[pošta]             Závěrečné geodetické práce při komplexních pozemkových úpravách


    V r. 1993 byla zahájena komplexní pozemková úprava v k.ú. Olešná (obec Nezvěstice, okres Plzeň-jih). Na území jsou k dispozici KM 1:2 000 a 1:2 880. Vnitřní obvod KPÚ tvořily hranice zastavěné části obce a pozemek vyhrazený územně plánovací dokumentací k zástavbě rodinných domků. Za vnější obvod KPÚ byl, po delších diskuzích mezi sborem zástupců vlastníků, obcí a KÚ, zvolen "technický" katastr.
   Jako první krok byl vytvořen "plán společných zařízení", který vyjadřoval veřejné zájmy území. Tento "generel" byl částečně realizován již v průběhu scelovacího řízení v letech 1993-5. Celkem byly vybudovány tři hlavní polní cesty, jeden zatravněný průleh a tři zasakovací protierozní pásy. Pro 10 hospodařících subjektů (soukromě hospodařící rolníci – 61 % výměry, zbytek transformované družstvo) byly sceleny parcely (60% scelení).
   Geodetické práce byly provedeny formou obnovy katastrálního operátu. Těmto pracem předcházela v r. 1993 revize katastru. V průběhu závěrečných geodetických prací úzce spolupracovala prováděcí firma se ZKI, KÚ Plzeň-jih a Plzeň-město. Pozemkový úřad veškeré práce koordinoval a inicioval jednání až do závěrečného zápisu do KN, ke kterému došlo v lednu 1997.

Bilanční tabulky projektu
   Geodetická koncovka KPÚ může mít podobu GP nebo obnovy katastrálního operátu. První zkušenosti nasvědčují tomu, že efektivnější a méně nákladné je realizovat KPÚ formou obnovy katastru a nového mapování.
   Bilance pozemků, soupis věcných břemen a práv a grafický návrh KPÚ s promítnutými GP jsou nejen podkladem pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, ale i podkladem pro závěrečnou geodetickou realizaci.

Vytyčení návrhu KPÚ
   Grafická část schváleného návrhu KPÚ je de facto vytyčovací schéma nebo náčrt, podle kterého je vytyčení nových vlastnických pozemků provedeno. Tento podklad musí být proveden v takovém grafickém prostředí, které umožní sejmutí očíslovaných lomových bodů a jejich souřadnic, které by zaručily přesnost JTSK dle vyhl. č. 190/96 Sb.
   Z povahy věci vyplývá, že zeměměřické práce musí být provedeny v období mezi sklizní a podzimními pracemi, a to po celé k.ú., respektive obvod KPÚ. Tento metodický krok KPÚ je náročný na koordinaci prací a za krátké období tří měsíců je nutné provést velký objem geodetických úkonů, včetně protokolárního předání pozemků vlastníkům.

Protokolární předání pozemků
    Po vytyčení a stabilizaci bodů je nutné pokud možno udržet aktivitu zemědělců tak, aby nedocházelo k orbě a poškození mezníků. Je totiž nutno body a hranice pozemků protokolárně předat. K předání hranic parcel dojde po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu.

Zaměření parcel
    Při vytyčování parcel je rovnou zaměřovacím souborem totální stanice provedeno zaměření pozemků, kdy je nutné dodržet střední chybu (do 14 cm). Je-li KPÚ prováděna formou obnovy katastru, pak je nutné zaměření dalších prvků polohopisu podle § 5 vyhl. 190/96 Sb. Kromě toho je provedeno zaměření dalších bodů na přání PÚ (vjezdy, propustky, meliorační šachty apod.). Tyto objekty jsou zakresleny v mapě, ale nejsou součástí KN.

Sestavení souborů popisných a grafických informací KN
    Na základě provedených zeměměřických prací lze sestavit závěrečný geodetický elaborát ve smyslu obnovy katastrálního opetátu novým mapováním dle § 58 vyhl. č. 190/96 Sb., který se stane závazným podkladem pro:

  1. rozhodnutí o výměně vlastnických práv, které vydá PÚ dle § 19 (2) zák. č. 229/91 Sb. v platném znění,
  2. záznam do KN dle § 7 zák. č. 265/92 Sb. v platném znění,
  3. vyhlášení obnovy katastrálního operátu na části k.ú. podle § 56 vyhl. č. 190/96 Sb. Závisí na KÚ, jestli vyhlásí obnovu katastru, nebo pouze aktualizuje databázi SPI a mapy SGI.

Spojení obnovy katastrálního operátu v extravilánu formou KPÚ a obnovy KN v intravilánu
    Z povahy KPÚ vyplývá, že lze provést a finančně hradit pouze obnovu KN uvnitř vymezeného obvodu KPÚ, který je ve volné zemědělské krajině, obecně řečeno v extravilánu k.ú. Obnova k.ú. formou KPÚ zprůhlední veškerou vlastnickou držbu, odstraní dvojí evidenci parcel a evidenci jejich částí jako důsledku GP.

