[Home Page]
   Pozemkové úpravy v okrese Litoměřice
aneb Společným úsilím pozemkového úřadu, katastrálního úřadu a podniku GEOS, v.o.s. k digitální mapě

        V ČR se málo ví o průkopnické činnosti pozemkového úřadu (OPÚ), katastrálního úřadu (KÚ) a firmy GEOS na úseku pozemkových úprav (PÚ) a s nimi spojené tvorby digitální katastrální mapy (DKM) v okrese Litoměřice. Zatím bývá OPÚ Litoměřice "trnem v oku" ostatním OPÚ s ohledem na čerpání finančních prostředků na PÚ. Pro vysvětlení jistě stojí za pokus v krátkosti zhodnotit činnost všech tří jmenovaných složek za posledních osm let.

        Úvodem několik statistických údajů :

rozloha okresu

103 210 ha

z toho

orná půda

60 655 ha

Chmelnice

1 545 ha

Vinice

247 ha

zahrady, ovocné sady

4 701 ha

louky a pastviny

6 947 ha

zemědělská půda celkem

74 095 ha

lesní pozemky

16 825 ha

vodní plochy

1 804 ha

        Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že okres Litoměřice patří mezi okresy v ČR největší, s výraznou převahou zemědělské půdy (71,8 %). Statistické údaje však dostatečně neilustrují strukturu a kvalitu vlastnických vztahů a využívání zemědělského půdního fondu. Okres Litoměřice má např. 253 k.ú. Litoměřicko je z poloviny územím přídělovým, s různou kvalitou přídělového řízení, s výraznými prvky hospodaření na úrovni socialistických státních statků, tedy i se zbytky námezdních sil bez jakékoliv další vazby k bydlišti, avšak vybízející moderní farmáře k aplikaci nejmodernějších agrotechnických poznatků. Pětina okresu je využívána intenzivně zelináři, pěstiteli chmele a sadaři. Zbývající část území je využívána ke klasické, velmi kvalitní a intenzivní "polařině". Pestrost využití zemědělské půdy je dána především výškovým reliéfem (od 130 do 620 metrů nad mořem) a průběhem obou nejdůležitějších vodotečí (Labe a Ohře).
        O efektivním úsilí OPÚ a KÚ a o účelnosti vynakládání finančních prostředků na provádění PÚ v tak rozsáhlém a komplikovaném celku, jakým je okres Litoměřice, svědčí dále uváděné skutečnosti.
        PÚ se v Litoměřicích začaly rozbíhat ihned po vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a vzniku okresních pozemkových úřadů. Práce na první pozemkové úpravě celého k.ú. byly započaty již koncem roku 1991 a první rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy bylo vydáno 2. 9. 1992 (k.ú. České Kopisty). Postupně docházelo k zahajování dalších pozemkových úprav, zejména v území mezi Roudnicí n.L. a Litoměřicemi, kde se intenzivně zemědělsky hospodaří, většina pozemků je pod závlahou a přirozené hranice této části okresu tvoří řeky Labe a Ohře. Uvedený pojem "další pozemkové úpravy", představuje až na některé výjimky celá k.ú., se zpracovanými MÚSES, digitálními bonitními čarami, kdy celý proces je ukončen výměnou vlastnických práv, vytyčením a předáním pozemků vzniklých pozemkovou úpravou, zápisem do KN a novou digitální katastrální mapou - DKM (zpočátku geometrickým plánem - GP).
        Nyní, z hlediska současného stavu legislativy a technických předpisů na úseku PÚ a KN, tedy existence lepších či horších "kuchařek", je popsaná technologie samozřejmostí. Zmíněná pracoviště okresu Litoměřice však musela podstoupit průkopnickou a hledačskou řeholi. Úspěchy i omyly na této cestě, absolvované za běžného úředního a výrobního procesu, se staly součástí základů rodících se, celostátně platných metodik. Bez důvěry, pochopení, zdravého fandovství a pomoci ÚPÚ MZ ČR, ČÚZK a ZKI v Liberci by nebylo možné dojít k obecně využitelným výsledkům.

