihlédnutím k nesprávně užitým členů a spojek, někdy zatemňují smysl textu. Pro jejich rozpletení by bylo zapotřebí více času než bylo dáno pro tento překlad. Z tohoto hlediska nelze považovat překlad v několika místech textu za zcela identický se záměrem autora předlohy. Nicméně základní smysl obsahu je zachován.
    Děkuji za pochopení,
    P. V.

Překlad redakci poskytla KGK   1. ÚVOD
   
    CLGE (Comité de Liaison desGéométres Européens = Výbor spojení evropských zeměměřičů) navrhuje nově definovat svou úlohu ve třech základních směrech, výuka a osobní rozvoj zeměměřičů, rozvoj silných národních profesních sdružení a potřeba zabezpečení odpovídajícího pracovního výcviku napříč zeměměřickým sektorem. Tato změna zaměření poskytne vizi a odpovídající vedení pro budoucí činnost CLGE. Pojednání vysvětluje tyto tři hlavní směry a jak každý z nich odpovídá všeobecné strategii pro budoucno.
   
    2. PŘEDMĚT
    Předmětem této nové definice je zdůraznit podstatnou nutnost pro zememěřickou profesi do veřejné, národní vládní a Evropské unie, a rozvinout zeměměřictví do atraktivního pulsujícího stavu.
   
    Rozvoj pracovních zkušeností
          CLGE
      Rozvoj        Rozvoj profesních
     osobnosti          sdružení
    Obr. 1. Změna orientace úlohy CLGE ve třech hlavních smětech.
   
    CLGE podporuje rozšíření polí profesionální zkušenosti a spíše konsoliduje než rozdrobuje discipliny, které obsahuje naše profesionální zkušenost. Tato konsolidace by měla pomoci profesionálům adaptovat se snáze do měnícího se komerčního prostředí, spíše než být příliš specializován v malém koutečku trhu. V Evropě se objevuje následující koncepce tří hlavních oblastí zeměměřické praxe.
   
   
Měření a věda Geografické informační systémy Řízení pozemkové správy
     
Geodézie modelování prostorových dat katastrální/pozemkové úřady
inženýrská geodézie zdroje dat a hodnocení právní vztahy v pozemcích
důlní měřictví integrace prostorových dat a majetku
hydrologie zhodnocení prostorových dat hodnocení pozemků a majetku
metrologie vizualizace prostorových dat prostorové plánování
fotogrammetrie aplikace prostorových dat regionální plánování
  atd. plánování prostředí

    Obr. 2 Koncepce tří hlavních oblastí zeměměřické praxe v Evropě
   
    3. ROZVOJ OSOBNOSTI
    Výuka byla shledána jako klíčový problém pro budoucnost profese v Evropě poskytnutím zeměměřičům kompetence nezbytné pro:
a) práci jako rovnocenný v mezioborových týmech,
b) předpověď trendů trhu a získání schopnosti přizpůsobit se měnícímu komerčnímu prostředí,
c) přijetí nové technologie a metodologie,
d) poskytování lepší kvalitu služeb a produktů ve prospěch zákazníka,
e) modifikaci výsledku do legislativy zeměměřictví na národní i evropské úrovni
   
   
    CLGE doporučuje přijetí vysokých standardů pro akadmeické kurzy v zeměměřictví. Předchozí návrhy specifikovat a přijmout minimální standardy se dnes nepovažuje za cestu vpřed.
    CLGE podporuje filosofii široce založených studijních plánů pro vysokoškolské akademické směry v zeměměřictví s cílem vychovat odborníky na akademické úrovni. Specializace v jednotlivých oborech zeměměřictví se doporučuje až po absolvování školy. Akademické kurzy jsou odpovědné za výchovu individuálních jakož i výrobních zeměměřičů, např. rozvinout uznání etiky, hodnotových systémů a jazyka národní kultury.
    CLGE podporuje úzké spojení mezi akademickou a profesionální praxí pro rozvoj studijních plánů.
    CLGE odpovědná za zachovávání kulturní rozličnosti v Evropě, takže harmonizace ve výchovných kurzech není považována za žádoucí. Nicméně, na určité úrovni by bylo prospěšné, aby všichni zeměměřiči měli základní znalosti o jádru odbornosti.
    CLGE doporučuje, vybudovat v každé zemi dva stupně geodetických měřičů na profesionální a operátorské urovni. Toto oddělení stupňů zdůrazní potřebu po vysokém standardu na profesionální úrovni. Profesionální stupeň by měl zpočátku převzít vysokoškolský kurz v trvání 3-5 let na základě plného vyučování., ale doporučuje se 4 roky jako nejpříhodnější. Operátorský stupeň by měl podstoupit učení v trvání 2 až 3 roky, na základě částečného vyučování, s teoretickým a praktickým výcvikem, závislým na národní organizaci. Zde by mělo být samozřejmé oddělení času vyžadovaného pro kvalifikaci na profesionální nebo operátorké úrovni. Mechnismus by měl, v některých omezených okolnostech poskytnout možnost postoupit z operátorského stupně na stupeň profesionální.
    CLGE podporuje podstatnou potřebu průběžného profesionálního vývoje (Continuing professional development - CDP) pro profesionální i operátorský stupeň, zejména při techniky dálkového učení s použitím www.
   
