[Home Page]            
            Mapa roku 2000


            PRAHA (11. 5. 2001): Obdobně jako v předchozích dvou letech vyhlásila Kartografická společnost České republiky celostátní soutěž "Mapa roku 2000". Soutěž proběhla ve dvou kategoriích, a to v kategorii "tištěné mapy" a v kategorii "digitální produkty". Pro mapy přihlášené do soutěže byly stanoveny obdobně jako v předchozích ročnících tyto podmínky:

            Do uzávěrky soutěže bylo na sekretariát Kartografické společnosti ČR v kategorii "tištěné mapy" dodáno 36 titulů od 12 vydavatelů, v kategorii "digitální produkty" 6 titulů od 4 vydavatelů.

            Vyhodnocení provedla pětičlenná komise, která byla jmenována výborem Kartografické společnosti ČR. V prvním kole byly komisí posouzeny všechny přihlášené publikace. Z nich pak byly na ocenění "Mapa roku 2000" nominovány v kategorii "tištěné mapy":

a v kategorii "digitální produkty"

            Komise s potěšením konstatovala, že se česká kartografická produkce v roce 2000 výrazně posunula k čitelnějším, přesnějším a celkově kvalitnějším kartografickým produktům. Jako nejlepší mapu roku 2000 vyhodnotila

            Komise dále udělila zvláštní cenu Vojenskému zeměpisnému ústavu Praha za digitální a tištěné Ortofotomapy Tábora a Olomouce 1 : 5 000.

            Vyhodnocení výsledků soutěže "Mapa roku 2000" se konalo dne 11. května 2001 v přednáškovém sále Průmyslového paláce Výstaviště Praha jako jedna z akcí veletrhu Svět knihy 2001. Mediální záštitu nad touto akcí převzala redakce časopisu Lidé a země. Cenu v kategorii "tištěné mapy" předala představitelům SHOCartu, spol. s r.o. šéfredaktorka časopisu Lidé a země paní Miluše Žáková. Cenu v kategorii "digitální produkty" předal představitelům nakladatelství Geodézie ČS, a.s. předseda Kartografické společnosti ČR pan doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Zvláštní cenu Komise pro soutěž "Mapa roku 2000" předal Vojenskému zeměpisnému ústavu tajemník Kartografické společnosti ČR a organizátor soutěže pan doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

            Všechny tištěné mapy, které byly do soutěže "Mapa roku 2000" kartografickými vydavatelstvími zaslány, budou na náklady Kartografické společnosti ČR vystaveny na mezinárodní kartografické výstavě Mezinárodní kartografické asociace (ICA), která se uskuteční v srpnu t.r. v Beijingu v Číně.

            Pro čtvrtý ročník soutěže "Mapa roku 2001" se předpokládá rozšíření kategorií, v nichž bude vyhodnocení prováděno. S novými podmínkami této soutěže bude naše odborná veřejnost seznámena na 14. kartografické konferenci, kterou pořádají - jako již tradičně - společně Kartografická společnost ČR a Kartografická společnost SR ve dnech 11. - 13. září 2001 na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (garant Ing. Václav Čada, CSc.).

Doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze


    vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Gis] [Kartografie] [Vime - Vite] [Pošta]