        V následující tabulce jsou uvedeny PÚ, které byly ukončeny vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv a jsou zapsány v KN (popř. předány k zápisu do KN):

Katastrální území

Forma PÚ

Výměra (ha)

Březno

KPÚ – DKM

410

České Kopisty

JPÚ – DKM

290

Dobříň (část k.ú.)

JPÚ – GP

150

Dolánky n.O.

JPÚ – DKM

320

Dubany (část k.ú.)

JPÚ – GP

4

Hostěnice (část k.ú.)

JPÚ – GP

60

Hrobce

JPÚ – DKM

140

Krabčice

KPÚ – DKM

430

Lounky

JPÚ – DKM

380

Malíč

JPÚ – GP

140

Maškovice

JPÚ – GP

160

Nučničky

JPÚ – DKM

420

Oleško

JPÚ – GP

120

Pohořany

JPÚ – GP

200

Ředhošť

JPÚ – DKM

950

Štětí I (část k.ú.)

JPÚ – GP

15

Travčice

JPÚ – DKM

350

Velký Hubenov

JPÚ – DKM

580

Židovice

KPÚ – DKM

320

celkem

 

5 439

        Vzhledem k celkové výměře okresu jsou PÚ zapsány do KN na 5,3 % území. Z hlediska zemědělské půdy se jedná o 7,3 %.

        V další tabulce jsou uvedena k.ú., kde je schválený návrh PÚ:

Katastrální území

Forma PÚ

Výměra (ha)

Brňany

JPÚ – DKM

500

Brzánky

JPÚ – DKM

210

Dubany (část k.ú.)

JPÚ – GP

11

Hrdly

JPÚ – DKM

420

Křesín (část k.ú.)

JPÚ – GP

30

Kyškovice

JPÚ – DKM

330

Levousy (část k.ú.)

JPÚ – GP

20

Libotenice

JPÚ – DKM

550

Počáply

JPÚ – DKM

320

Celkem

 

2 391

        Poslední tabulka obsahuje PÚ v různém stupni rozpracovanosti, před schválením návrhu:

Katastrální území

Forma PÚ

Výměra (ha)

Černěves

JPÚ

450

Ctiněves

KPÚ

500

Hlinná

JPÚ

370

Litoměřice (část k.ú.)

JPÚ

20

Rohatce

JPÚ

580

Rovné p. Řípem

KPÚ

370

Slatina

KPÚ

650

Vesce p. Řípem

KPÚ

200

Vědomice

JPÚ

530

Záluží

JPÚ

410

Celkem

 

