[pošta]             Kartografie Praha a.s.

svolává mimořádnou valnou hromadu

na čtvrtek 13. května 1999 v 10.00 hod. v hotelu Belvedere, Milady Horákové 19, Praha 7.

    Program jednání:

    1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

    2) Schválení jednacího řádu, volba orgánů mimořádné valné hromady.

    3) Změna stanov společnosti, schválení.

    4) Změny v orgánech společnosti, schválení.

    5) Závěr.

    Prezence akcionářů bude od 9.30 hod.

    Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni (10.5.1999) vedeni ve výpisu z registru emitenta ze SCP. Při prezentaci se každý akcionář musí prokázat průkazem totožnosti. Právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce. Osoby pověřené zastupováním předloží úředně ověřenou plnou moc.


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [obor]     [Na úvodní stránku]