[HomePage]
Geodis Brno oslavil 10 let od založení

Curriculum vitae

1990 - Firma GEODIS byla založena v červnu 1990. U jejího zrodu stáli 3 čeští a jeden rakouský geodet. GEODIS byla jedna z prvních společností v Československu, které obdržely licenci k provádění geodetické činnosti jako právnická osoba.
  V roce 1990 zahájila firma rovněž svou obchodní činnost. Po velkém úspěchu na mezinárodním strojírenském veletrhu se GEODIS BRNO stal exkluzivním distributorem firmy TOPCON a autorizovaným prodejcem firmy INTERGRAPH.
  První zakázku v oblasti služeb získala firma od Jihomoravské plynárny Hodonín.
  Personální stav ke konci roku 1990 činil 7 zaměstnanců.

1991 - byl zakládajícím rokem pro dceřinnou firmu GEODIS FOTOGRAMMETRIE.
  Ve firmě GEODIS BRNO se zatím úspěšně rozvíjela především obchodní činnost. Firma se stala autorizovaným distributorem japonské firmy MUTOH, vyrábějící především perové a tužkoperové plotry. Pokrok zaznamenaly rovněž geodetické a fotogrammetrické služby.
  Počet zaměstnanců stoupl během roku na 15.

1992 - Tento rok znamenal skutečně raketový start společnosti. Byl zaznamenán velmi výrazný nárůst obratu, především v obchodní činnosti. Počet zaměstnanců stoupl na 27.
  Pro další rozvoj firmy mělo dále klíčový význam rozdělení Československé federativní republiky ke konci tohoto roku.

1993 - Rok lze označit rokem velkých změn. V listopadu byla v Banské Bystrici založena dceřinná firma GEODIS SLOVAKIA se třemi zaměstnanci, která se v počátku své existence orientovala především na obchodní činnost.
  V prosinci téhož roku vznikl potom GEODIS PRAHA se 14 zaměstnanci, což znamenalo významné posílení aktivit především v regionu Čech.
  Počet zaměstnanců v GEODISU BRNO zatím vzrostl na 58.

1994 - bylo započato s výstavbou vlastní firemní budovy podle návrhu architektonické kanceláře Aleše Buriana a Gustava Křivinky. Stavbu realizovala firma Unistav, celkové náklady činily 34 milionů Kč.
  Během roku zaznamenával významné obchodní úspěchy GEODIS SLOVAKIA.
  Mírně vzrostl počet zaměstnanců - GEODIS SLOVAKIA 3 pracovníci, GEODIS PRAHA 14 a GEODIS BRNO 65 pracovníků.

Rok 1995 znamená sloučení firem GEODIS BRNO a GEODIS FOTOGRAMMETRIE. Vznikly divize obchodní, geodetická a fotogrammetrická a tato vnitřní struktura společnosti již zůstala zachována až do současnosti.
  Byla dokončena výstavba nového sídla firmy a 3. listopadu došlo k jejímu slavnostnímu otevření. Byl zaznamenán další výrazný nárůst v počtu zaměstnanců.

V roce 1996 dosáhl obrat společnosti 166 miliónů Kč. Obchodně silný rok zaznamenal i GEODIS SLOVAKIA a výrazných úspěchů bylo dosaženo rovněž v oblasti služeb. Divize fotogrammetrie dokončila práce na unikátním atlasu ortofotomap Prahy (Zeměměřič 5+6/98).
  Personální stav - GEODIS BRNO 87 zaměstnanců, GEODIS PRAHA 24 a GEODIS SLOVAKIA 3 zaměstnanci.

V r. 1997 vzniká v Bratislavě při dceřinné společnosti GEODIS SLOVAKIA divize fotogrammetrie.
  Neocenitelnou službu a operativnost prokázala firma GEODIS BRNO především v době záplav na řekách Moravě a Svitavě, kdy provedla letecké snímkování zatopených území pro budoucí fotogrammetrické zpracování.
  Rozvoj firmy se rovněž projevil dalším posílením v počtu zaměstnanců.

