[Home Page]            


        Angažovanost uživatelů v zavedení nového referenčního systému v Nizozemsku

           Nizozemský horizontální referenční systém (Rijksdriehoekstelsel - RD) sloužil dobře svému účelu sto let. Nyní, když se GPS stal vyzrálou technikou, se malé nestejnorodosti v referenčním systému RD staly nápadnými. Tato zkreslení jsou nejvýše 25centimetrová a spočívají ve specifikách referenčního systému RD. Obec GPS uživatelů nicméně preferuje plynulý referenční rámec. Mimoto je k dispozici převzatý evropský referenční systém - Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989). Tento systém bude tvořit základ všech evropských geografických souborů dat a je odvozen z globálního Mezinárodního terestrického referenčního systému (MEGRIN, 1999 - Multipurpose European Ground Related Information Network - Víceúčelová evropská územně orientovaná informační síť). Systémy ETRS89 a WGS84 (World Geodetic System 1984 - Světový geodetický systém 1984) spolu z praktických důvodů koincidují. Tento vývoj podnítil Národní triangulační službu (Rijksdriehoeksmeting - RD) nizozemského katastru prozkoumat zavedení nového (3D - trojrozměrného) národního referenčního systému, založeného na ETRS89. RD služba je odpovědná v Nizozemsku za redefinici a údržbu národního horizontálního referenčního systému (RD) a ETRS89 (ETRS89 v úzké spolupráci se zeměměřickým odborem úřadu Rijkswaterstaat).

Posudky uživatelů

            Brzo bylo zřejmé, že nový systém si může vyžádat konverzi všech geografických souborů dat v Nizozemsku. Tyto soubory dat jsou obhospodařovány četnými organizacemi, pro mnohé aplikace. To by mohlo udělat z konverze geografických souborů dat logisticky obtížný úkol. Spolu s faktem, že deformace v existujícím referenčním rámci nepřesahují 25 cm, bylo považováno za moudré jakoukoliv redefinici založit na rozsáhlých posudcích uživatelů. Od roku 1997 do roku 1999 se konalo množství diskuzí, zahrnujících všechny účastníky, zainteresované na redefinici národního referenčního systému. Těmito skupinami byly mapovací organizace (katastr, topografická služba, zeměměřický odbor úřadu Rijkswaterstaat a národní komise pro mapy velkých měřítek), uživatelé a předplatitelé naší souřadnicové databáze (nejvíce zeměměřiči), správci geografických souborů dat a vědecká tělesa. O redefinici jsme diskutovali na základě následujících scénářů:

  1. Definice nového homogenního systému a následující konverze geografických souborů dat.
  2. Definice nového systému pro uživatele GPS a pro údržbu existujícího RD systému pro geografické soubory dat.
  3. Žádný nový referenční systém.

Názory uživatelů       

            Od samého začátku obec GPS uživatelů obhajovala nový homogenní národní systém, příbuzný evropskému ETRS89. Ten by umožnil použití GPS a zjednodušil by revizi map použitím GPS. Počáteční konzultace s uživateli ukazovaly, že také mnozí správci geografických souborů dat sdíleli tento názor. Po zralé úvaze ale nedali přednost změně existujícího RD systému. Konverze souborů dat, vyplývající ze zavedení nového souřadnicového systému, byla chápána jako úkon, který v krátké době přinese jen velmi malý užitek, vzhledem k malé maximální deformaci 25 cm. Mimoto mnoho uživatelů, přidávajících k topografickým a základním mapám tematické informace, nebude z malých geometrických zpřesnění profitovat. Pro tyto uživatele map, stabilita a konzistence s danými údaji má přednost před vědeckou dokonalostí. Náklady a organizování konverze nevyrovná zlepšení kvality, z takové konverze vzešlé.

            Všichni účastníci nicméně souhlasili, že dobře definovaný referenční systém, napojený na Evropu, je zapotřebí. Všichni si byli vědomi, že GPS a globální družicové snímání budou víc a víc důležité pro revizi a tvorbu map. Kromě toho je spojení mezi národními a evropskými soubory dat všeobecně chápáno jako vhodné.

Kritéria redefinice

            Rozhodnutí o redefinici nového systému bylo založeno na následujících kritériích:

Řešení

            Triangulační odbor, který bere v úvahu všechny příspěvky uživatelů a všechna kritéria, zvolil redefinovat RD systém, založený na systému ETRS89. Konverze systému ETRS89 do RD systému je částí definice a bere v úvahu (malé) deformace v RD systému. Redefinice ponechává existující mapové souřadnice nezměněny. Tak to vyhovuje preferencím správců souborů dat, zatímco přitom poskytuje napojení na evropský referenční systém. Navíc byl systém ETRS89 zaveden jako oficiální 3D (trojrozměrný) referenční systém Nizozemska. Systém ETRS89 bude udržován triangulačním odborem a zeměměřickým odborem úřadu Rijkswaterstaat, který je zodpovědný za nizozemský národní referenční systém. Pět stanic aktivního GPS referenčního systému Nizozemska tvoří základ nové definice. Uživatel si může zvolit, zda bude pracovat buď v národním RD systému anebo v systému ETRS89. Triangulační odbor bude udržovat systém ETRS89 pomocí GPS; RD souřadnice jsou odvozeny z ETRS89.

Zavedení

            Nová definice byla realizována až k 1. říjnu 2000, bez přechodového období. Toho není třeba, protože existující RD souřadnice zůstávají nezměněny. Systém ETRS89 představují zveřejňované zeměpisné šířky, zeměpisné délky a (elipsoidické) výšky u více než čtyř stovek bodů základní GPS sítě a stanic aktivního GPS referenčního systému Nizozemska. Zavedení bylo usnadněno dosažitelností transformačního postupu ze systému ETRS89 do RD systému (a naopak) v předstihu a jeho výhradním a bezplatným poskytnutím softwarovým vývojcům v průmyslu geoinformatiky.

Přijetí

            Při definování nového referenčního systému je důležité přijetí ze strany uživatelů. Současná redefinice byla realizována se souhlasem uživatelů. Pozitivní zkušenost byla získána užitím široce uznávaného holandského "polderového modelu". Redefinice je současně geodeticky dobře definována a je zaveden rovnocenný poměr s evropským referenčním systémem.

Výška

            Prezentace systému ETRS89, jako 3D (trojrozměrného) referenčního systému, rovněž vyžaduje, aby byl stanoven vztah s existujícím výškovým systémem. V Nizozemsku zůstává jako výškový systém platit amsterodamský vojenský systém (NAP). Vztah mezi geometrickými výškami nad elipsoidem (udávány v ETRS89) a zveřejňovanými (nivelačními) výškami je dán prostřednictvím přesného modelu geoidu. Nivelace zůstane nejdůležitější metodou pro určování výšek. Výškový systém NAP bude odděleně od ETRS89 udržován úřadem Rijkswaterstaat.

Konečné poznámky

            Mnohé země v současnosti redefinují svůj referenční systém (nebo tak již udělaly). Literatura oplývá technickými referáty, ale přístup uživatelů je dokumentován již méně často. Zkušenost současných autorů je, že mínění a podpora uživatelů jsou důležité pro úspěšné projektování a realizaci redefinice národního souřadnicového systému.

Martin SALZMANN

Z časopisu GIM int., roč. 14, č. 10 (2000), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 1/2001 (VÚGTK) Z. Wiedner (zkráceno)

        vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Ruzne] [NZK] [Pošta]