[Home Page]

Geometrické plány v systému KOKEŠ

Mezi nejvýznamnější skupinu uživatelů systému KOKEŠ patří především soukromé geodetické firmy. Zejména pro ně je určena linka pro geometrické plány, která je součástí systému KOKEŠ již od verze 4.60, a nyní je k dispozici - v poslední aktualizované podobě - i ve verzi 5 systému KOKEŠ pod Windows.

Linka pro geometrické plány je tvořena řadou funkcí, které představují ucelený rámec (technologii) pro tvorbu geometrických plánů. Vedou uživatele od počátečního kroku (např. digitalizace snímku z katastrální mapy) až ke kroku finálnímu, kterým je tisk geometrického plánu na tiskárně resp. vytvoření změnových vět pro Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Základní myšlenkou řešení je vytvoření tzv. zakázky pro každý geometrický plán. Pro každou zakázku geometrického plánu se určí výkres pro měřický náčrt, pro vytyčovací náčrt a pro vlastní geometrický plán. Dále se pro zakázku zvolí seznam souřadnic, do kterého se ukládají vypočtené body, výpočetní protokol (do něho se ukládá záznam výpočtu) a skupinové číslo. Všechny tyto údaje se zadají při založení zakázky. Při založení zakázky se také automaticky nastaví v systému KOKEŠ tabulky určené pro tvorbu geometrických plánů: tabulka čar, tabulka symbolů, tabulka vrstev, tabulka barev a tabulka pro funkci "Expert", pomocí které se bude geometrický plán kreslit. Tato tabulka obsahuje všechny prvky, které se mohou v geometrickém plánu vyskytnout - od prvků běžných v každé katastrální mapě (hranice parcel, vnitřní kresba apod.), až po speciality typu nová hranice parcel, škrtka neplatných hranic, parcelních čísel a druhů pozemků či třeba hranice BPEJ.

Navržená technologie předpokládá, že nejprve uživatel vytváří měřický náčrt. Spustí se funkce "Expert", z její nabídky se vybere příslušná položka (hranice parcely, parcelní číslo apod.) a měřický náčrt se začne tvořit (např. tak, že se vektorizuje rastrový obraz snímku z katastrální mapy). Po dokončení celého měřického náčrtu se spustí funkce, která zkopíruje měřický náčrt do vytyčovacího náčrtu (funkce "Tvorba vytyčovacího náčrtu") resp. do geometrického plánu (funkce "Tvorba geometrického plánu"). Při tomto převodu se automaticky provedou ty operace, které automaticky provést lze (např. se při kopírování vynechá vnitřní kresba, která nebude součástí geometrického plánu, opraví se některé značky, jejichž podoba v náčrtu a v geometrickém plánu je odlišná apod.). Po automatickém převodu se případně ručně doopraví vytyčovací náčrt resp. geometrický plán.

V další fázi je možné spustit modul GEPLAN pro výpočet geometrického plánu a tvorbu formulářů (jako cílový výkres pro formuláře bude automaticky zvolen ten výkres, do kterého se má daný formulář umisťovat, tzn. měřický náčrt nebo geometrický plán). Do geometrického plánu lze umístit i formuláře s výpisem bodů seznamů souřadnic. Konečnou podobu geometrického plánu resp. měřického a vytyčovacího náčrtu lze vytisknout funkcí "Tisk zakázky". Výpočet geometrického plánu zohledňuje jak vyhlášku č. 190/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak i poslední novelu katastrálního zákona (úpravy druhů pozemků a jejich využití).

Linka podporuje tvorbu všech typů geometrických plánů - geometrický plán v lokalitách s katastrální mapou v digitální formě (DKM resp. KM-D), geometrický plán v lokalitách s registrem souřadnic (RES) a geometrický plán v lokalitách bez RESu, kde je existuje katastrální mapa pouze v grafické formě. Typ geometrického plánu se zadává při založení zakázky. Linka poté optimalizuje jednotlivé funkce pro zadaný typ.

Pokud se vytváří geometrický plán (GP) v lokalitě s katastrální mapou v digitální formě, jsou výsledkem zpracování GP i tzv. změnové věty - soubor, ve kterém jsou zaznamenány změny katastrální mapy po zapracování geometrického plánu oproti stávajícímu platnému stavu. Linka proto obsahuje funkci pro tvorbu budoucího stavu katastrální mapy. Proběhnou všechny potřebné kontroly (topologie, správný obsah, jedinečnost čísel bodů aj.) a vytvoří se katastrální mapa v podobě, jakou bude mít po zplatnění GP. Změnové věty se vytvoří automaticky porovnáním platného a budoucího stavu a současně se zobrazí v aktuálním okně. Následně je možné je vizuálně zkontrolovat (barevné odlišení rušených a nových prvků) a zapsat do VKM souboru. Změnové věty budou postupně vyžadovány na všech katastrálních úřadech, tak jak budou tyto úřady přecházet na nový ISKN.

Firma GEPRO se problematikou zpracování geometrických plánů zabývá již řadu let. Poznatky nashromážděné za tuto dobu, jakož i připomínky z řad našich uživatelů se odrazily při tvorbě nového produktu na zpracování geometrických plánů. Doufáme, že si tento produkt, který se snaží výše uvedenou problematiku řešit komplexním způsobem, najde mnoho příznivců nejen mezi soukromými geodety, ale i v celé odborné veřejnosti.

reklamní článek firmy GEPRO

    Vyvěšeno: 12.6.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [Software] [Pošta]