Rok 1998 byl zatím nejúspěšnějším obchodním rokem, a to jak v České Republice, tak na Slovensku. Obrat firmy dosáhl 171 miliónů korun.
  V tomto roce došlo rovněž ke změně sídla společnosti GEODIS PRAHA, kdy byly již nevyhovující prostory ve Vršovicích nahrazeny novými v Letňanech.
  Počet zaměstnanců firmy se i v tomto roce mírně zvýšil.

1999 - Nejvýznamnějšími událostmi tohoto roku byl jednak vznik společné česko-portugalské firmy EGS řešící zakázky z EU, ale také spolupráce na poli fotogrammetrie ve zbývajících evropských zemích a certifikace systému jakosti ISO 9001 ve společnosti GEODIS BRNO.
  Přestože krize v ekonomice ČR a SR ovlivnila i obchodní výsledky firmy GEODIS, vzrostl se zřetelem na budoucnost počet zaměstnanců na celkových 142 osob.

2000 - V současnosti představuje společnost GEODIS silný, dynamicky se rozvíjející celek, schopný realizovat i ty nejnáročnější zakázky. Disponuje týmem odborníků pro všechny druhy geodetické činnosti i pro prodej celého spektra přístrojů zasahujících nejen do oblasti geodezie.

Zaměřeno na budoucnost...

Budoucnost rozvoje služeb ve firmě GEODIS BRNO znamená zavádění inovovaných technologií, pracovních postupů i nových přístupů k zákazníkovi.

Na poli fotogrammetrie dojde ke zpřesnění navigace i orientace letounu pomocí nejmodernějších systémů DGPS i systému inerciální navigace. Široce budou využívány prostředky digitálního snímání obrazu a vícepásmové skenery. Nasazení výkonných laserů umožní ve spojení s výkonnou videotechnikou měření digitálních modelů terénu v reálném čase. S využitím internetových technologií budou pak výsledky geodetických i fotogrammetrických služeb přenášeny k zákazníkům v ON-LINE režimu.

V katastru nemovitostí dojde nasazením ISKN ke zpřístupnění SGI a SPI. Při tvorbě mapových podkladů pro projekční práce dojde díky širokému využívání digitálních technologií a GPS přístrojů ke snížení podílu lidské práce při sběru a zpracování dat.

V brzké době předpokládáme rovněž přechod na efektivnější elektronický způsob obchodování.

V oblasti optiky lze očekávat nástup éry plně digitálního snímání, zpracování, vyhodnocení i archivace obrazu.

Stavební lasery znamenají již dnes revoluci ve stavebnictví a současné 3D systémy automatického řízení zemních strojů budou doplněny přesnými RTK GPS systémy.

V oblasti geodezie směřuje vývoj k robotizovaným systémům ovládaným jedním technikem a ke kombinaci geodetických a GPS postupů v jedné sestavě.

Rozmach ink-jet a laserové technologie učiní široce dostupné dnes ještě drahé tiskové systémy.

Díky těmto technologiím a vysoce kvalitní péčí o zákazníka hodlá firma GEODIS BRNO obstát i v náročném konkurenčním prostředí EU. Vysoká výkonnost a přesnost, minimalizace ruční práce, důraz na jakost, automatické kontrolní mechanismy a vysoká produktivita práce, to jsou atributy firmy GEODIS - firmy, která je zaměřena na budoucnost.  

Desáté narozeniny firmy Geodis Brno se jak se patří oslavovaly poslední červnový víkend. GEODIS není pouze Brno, ale i Praha a Slovensko. GEODIS také není jen geodetická firma, ale její aktivity sahají i do jiných oborů. Co je vlastně Geodis?

Geodis - logo GEODIS BRNO, spol. s ručením omezeným je přední geodeticko-obchodní společnost. Poskytuje služby v oblasti fotogrammetrie i geodezie a zaujímá rovněž velmi významné místo v distribuci špičkové geodetické, laserové i lékařské techniky. Firma GEODIS je exkluzivním distributorem japonské korporace TOPCON pro Českou i Slovenskou republiku. Obchodní aktivity firmy zahrnují rovněž distribuci mnoha souvisejících přístrojů a pomůcek, především pro inženýrské aplikace.

