[Home Page]

Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D

V uvedené oblasti je řada nejistot a pochybností na straně KÚ i na straně zpracovatelů a ověřovatelů GP. Mají tyto hlavní příčiny:

  1. nejasnosti a chyby katastrální vyhlášky,
  2. chyby při přepracování grafické katastrální mapy do digitální formy,
  3. nedostatek zkušeností s těmito formami katastrální mapy.

Ad a) Vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., a vyhlášky č. 113/2000 Sb., (dále jen "vyhláška"), kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., a zákona č. 120/2000 Sb., upravuje zeměměřické činnosti související s KN nedokonale a s chybami. Pro nápravu je nutné v její novele zejména:

Ad b) V DKM a KM-D se vyskytují tyto chyby a nedostatky:

Ad c) Zpracovatelé a ověřovatelé GP na jedné straně a KÚ na straně druhé obtížně hledají shodu o detailech obsahu GP a jeho příloh, o výkladu sporných a nejasných ustanovení vyhlášky, o řešení zjištěných nedostatků a chyb digitální mapy. To vše za situace, kdy se obě strany teprve učí s digitálními mapami pracovat.

K vymezení zásad a kritérií přesnosti měření změn, pro zpracování a dokumentování jeho výsledků

Stávající úprava ve vyhlášce (je-li zde a v dalším uvedena stávající úprava ve vyhlášce, vždy je zkrácená a ve vztahu k DKM v S-JTSK a KM-D v systému Gusterberg nebo Svatý Štěpán):

Stávající úprava má zejména tyto vady:

Možná řešení:

K vymezení zásad a kritérií přesnosti zobrazení změny do katastrální mapy

Ve stávající vyhlášce nejsou zásady a kritéria přesnosti pro zobrazení změny v DKM a KM-D stanoveny. Toto pojetí předpokládá, že v prostorech s DKM není potřeba žádná kritéria přesnosti stanovovat, protože jedinou zásadou je, že body změny se jednoznačně a bez jakékoliv tolerance zobrazí svými souřadnicemi v S-JTSK. O pojetí pro prostory s KM-D lze spekulovat, že předpokládá použití stejného kritéria jako u grafických map v měřítku 1 : 2 880, tj. mezní odchylky v délce mezi hodnotou vypočtenou z výsledků přímého měření a hodnotou odměřenou z mapy (2,66 m u délek do 50 m a 2,96 m u délek nad 50 m). Je zřejmé, že vyhláška je zde zcela nedostatečná.

Možné řešení:

K upřesnění pravidel pro číslování bodů

Stávající úprava: "V rámci jednoho záznamu podrobného měření se číslují identické a nové podrobné body od čísla 1 do 3999, pomocné body měřické sítě od čísla 4001. U identických a kontrolních bodů určených v souřadnicích S-JTSK nelze čísla bodů a jejich souřadnice dokumentované katastrálním úřadem měnit"(příloha bod 17.7 vyhlášky).

Možné řešení:

K definici náležitostí ZPMZ

Obsah ZPMZ uvedený v bodu 17.1 přílohy vyhlášky je žádoucí doplnit o protokoly ověření přesnosti, které dokládají alespoň splnění předepsaných kritérií pro výsledek podrobného měření a pro transformace a úpravy při zobrazení do DKM (KM-D). Podle stávající úpravy jsou tyto protokoly předepsány, není však stanoveno, že mají být nedílnou součástí ZPMZ. Jsou tak často předávány jako samostatné dokumenty což zbytečně komplikuje jejich dokumentování.

K úpravě a upřesnění pravidel pro výpočet a vyrovnání nových a změněných výměr parcel.

Stávající úprava:

Stávající úprava má tyto vady:

Možné řešení:

K úpravě pravidel pro uvádění souřadnic podrobných bodů změny na GP

Stávající úprava:

Možné řešení:

Jsou-li na identických a kontrolních bodech přes veškerou snahu o optimální výběr připojovacích bodů překročeny mezní odchylky v délkách nebo v souřadnicích (hodnoty z přímého měření, případně shodnostně transformované mínus hodnoty z DKM či KM-D) platné pro příslušný kód charakteristiky kvality nebo lomové body vlastnické hranice v DKM či v KM-D neodpovídají skutečnosti (např. nadbytečné body nebo narušení přímosti hranice) postupuje se podle § 46 vyhlášky, který stanoví podmínky za kterých lze opravit zjištěné chyby geometrického a polohového určení hranic. Nutné je protokolárně doložené nesporné zjištění, že hranice se neshoduje se stavem v terénu, současný průběh hranice v terénu není dotčenými vlastníky zpochybňován a nebyl jimi měněn. Je zde několik otazníků, zejména:

Zcela jistě se budou vyskytovat případy, kdy náprava může být dosažena jen obnovou novým mapováním. KÚ tu má možnost přiřadit podrobným bodům horší kód charakteristiky kvality, změnit formu mapy z DKM na KM-D nebo, není-li to možné nebo dostatečné, spokojit se s poznámkou zapsanou v ZPMZ o tom, že předepsané mezní odchylky pro zobrazení změny do mapy (a pro výpočet výměr) není možné dodržet. Do obnovy mapováním ani nemá jinou možnost.

Případy chyb geometrického a polohového určení hranic zjištěných při vyhotovování GP v každém případě komplikují potvrzování GP katastrálním úřadem. § 72 odst 5 vyhlášky sice stanoví, že "nesporná chyba v dosavadním stavu katastrálního operátu se nepovažuje za vadu GP", to však nic nemění na složitosti a zdlouhavosti řešení některých případů. Pro obě strany je nejlepším řešením vzájemná vstřícnost, kdy toho zpracovatel v terénu poměří více než je pro GP nutné, aby katastrálnímu úřadu usnadnil řešení případu chyby, na druhé straně katastrální úřad ve věci postupuje tak, aby mohl GP potvrdit pokud možno obratem.

Závěr

Diskuse o problémech vyhotovování GP v prostorech s DKM a KM-D způsobených nedostatky vyhlášky a chybami katastrálních map jsou potřebné a mohou přispět k urychlené novelizaci vyhlášky a ke zdokonalení technologie digitalizace SGI. Vzhledem k nejistotám a pochybnostem uvedeným v úvodu tohoto referátu budou pro zpracovatele GP i pro katastrální úřady nejužitečnější publikované konkrétní případy GP doplněné příslušným komentářem. Ve spolupráci se zkušenými zpracovateli GP se o to v roce 2001 pokusím.

Ing. Adolf Vjačka,
KÚ v Opavě
(do redakce došlo 11. 1. 2001

    Vyvěšeno: 12.1.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]