4 080


        Poznámka: v tabulkách uvedená forma PÚ (JPÚxKPÚ) je označením pouze úředním, kvalita výstupů i obsah elaborátů je u obou forem totožný a splňuje parametry zákonných ustanovení o komplexních pozemkových úpravách.
        Jestliže sečteme výměru na které byly provedeny nebo probíhají PÚ, dostaneme se na 11 910 ha, což představuje 11,5 % rozlohy okresu a 16 % výměry zemědělské půdy. Myslím si, že tato čísla nepotřebují další komentář.
        Mimo realizaci vlastních projektů PÚ byla provedena oprava, obnova či výstavba "populárních" polních cest v celkové délce cca 67 km. Tyto tolik diskutované cesty se staly významným dopravním prvkem nejen pro zemědělce, kteří si je neumějí, i přes počáteční nedůvěru ("pachatelé polních pychů mohou podstatně rychleji ujíždět s kořistí"), vynachválit, staly se i součástí nově budovaného evropského systému cyklistických stezek a oblíbenými turistickými trasami pro veřejnost. Několik kilometrů těchto cest bylo dále ozeleněno.
        Uvedené vyčíslení doposud provedených prací nezmiňuje i množství vytyčených parcel a zpracovaných GP v ostatních k.ú. okresu. OPÚ přistupoval zvláště v letech 1991 až 1998 velmi vstřícně k řešení zadání politického úkolu, jakým beze sporu byly restituce, dohody o vydání věci, vyčíslení nevydaných částí parcel a pod.. Lze konstatovat, že v mnohém suploval za nefungující složky Pozemkového fondu ČR a šetřil náklady této instituce.
        Zdánlivě paradoxně lze však i konstatovat, že prováděné PÚ jako bezkonkurenčně nejsystémovější řešení absolutní většiny nových i starých problémů českého venkova, tedy i pozemkového katastru a KN, ušetřily mnoho finančních prostředků, které byly v jiných katastrech spotřebovány na nesystémové řešení jednotlivými GP a vytyčovacími pracemi. Je třeba též zmínit skutečnost, že v okrese Litoměřice nedošlo ani v jednom případě k maření finančních prostředků na vytyčování a zaměřování náhradních pozemků. Přitom tyto práce byly v řadě dalších okresů dokonce vydávány za úspěch při řešení a realizaci PÚ.
        DKM jako výsledek PÚ je největším přínosem pro resort ČÚZK. Bohužel se dotýká pouze extravilánu obcí. Souběžné místní šetření a mapování intravilánu se stalo velkým dluhem resortu vůči veřejnosti i sobě samému.
        Lze se domnívat, že mapování intravilánu v průběhu PÚ má dvě úskalí: finanční prostředky a legislativu. I kdyby se podařilo finanční prostředky zajistit alespoň pro katastry s dokončenými či rozpracovanými PÚ, nastupuje zde problém: kdo může provádět šetření, kde na ně vezmou KÚ kapacity! Bylo by vhodné prozíravě, v předstihu (i když nyní již opožděně), legislativně uvolnit práce na místním šetření např. projektantům PÚ (kteří jsou součástí geodetických firem). Je zcela nelogické, když projektanti mohou šetřit, zcela přepracovat a změnit extravilán obce, šetřit styk mezi intravilánem a extravilánem, dokázat zredukovat počet parcel ve zjednodušené evidenci třeba z 800 na 2, a přitom nemohou došetřit a ošetřit intravilán.
        V současné době, kdy dochází k výrazné redukci finančních prostředků určených pro PÚ, řeší pozemkový úřad v Litoměřicích dilema dálnice D8. Tato stavba rozdělila okres Litoměřice na dvě poloviny a zkomplikuje využívání zemědělského půdního fondu v 19 katastrálních územích o výměře 8 831 ha velmi kvalitní zemědělské půdy celkem 7 115 vlastníkům. PÚ na tomto území si vyžádají náklady 238 437 tis. Kč. Ředitelství silnic a dálnic ČR rozhodlo podílet se na spolufinancování PÚ v tomto území částkou 68 000 tis. Kč rozdělenou do osmi let. Bohužel se nepodařilo zajistit finanční podíl OPÚ a existuje zde reálné riziko, že finance nabízené ŘSD nebudou využity a budou tedy nenávratně ztraceny.
        Současný nedostatek finančních prostředků způsobuje však i další škody. Práce na zahájených PÚ se neúměrně protahují, musí docházet k jejich přerušení. A protože kvůli tomu účastníci PÚ nepřestanou umírat, tedy i dědit, darovat a prodávat nemovitosti, musí se provádět zbytečná aktualizace souborů, projednávat, shánět nové podpisy, vyhovět novým přáním, která podle zásad dominového efektu rozbijí vše, co doposud bylo provedeno. A to je třeba znovu zaplatit a ubudou tak peníze na základní činnost. Z PÚ by se mohl stát bludný kruh.
        Všechny tyto skutečnosti, poznatky a zkušenosti jsou uvedeny pro informaci široké odborné veřejnosti jednak o výsledcích činnosti OPÚ, KÚ a podniku GEOS Litoměřice, jednak o účelnosti vynaložených finančních prostředků na PÚ v Litoměřicích, jednak jako upozornění na problémy, které dobře nastartovaná činnost v současné době přináší.
        Je třeba také přerušit okázalé ticho, které se nad našimi problémy rozhostilo.

Ing. Martin Vrba, vedoucí OPÚ Litoměřice
Ing. František Janovský, GEOS Litoměřice


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]