    4. ROZVOJ PRACOVNÍ PRAXE
    CLGE podporuje veřejné a soukromé partnerství mezi soukromým sektorem a nátodními a státními mapovacími agenturami podporou vývoje optimálního uspořádání mezi věřejným a soukromým zeměměřickým sektorem za účelem zvýšení spolupráce.
    CLGE chrání kulturu čestné konkurence mezi veřejným a soukromým sektorem a v rámci širšího trhu pro zeměměřické služby všeobecně.
    CLGE podporuje spolupráci mezi zeměměřickými národními i mezinárodními firmami ve prospěch zákazníka a pro zlepšení profesionálních zkušeností přes hranice.
    CLGE podporuje rozšiřování oblastí profesionální praxe přijímáním nové definice činností pro geodetické měřictví. Toto rozšiřování by mělo pomáhat profesionálům přizpůsobit se snadněji měnícímu se tržnímu prostředí, spíše než být příliš specializován v úzké oblasti trhu.
    CLGE podporuje liberalizaci hlavního zeměměřického trhu pro evropské geodetické měřiče. CLGE podporuje odpovídající opatření pro liberalizaci regulovaného trhu v katastrálním a pozemkovém zeměměřictví se státem autorizovaným zeměměřičům z jiných eropských zemí.
    CLGE ukládá zkoumat výhody liberální profese v zeměměřictví, kde úkoly státního úřadu jsou delegovány na individuální profesionály, nesoucí osobní zodpovědnost a záruku za své služby.
    CLGE ukládá, podílet se aktivně spolu s Evropskou komisí via CEPLIS, ESF a jinými organizacemi na representaci obrazu zeměměřické profese, poskytováním informací a rad.
   
    5. ROZVOJ PROFESNÍCH SDUŽENÍ
    CLGE bude podporovat zeměměřictví jako oddělenou profesi, odlišnou od strojírenství a architektury na národní a evropské úrovni.
    Dříve převažovaly v Evropě zeměměřické vládní mapovací agentury. Nicméně, dnes potřebujeme vyvinout nové pracovní vztahy pro naše měnící se komerční i politické prostředí. CLGE je uloženo napomáhat v rozvoji výrazně národních profesních sdružení jako hlas pro všechny geodetické měřiče a pomáhat rozvoji profese jako celku. CLGE podporuje uznání národních profesních sdužení národními vládami.
    CLGE podporuje regulaci zeměměřických aktivit, jako katastrálních a pozemkových úřadů, národními vládami každé země. CLGE zaručuje studovat a rozvíjet zásady potřeb regulovaného profesionálního zeměměřictví.
    CLGE podporuje uznávání a regulaci profesních titulů pro zeměměřiče národními vládami evropských zemí.
    CLGE podporuje konsolidaci spíše než dělení disciplin, které obsahují naše profesní činnost jak je uvedeno v Obr. 2. Návrh ustanovit ISO standardy pro kvalifikaci a ceritifkaci personálu geografických informací/geomatiky ve střední oblasti zeměměřické praxe (Obr. 2) je považován za hrozbu pro zeměměřickou profesi.
    CLGE podporuje vybudování Národních společných skupin všech zeměměřických zájmů v rámci státu jako užitečný prostředek asistovat v rozvoji profesionality.
    CLGE doporučuje vysokou kvalitu zeměměřických služeb, spíše než minimální přijatelnou úroveň, a bude se podílet na definici a podpoře standardů kvality. CLGE také obhajuje vysokou úroveň etiky pro geodetické měřiče a bude se podílet na definici a podpoře etických standardů. CLGE navrhuje pracovat k dosažení těchto cílů s FIG.
    CLGE předložilo Evropské unii koncepci společného uznávání kvalifikace k umožnění mobility zeměměřičů mezi zeměmi . CLGE již financovalo výzkum vývoje a metodologie stanovení kompetence zeměměřických profesionálů, a bude pokračovat v této iniciativě pomoci národním sdružením vyvinout vhodnou metodologii pro vzájemné uznání.
    CLGE pro dosažení specifických cílů bude spolupracovat a rozvíjet formální pracovní vztahy s ostatními měřickými organizacemi na evropské a mezinárodní úrovni.
   