Předání elaborátu obnovy katastrálního operátu KÚ a zápis do KN
    Geodetická firma jako zpracovatel KPÚ ručí za úplnost a odbornou úroveň zhotoveného díla, které musí mít náležitosti podle "Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu" (ČÚZK, 1995). Obnova katastrálního operátu formou KPÚ má svá specifika, ale v zásadě je nutné postupovat a zpracovat veškeré přílohy podle tohoto návodu.
    Po vydání rozhodnutí o výměně vlastnických práv PÚ může být elaborát protokolárně předán na KÚ, nejlépe již s žádostí o záznam do KN pro jednotlivá rozhodnutí, která nabyla právní moci. Tyto dvě věci nelze slučovat, ale je dobré předat geodetický elaborát s žádostí o záznam společně. Zároveň je praktické nečekat na nabytí právní moci všech rozhodnutí, pokud se odvolal některý z účastníků řízení, ale zapsat co nejdříve pravomocná rozhodnutí v zájmu všech zúčastněných.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (vzorový)

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Olešná formou obnovy operátu KN

I. Prvotní doklad katastru nemovitostí
	1) Seznam vlastnických parcel vstupujících do KPÚ 	2 listy
	2) Seznam parcel katastru nemovitostí vstupujících do KPÚ 	1 list
	3) Soupis parcel pozemkového katastru opravený o parcely, k nimž bylo zrušeno vlastnické právo 	1 ks
	4) Soupis parcel KN opravený o zrušené parcely 	1 ks
	5) Grafický přehled parcel zapsaných na LV v prostoru pozemkové úpravy (s rozlišením zápisu KN+PK) 	1 ks
	6) Grafický přehled zrušených hranic a parcel katastru nemovitosti 	1 ks
	7) Seznam vlastníků vstupujících do KPÚ 	1 list
II. Vytyčovací elaborát
	1) Vytyčovací náčrt 	1 ks
	2) Protokoly o převzetí hranic pozemků 	30 ks
	3) Seznam souřadnic podrobných bodů 	1 ks
III. Obnova části kat. operátu novým mapováním
	1) PBPP
		a) Technická zpráva
		b) Oznámení závad a změn na bodech 	1 ks
 		    ZPB a ZhB 	2 listy
		c) Oznámení závad na bodech PBPP 	1 list
		d) Seznam souřadnic 	1 ks+disk.
		e) Přehledný náčrt podrobného bodového pole 	1 ks
		f) Protokoly o geodetických výpočtech 	1 ks
		g) Geodetické údaje nových bodů PBPP 	9 listů
		h) Oznámení o zřízení bodu 	25 listů
	2) Podrobné měření polohopisu
		a) Přehledka kladu měř. náčrtů a názvosloví a seznam pomístných názvů 	2 listy
		b) Měřické náčrty 	9 ks
		c) Zápisníky podrobného měření 	1 ks
		d) Protokoly o výpočtech 	1 ks+disk.
		e) Seznam souřadnic 	1 ks+disk.
	3) Vyhotovení nového SGI
		a) Rastrové soubory map pozemkových knih transformované do JTSK 	1 disketa
		b) Datový soubor ve struktuře a formátu podle ČÚZK č. 5729/1990-22 	1 disketa
		c) Koncept DKM po mapových listech 	5 listů
		d) Kontrolní zobrazení po mapových listech 	5 listů
		e) Protokol o výpočtu výměr parcel (výstup systému DIKAT)	1 ks
 		f) Soupis nových parcel doplněný atributy parcel 	1 ks
	4) Písemný podklad pro aktualizaci katastru nemovitostí
		a) Výkaz dosavadního a nového stavu kat. nemovitostí dle vlastnictví 	35 ks
		b) Věcná břemena
			i) Grafické části s vyznačením věcných břemen 	1 ks
			ii) Písemná část s popisem věcných břemen 	1 list
			iii) Seznam souřadnic lomových bodů hranic věcných břemen 	1 list
IV. Technická zpráva
V. Změny v grafickém a písemném operátu KN vyvolaném KPÚ (mimo obvod KPÚ)
	1) Soupis parcel KN s vyznačením parcel zrušených obnovou grafické části operátu KN (DKM v prostoru KPÚ) 	1 ks
	2) Seznam parcel KN zrušených obnovou grafické části operátu KN (DKM v prostoru KPÚ) 	1 list
	3) Grafický přehled vyznačení DKM na mapách KN 	1 ks
	4) Geometrický plán na doplnění parcel vedených doposud ve zjednodušené evidenci vnesených do KPÚ pro zápis části těchto pozemků do KN podle § 3 vyhl. č. 190/96 	3 ks

Ing. Václav MAZÍN, Okresní pozemkový úřad Plzeň-jih
(podrobněji - časopis Zeměměřič 5/97 na str. 10-12)


Z časopisu Zeměměřič č. 5/97         [obor]     [Server]