[Home Page]            

Katastr nemovitostí v Bílém domě


    PRAHA (3. 5. 2001): Seminář VÚGTK byl určen fyzickým a právnickým osobám, podnikajícím v činnostech v oboru zeměměřictví, katastru a PÚ, zaměstnancům OPÚ, zaměstnancům státní správy a samosprávy, orgánům a organizacím.

  Před zaplněným sálem (240 účastníků) pohovořil o novele zákona mgr. ing. Petr Baudyš. JUDr. Eva Barešová (oba odbor legislativy ČÚZK) seznámila s prováděcími předpisy v návaznosti na novelu. Inspektor KN, ing. Jan Bumba (ZKI v Praze), objasnil vztah novely katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek ke GP. Poslední hodina semináře byla věnována dotazům k tématu. Ukázalo se, že i pro pracovníky ČÚZK je ISKN také tenkým ledem a na některé dotazy, které přesahovaly zaměření semináře, neuměli odpovědět. Jeden dotaz z pléna poukázal např. na existující stav, kdy logické kontroly ISKN neumožňují přechod stávajícího zápisu chaty na pozemku evidovaném jako vodní plocha do nového systému. KÚ byl tedy nucen nechat změnit pozemek na stavební parcelu. Odpověď na dotaz GP v KMD přednášející slíbil raději v písemném stavu. Posluchači byli dále - nad rámec semináře - seznámeni se stavem projednávání novely zeměměřického zákona, který byl již loni v červnu předložen vládě, ta jej v červenci schválila, následně jej schválila rovněž PSP a až senát ho pro několik drobností vrátil. Účinnost zákona se počítá od 1. 7. 2001 a jednou ze zásadních věcí novely tohoto zákona je změna v získávání oprávnění pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry. Kdo požádá ČÚZK o toto oprávnění do účinnosti tohoto zákona, bude posuzován ještě podle starého formálního režimu. Ostatní budou již skládat zkoušky podle nové vyhlášky ČÚZK o udílení a odnímání tohoto oprávnění. V současné době probíhá vnitroresortní připomínkové řízení, kdy se KÚ, ZKI, školy a ČSGK mohou k novele vyjádřit. Prozatím se počítá, že zkouška bude veřejná a pouze ústní. Záměr ČSGK posílit prestiž této zkoušky (a tím též oprávněného inženýra) také písemným testem ze širší problematiky nejspíš ČÚZK chápe jako snahu ČSGK podílet se na zkouškách - což u státní zkoušky je prý nemožné. Je nutno připomenout, že předseda svazu, ing Polák, vyzýval ve svém příspěvku (Zeměměřič č. 3/01) k vytvoření sady zkušebních testů (jako např. v autoškole), které by byly veřejně známé a které by byly prvním sítem ukazujícím úroveň znalostí žadatelů. Začlení-li se testy do procesu celoživotního odborného vzdělávání, nebo budou-li pouze jakýmsi "písemným zápočtem" pro připuštění k ústní části, je již nepodstatná záležitost. Daleko důležitější je asi otázka, je-li udělení oprávnění doživotní záležitostí nehledě na legislativní vývoj, nebo se bude po nějaké době každý oprávněný inženýr přezkušovat. (rp)

    vyvěšeno 18/5/2011


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]