Fotogrammetrická divize firmy GEODIS BRNO je jedním z nejlépe vybavených pracovišť fotogrammetrie ve střední Evropě. Zabývá se fotogrammetrií a DPZ v celé šíři tohoto oboru.
Osvědčení specialisté dokáží stanovit ideální postup k provedení zakázky dle představ zákazníka, přičemž velkou většinu činností spojených s tvorbou map dokáže firma pokrýt sama, bez potřeby vnějších subdodavatelů.
Pro letecké snímkování používá firma GEODIS BRNO vlastní letadlo CESSNA 206G vybavené systémem DGPS a velmi kvalitní leteckou měřickou kamerou ZEISS RMK TOP 15.
Kromě leteckého snímkování patří k činnostem fotogrammetrické divize rovněž zpracování leteckých snímků, analytická aerotriangulace, tvorba digitálních modelů terénu a ortofotomap, fotogrammetrické mapování i digitální vyhodnocování, dále skenování, překreslování a vektorizace a v neposlední řadě pozemní fotogrammetrie a tvorba GIS.
Při realizaci zakázek spolupracuje divize fotogrammetrie velice úzce s divizí geodezie.
V divizi geodezie pracuje v současné době více než 50 zaměstnanců. Divize se věnuje především sběru a zpracování dat, která slouží k vyhotovení nejrůznějších mapových podkladů a dokumentací.
Nejdůležitějšími oblastmi činnosti této divize jsou zejména práce v KN, jako jsou vyhotovení GP, budování BP, KPÚ, obnova katastrálního operátu mapováním a přepracováním s vytvořením DKM. Dále se orientuje na zpracování mapových podkladů pro projektování, dokumentaci skutečného provádění staveb s digitálním zpracováním podle Směrnic správců sítí, základní mapy závodů, geodetické práce na stavbách a vyhotovení orientačních plánů měst.

graf
Podíl obchodu a služeb v celkovém obratu Geodisu Brno

Obchodní divize se svou širokou nabídkou orientuje především na geodetické a stavební firmy, projektanty a architekty, optiky a oftalmology, ale také na reklamní agentury, grafická studia a signmakingové firmy.
Složení zákazníků obchodní divize určují především zahraničněobchodní vztahy firmy GEODIS BRNO, která se stala již tradičním exkluzivním distrubutorem významného japonského výrobce optomechanické techniky - firmy TOPCON CORPORATION.
GEODIS BRNO je distributor výrobků všech tří základních divizí korporace TOPCON, to znamená geodetické přístroje a GPS, dále laserové přístroje pro stavebnictví a přístroje pro optiky a oční lékaře.
Druhým nejvýznamnějším japonským obchodním partnerem firmy GEODIS BRNO je klasický a tradiční výrobce velkoformátových kreslících zařízení - firma MUTOH INDUSTRIES.
V oblasti HW a SW byl GEODIS BRNO jedním z prvních dealerů korporace INTERGRAPH v bývalé ČR a je jedním z nejúspěšnějších partnerů americké firmy BENTLEY v současné ČR.
K dalším významným partnerům patří také japonská korporace USHIKATA, dále pak německé firmy BMI a NEDO a rovněž italská firma VOLMO'S.
Všechny produkty, které GEODIS prodává, jsou servisně zajištěny ve vlastním, velmi moderním servisním středisku, které se nachází přímo v nové provozní budově firmy GEODIS BRNO.


První inzerát v Zeměměřiči č. 0/94

Druhý inzerát v Zeměměřiči č. 0/94

Co ještě dodat?

Pane inženýre Hanzle (jednatel a společník firmy), jste největší geodetická firma u nás. Můžete si jistě dovolit říci o sobě i to, co se normálně neříká. Jaké byly začátky?
Krušné, nadšené. 28. 6. byla podepsána společenská smlouva. Počáteční jmění bylo 670 tisíc. Tři společníci dali po 90 tisících a partner z Vídně - ing. Josef Angst dal jako právnická osoba zbytek v SW a v HW. Nebylo to nalití peněz do firmy, jak si mnozí myslí, ale získání obrovských kontaktů a know-how. Do Vídně to máme z Brna kousek a jisté kontakty jsme měli již za éry státního podniku a v Rakousku jsme hledali partnera mezi špičkovými geodetickými firmami. Měli jsme jiný názor na privatizaci brněnské Geodézie, s.p. - tehdejší největší pobočky v Československu - než bývalý kolega ing. Mirek Šedý (pozdější ředitel Geodezie Brno, a.s.). Šli jsme jinou cestou než Geodezie Brno. Velký podnik představoval velké peníze, které geodeti neměli. Nastoupily proto investiční fondy a známá historie. (Zeměměřič č. 5/99, pozn. red.).

