[Home Page]


            Vybudování sítí permanentních referenčních stanic by/S@T group a.s.


Konfigurace sítě permanentních stanic

            Pro první etapu výstavby permanentních stanic sítě by/S@T byly zvoleny 4 následující stanice v okolí Prahy: Beroun, Benešov, Všetaty a Kolín. Vybudováním, instalací a určením polohy fázových center antén byly pověřeny firmy Geodézie Krkonoše s.r.o. a Viageos s.r.o. Firmě Geodézie Krkonoše s.r.o. byly přiděleny stanice v Kolíně a ve Všetatech a firmě Viageos s.r.o. pak stanice v Berouně a Benešově.

praha a okoli.jpg (30557 bytes)

Obr. 1: Rozmístění permanentních stanic by/S@T group a.s. v okolí Prahy

Stabilizace antén permanentních stanic

            Antény permanentních stanic byly instalovány na budovách telekomunikačních středisek Českých drah. Samotné antény typu Ashtech choke ring jsou instalovány na dvoumetrové kovové tyči, ukotvené ke komínovému tělesu. Antény jsou zdrojově i datově propojeny s vlastní aparaturou GPS v provozní telekomunikační místnosti a pomocí modemu komunikují po pevných linkách ČD s centrálním počítačem v Praze - Hrdlořezích.

Určení polohy permanentních stanic.

            Jedním ze základních předpokladů pro provoz sítě permanentních stanic je určení souřadnic fázových center jejich antén. Při plánování měření GPS pro určení polohy antén bylo nutno přihlédnout k následujícím podmínkám: požadovaná přesnost, konfigurace připojovacích bodů a jejich dostupnost, možnosti nezávislých kontrol, možnosti zapůjčení aparatur, nasazení lidí, ekonomická náročnost, atd.

Použité přístroje a parametry měření

            Pro měření je k dispozici 6 dvoufrekvenčních aparatur Trimble typové řady 4000 a 6 dvoufrekvenčních aparatur Leica typ SR 200 a jsou stanoveny následující parametry: elevační maska 10°, interval záznamu 30 vteřin a observační doba 2x 6 hodin pro každý vektor.

            Měření je naplánováno do dvou etap: před instalací antén permanentních stanic a po jejich instalaci. Cílem tohoto kroku je kontrola polohy fázových center antén typu Ashtech choke ring použitých na permanentních stanicích a stability anténních stožárů. Pro každou etapu pak platí, že měření proběhne v nočních hodinách, kdy lze předpokládat klidnější stav ionosféry i troposféry, po prvních 6 hodinách musí být na připojovacích bodech znovu provedena centrace a horizontace antén, aby se tím předešlo případnému zatížení hodnoty připojovacího vektoru systematickou chybou z centrace. Toto neplatí pro permanentní stanice, kde je nucená centrace. Vzhledem k možnosti zapůjčení aparatur a ekonomickým nárokům kampaně jsou jednotlivé etapy realizovány v nočních hodinách o víkendech v době 1800-2400 a 030-630 GMT.

antena.jpg (51399 bytes)

Obr. 2: Stabilizace a určení polohy permanentní stanice v Kolíně

Taraba-obr.gif (1076 bytes)

Obr. 3: Observační a výpočetní plán sítě

skupina2.jpg (65045 bytes)

Obr. 4: Účastníci měření GPS pod pilířovou stabilizací bodu 14050120 Sadská

Připojení do systému ETRS-89.

            Každá permanentní stanice musí být samostatně určena ze 4 až 5 nejbližších bodů sítě DOPNUL. Zároveň žádný připojovací vektor nesmí přesáhnout 35 km. Pro určení polohy jednotlivé permanentní stanice mohou být použity pouze aparatury jednoho výrobce. Jednotlivé permanentní stanice jsou připojeny do ETRS-89 takto:

Kontrola polohy připojovacích bodů.

            Pro kontrolu polohy připojovacích bodů bylo zvoleno řešení spočívající v propojení jednotlivých připojovacích oblastí v jeden celek, vyrovnání vzniklé sítě jako volné s pevným bodem GOPE Pecný a v porovnání vypočtených souřadnic bodů sítě DOPNUL s danými. Za tímto účelem byla kampaň koordinována tak, aby měření probíhala současně pro dvojice stanic Beroun - Všetaty a Benešov - Kolín. Navíc byly jedním šestihodinovým měřením firmou Geodézie Krkonoše s.r.o. doměřeny vektory mezi body 14050120 Sadská, 14080120 Horka, 14190180 Boleslavka a 15200010 Za Trouby. Využita byla ještě data z permanentní stanice GOPE. Tím vznikla síť 16 bodů sítě DOPNUL (tj. 9,1 % celé sítě DOPNUL), ve které bylo počítáno celkem 71 vektorů (3 vektory měřeny pouze 1x, 25 - 2x, 2 - 3x a 3 - 4x). Observační a výpočetní plán sítě je znázorněn na obr. č. 3.

Kontrola výpočtů.

            Veškerá měřená data byla vyměněna mezi firmami Geodézie Krkonoše s.r.o. a Viageos s.r.o. ve formátu RINEX a nezávisle zpracována firemními software SKI 2.3 (Leica) a GPSurvey 2.35 (Trimble). Výsledky budou po ukončení obou etap kampaně porovnány. Tímto postupem je zajištěna kontrola hrubé chyby při výpočtu a také případné rozdíly mezi zpracováním dat jednotlivými firemními software.

Průběh měření.

            První etapa (zaměření polohy permanentních stanic před instalací antén Ashtech choke ring) úspěšně proběhla za spolupráce firem Geodet s.r.o., Geodézie Krkonoše s.r.o. a Viageos .s.r.o. ve dnech 20. - 22. 4. 2001. Rádi bychom zde vyslovili poděkování Ústavu geodézie a kartografie VUT FAST v Brně a pracovníkům GOPE - permanentní stanice VÚGTK Zdiby na Pecném za laskavou a nezištnou pomoc při realizaci první etapy měřické kampaně. Druhá etapa proběhne během zkušebního provozu sítě permanentních stanic, jehož spuštění je v době vzniku tohoto článku ve fázi závěrečných příprav.

Tab_04.gif (9709 bytes)

Ing. Pavel Taraba, Viageos, s.r.o.

Ing. Jan Vřešťál, Geodézie Krkonoše, s.r.o.


    vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Geodezie] [Gps] [Pošta]