[pošta]             Mentální mapa Klášterce nad Ohří


    Vytvářet koncepci rozvoje, zpracovat a projednat územní plán města bez znalosti reakcí obyvatel a bez jejich spolupráce, to je mimořádně náročný úkol.
   Mnoho měst se s tímto problémem potýká. V Klášterci nad Ohří (okr. Chomutov) proto vznikl projekt "Mentální mapa města", což je odborný název pro průzkum založený na výpovědích obyvatel a jejich individuálním vnímání městského prostředí. Při vytváření projektu studenti vyplňují dotazníky coby respondenti. Jako další krok jsou oslovováni další respondenti a to jak skupinově, tak jednotlivě. Spektrum dotazovaných je široké. Pracuje se s mapou města, rozdělenou na jednotlivé segmenty.Čtverec na mapě (segment je určitá část města) je ohodnocen známkami podle toho, jak jej jednotlivý respondent (tázaný) vnímá. Je využit GIS města. Vyjadřují se průměry odpovědí na otázku týkající se trávení volného času. Další schémata představují průměry odpovědí na otázku po kvalitě obytného prostředí.
   Z hlediska trávení volného času byl mládeží nejlépe hodnocen čtverec s Aquaparkem a starší kategorie obyvatel zase preferovala čtverec se zámeckým parkem. Negativního hodnocení se dostalo průmyslové zóně, silničnímu průtahu a hůře dostupným částem města za železniční tratí.

   Zdroj: Moderní obec 11/98 (zs)


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Kartografie]     [GIS]     [Server]