Jak je to dnes?
V současnosti máme 5 společníků, základní jmění 1 121 tisíc a vlastní jmění 110 milionů. Zde jsou nějaké grafy a tabulky obratů, vývoj počtu zaměstnanců atd. Otiskněte, co uznáte za zajímavé.
Někdy jsou dva společníci na domluvu mnoho. Vás je pět. Zvládáte to?
Vždy došlo v zásadních věcech k dohodě. Neplácáme se vzájemně po ramenou, že nám to dobře jde, ale věcně řešíme problémy. Občas to vypadá, že řídíme Vítkovice a ne jen Geodis. Každý máme také svůj píseček (divizi), kde se můžeme realizovat.

Můžete trochu okomentovat graf.
Samozřejmě a rád. Tak třeba v roce 1993 jsme pořídili letadlo a digitální fotogrammetrii a nastal nárůst služeb. Na zmenšení obratu se podepsalo rozdělení federace - ztráta slovenských trhů a zavedení nové daňové soustavy... Tehdy se spousta lidí dlouho rozkoukávala s DPH a obchody byly menší. V letech 1994 a 1995 obchod mírně dominoval, ale v r. 1996 se jeho majorita prolomila. Nyní převažují služby. Od r. 1996 jsme měli každý rok nějaký významný projekt za pár milionů. V r. 1998 jsme uskutečnili velkou zakázku téměř za 20 milionů. Jednalo se o digitální model Moravy. Představte si 2000 vlícovacích bodů za 2 měsíce. Souviselo to se záplavami. Tehdy se nalétávalo takřka celé povodí Moravy. Na leteckých snímcích je krásně vidět pohyb vody krajinou. Jen díky vynikajícímu pracovnímu kolektivu lze tak náročné zakázky zvládnout. Tehdy si opravdu naši lidi sáhli až na dno. V r. 1999 žádný větší projekt nebyl. Ještě 11. prosince to u nás moc nevypadalo na zisk. Letos ke konci května máme 40% nárůst obratu oproti loňskému roku. Tajně, tedy nyní už veřejně, odhaduji letošek na 175 milionů. Uvidíme.

Tato čísla se v Česku asi těžce dosahují.
Ano, ale máme aktivity i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, Portugalsko a ještě nějaké drobnosti). Jsme konkurenceschopni západoevropským společnostem. Nedávno jsme v naší budově měli návštěvu z Rakouska, kde jsme se před 10 roky "učili" a oni nám tu vystříhli takovou pochvalu a uznání, že u nich něco takového (vybavenost pracovišť, koncentrace techniky...) není uskutečnitelné. Uvidíme, co přinese náš vstup do EU. S lídrem portugalského trhu jsme založili firmu na zpracování dat. Zahraničí pro nás znamená především zpracování dat. Občas tam i snímkujeme.

V roce 1999 jste zavedli systém řízení jakosti dle norem ISO.
ISO 9001 nám zatím pomáhá jen u některých našich stavebních partnerů, někdy i u firem v zahraničí. Ta doba, kdy to bude nezbytné k získání zakázky, teprve přijde. Pro naši společnost ISO znamenalo zavedení systému, racionalizaci, efektivnost a pořádek.
Dnes se ve veřejných soutěžích zatím nedbá na garance a kvalitu, ale pouze a jenom na cenu. Myslím si, že je na státních úřednících, aby stanovili rozumnou cenu a pak se soutěžilo v dalších kritériích. Ceny od normálních firem, které normálně pracují, jsou podobné. Soutěž by neměla vyhrát podbízená cena, často třeba 50 % ceny ostatních. To se zadavateli většinou vymstí.