    6. TŘI SMĚRY USKUTEČNĚNÍ VIZE
    Obr. 1 poskytuje dojem pohybu, podobného motoru, zdůrazňující dynamickou podstatu této koncepce. Žádný z těchto tří směrů se vzájemně nevylučuje, v takovém rozvoji jedním směrem bude podporovat rozvoj ve dvou zbývajících, a to buď přímo nebo nepřímo. Podobně, jestliže se zaměříme pouze na jeden směr nemusí toumožnit optimalizaci prospěchu z tohoto jednoho směru. Souběžný rozvoj ve všech třech směrech poskytuje holistický přístup pro odvození maximálního prospěchu pro naše klienty a profesi.
    Náš úspěch ve vlastním rozvoji jako profesionálové, a rozvoj pulsujícího zeměměřického trhu bude pomáhat národním sdružením v jejich přesvědčování vlastních národních vlád uznat zeměměřictví jako samostatnou a nezbytnou profesi s jejíími vlastními právy a regulovat jejich profesní titul a činnost . Různé země mají různé pozice v každém z těchto směrů, avšak spojená kolektivní akce může úspěšně pozdvihnout standardy ve prospěch všech.
   
    7. KDO JE CLGE:
    CLGE je chápana jako evropská zastřešující organizace národních profesních sdružení geodetických měřičů evropských zemí. Nicméně profilová zpráva CLGE vyhlašuje, že CLGE je evropská zastřešující organizace spojující skupiny národních profesních geodetických měřičů (NGSPLG) representující většinu geodetických měřičů v každé zemi. Vybudování NGSPLG bylo selháním v mnoha zemích a v některých jiných zemích nemá sílu nebo autoritu. CLGE by měla revidovat její pozici s ohledem na přímou representaci národních profesních sdružení geodetickch měřičů v každé zemi.
    Termín evropský geodetický měřič je užit v CLGE jako celoevropský společný termín obsahující zeměměřiče, geometry a inženýrské geodety. Definice CLGE evropských geodetických měřičů užitá v profilové zprávě je nyní považována za příliš restriktivní tím, že omezuje oblast ve které se chceme rozvinout v budoucnu jako profese. CLGE by měla přijmout širší definici, založenou na interpretaci FIG, která vypočítává devět činností, ve kterých by měla být aktivní zeměměřická profese. Zeměměřiči v některých zemích se nemohou podílet na některé z těchto činností, avšak s přijetím této nové definice zakládáme ppodnět k rozvoji naší profese ve všech devíti činnostech, a pokoušíme se časem být dominantní ve všech aktivitách. Těchto devět aktivit je:
- určení rozměru a tvaru Země
- určování polohy fyzikálních tvarů, struktur a inženýrských děl
- určení polohy hranic veřejných, nebo soukromých pozemků
- návrh, výstavba a řízení geografických informačních systémů
- výzkum přírodního a společenského prostředí pro plánování rozvoje v zastavěných, venkovských a regionálních oblastech
- plánování, vývoj a obnova vlastnictví
- odhad hodnoty a řízení vlastnictví
- plánování, měření a řízení stavebních prací
- produkce plánů, map, souborů, náčrtů a zpráv.
   
    8. ZÁKLADNÍ PRINCIPY CLGE
    CLGE je uloženo representovat zeměměřickou profesi v Evropě vzhledem k institucím Evropské unie, národním vládám je-li to požadováno, a k obecné veřejnosti.
    CLGE zachovává princip jedné země a jednoho hlasu.
    CLGE respektuje práva každého národního sdružení representovat zeměměřická sdružení v rámci oblasti jejich národní suverenity. V důsledku toho CLGE doporučuje, že členové společenství by neměli zasahovat v národních oblastech jeden proti druhému.
    CLGE ukládá uvolnit všechny jeho hard copy publikace ve třech jazycích, jmenovitě anglicky, francouzsky a německy, třebaže angličtina zůstane pracovním jazykem. Pokud CLGE publikuje pouze zprávy každých několik let, nepředpokládají se význačnější výdaje.
   