Na vašich počítačích jsem viděl některé fajnovosti, které v normální geodetické firmě nejsou vidět.
U pilotů jste viděl meteorologické informace z družic, z Komořan, z řízení letového provozu atd. Tyto služby stojí peníze, ale plánujete-li snímkování v odlehlých lokalitách, tak potřebujete vědět doslova o každém mráčku. Každé pracoviště potřebuje své informace.
Do mého počítače mi zase chodí např. bankovní informace o pohybu měny. Vycítím-li ten pravý okamžik, tak při správně načasované platbě do zahraničí nebo při nákupu deviz v našich obchodních objemech ušetřím i milion. Jako první v Brně jsme přestali chodit do banky a komunikujeme s ní prostřednictvím modemu. Využíváme služeb Bank Austria Creditanstalt, která nemá tak nehorázné úroky k úvěrům jako naše banky. Jejich marže je konstruována jinak - pro klienty lépe. Celkem máme tři úvěry a ten poslední jsme získali doslova na jméno. Dvacet minut jsem si se zástupcem pobočky vyprávěl u kulatého stolu, sdělil mu čísla, která ho zajímala, a on předložil smlouvu k podpisu. Nikdy jsme nikomu nic nedlužili a platili vše včas. Je to o plánování, vytváření si reserv, cash flow firmy... Pak získáte nálepku spolehlivého partnera a např. splatnost závazků až 60 dnů... a i to je zajímavé.

Kdo jste - Vy i ostatní společníci; ještě zeměměřiči nebo už manažeři?
Zeměměřiči, ale všichni jsme si k tomu nějak rozšiřovali obzory. Jindřich (Čapek) si ještě v Geodézii, s.p., dělal postgraduál na právech, Zdeněk (Hotař) zase na ČVUT automatizaci systémů řízení, Karel (Sukup) dělal aspiranturu na VAAZ, já dělal ekonomický postgraduál a prošel jsem si střediskem odspodu až na vedoucího.

S ing. Hanzlem jsme si prošli celou budovu. U žádných dveří neklepal a všude všichni dělali. Je krásné mít dobrý tým (obr. na str. 1), který umí. Říká se: “Kdo umí - umí, kdo neumí - čumí. V Geodisu nečuměl nikdo, od sklepa až na půdu, od uklízečky až po šéfa. V tom je síla Geodisu a tajemství úspěchu. Ať se mu i nadále daří. Radek PETR

Podíl obchodu a služeb v celkovém obratu "Geodisů" Brno, Praha a Slovakia.
Geodis Brno (včetně fotogrammetrie) [mil. Kčs, Kč]
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
obrat 5 32 105 90 139 139 166 166 171 142 175*)
obchod 4 29 95 59 70 76 80 77 72 67 -
služby 1 3 7 30 65 60 83 86 91 70 -
*) odhad
Geodis Praha [mil. Kč]
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
obrat         5 10 10 21 23 23  
obchod           3 2 7 10 8  
služby         5 7 8 14 12 15  
 
Geodis Slovakia [mil. Sk]
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
obrat         8 9 19 19 24 24  
obchod         8 9 19 16 18 13  
služby               3 6 10  
 
Počty zaměstnanců "Geodisů" Brno, Praha, Slovakia
Zaměstnanci společností Geodis
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
BRNO 7 15 27 58 65 82 87 91 96 104 110
PRAHA         14 15 24 32 30 27 28
SLOVAKIA       3 3 3 4 9 11 12  
Budova se dostala
i na péefko
(Zeměměřič č. 12/96).
Velké oblibě např. pro GIS se těší i inkoustové plotry MUTOH Falcon s fotografickou kvalitou výstupu. (Zeměměřič č. 1+2/99, 4/00).

Prodej strategických výrobků:
1 000 totálních stanic,
3 500 nivelačních přístrojů,
680 digitálních planimetrů.


Každý pracovník podepsal dokument Politika a cíle jakosti. Tento je na rok 1999 a dostal jsem jej na jednom pracovišti na památku.

Geodis znamená zkratku slov geodezie, digitalizace a informační systémy

Radek Petr           

Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00
[HomePage] [GEODEZIE] [Kontakt]