    9. RESTRUKTURALIZACE CLGE
    Zápisy CLGE pro vyhotovováví zpráv a poskytování konkrétních výsledků nejou považovány v současnosti za přijatelné a potřebují poskytnout více hodnoty za peníze pro národní společenství. Za druhé bylo shledáno, že současná struktura stálého výboru CLGE nepřináší významnější prospěch. Posléze, většina delegátů CLGE jsou již příliš zaměstnání jejich hlavní profesní činností, a proto je navrhován stálý sekretariát, umožňující dosahnout vyšší úrovně aktivity a učinit významný příspěvek k naší profesi. Hlavní úspěchy FIG od doby co byl ustanoven M Villikka jako ředitel méně jak před třemi léty je závětí této myšlenky.
    Rozhodnutí vybudovat stálý sekretariát závisí na třech hlavních okolnostech a) pracovní program, b) cena zaměstnání profesionálů na plný úvazek, a c) nalezení správné osoby pro práci. Očekává se, že úřad sekretariátu bude založen s jedním z národních sdružení na přednostní sazbě pro výchozí období. Program práce vyplyne z tohoto strategického sdělení a Jean-Luc Horisberger byl požádán, aby odhadl náklady vynaložené jako přednostní záležitost. CLGE uvažuje, že navrhované splynutí s GE by mohlo pomoci k vybudování stálého sekretariátu s cílem maximalizovat prospěch pro národní sdružení, avšak vybudování stálého sekretariátu by nemělo být podmínkou pro toto splynutí. Nejdůležitějším úkolem je nalézt správnou osobnost pro práci a my vybízíme CLGE delegáty k účasti v tomto ohledu.
    Bez stálého sekretariátuCLGE bude pokračovat ve spotřebě 25000 až 30000? ročně a učiní malý pokrok, tak že národní sdružení budou požadovat hodnotu za peníze, které dostal za jejich členství. Pro zabezpečení toho, že k tomu nedojde, potřebuje CLGE stálou základnu, jisté zaměření jeho činnosti a zdroje, nezbytné pro dosažení významného pokroku. Věřím, že národní sdružení si nebudou stěžovat na vzrůst subskripce, jestliže věří že plný pracovní úvazek poskytne nezbytnou energii k dosažení těchto cílů.
    CLGE nepovažuje výsledky pracovních skupin během roku 2000 za uspokojující. Nicméně poskytování výzkumných grantů dosahlo významných výsledků ve velmi krátkém čase. CLGE navrhuje vyvinout a použít v budoucnu řady metod pro dosažení jeho cílů. To zahrnuje také aktivní účast delegátů CLGE a užší zapojení národních sdružení.
    Zde také vyvstává nalehavá potřeba restrukturalizace CLGE. Za prvé ujednání GATS na WTO v Ženevě pokračuje rychleji, než jak bylo předpokládáno a zeměměřiči potřebují poskytnout svůj vklad do těchto diskusí. Za druhé Evropská unie podstupuje v současné době významné změny se síťovým efektem vzrůstající integrace. A konečně mnohé středoevropské a východoevropské země se připravují na připojení k Evropské unii, což je příznivá doba pro CLGE poskytnout pomoc národním sdružením při přípravě této změny. Tato restrukturalizace je nezbytná spolu s vybudováním sekretariátu a optařením CLGE zdrojů pro významný pčíspěvek v naší profesi.
   
   
  President   VÝKONNÝ
Ředitel sekretariátu  
       
Vice-president Vice-president Vice-president VÝBOR
       
? ? ?  
Obr. 3 Navrhovaná nová struktura CLGE
   
    10. ZAVEDENÍ TÉTO STRATEGIE
    Pro zavedení této strategie jsou nezbytné následující kroky
- publikace a oběh strategie - březen 2001
- presentace strategie a diskuse - Paříž GA v dubnu 2001
- publikace a diskuse strategie v národních sdruženích - duben až červen 2001
- zpětná vazba od národních sdružení - počátek v červenci 2001
- diskuse zpětné vazby ve stálém výboru - červenec 2001
- koncept (návrh) změn ke statutu CLGE - srpen až září 2001
- koncept (návrh) změn k definicím v profilové zprávě - srpen až září 2001
- diskuse postupu splynutí s GE - duben až září 2001
- formální přijetí strategie - Andaluzie GA říjen 2001

   
   

W. P. Prendergast
    President CLGE


   
    Z anglické předlohy přeložil Ing. Pavel VYSKOČIL DrSc

    vyvěšeno 4.5. 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [KGK] [Pošta]