[Home Page]            
        Jak se mění soubor geodetických informací KN

            V článku [1] byl uveden přehled o složení souboru geodetických informací katastru nemovitostí (dále jen "SGI") se stavem k 1. 1. 1996. V posledních letech byla zahájena digitalizace SGI - katastrálních map, takže se jeho složení průběžně mění. Tento článek podává informaci o jeho stavu k 31. 12. 2000.

            Katastrální mapy vznikaly v dlouhém časovém období, a proto jsou na území státu v mnoha různých podobách, dokonce ani v jednotlivých katastrálních územích není vždy jen jeden druh mapy. Mapy se liší různým geodetickým základem, použitým zobrazením a měřítkem. Přehled druhů katastrálních map v ČR k 31. 12. 2000 je v tabulce 1 a podle druhů měřítka mapy v tabulce 2. Digitální vyjádření katastrální mapy vzniká v malém rozsahu obnovou katastrálního operátu novým mapováním, zejména v návaznosti na realizaci komplexních pozemkových úprav. Většina map v digitální formě vzniká přepracováním z dosavadních map: digitální katastrální mapy (DKM) z dekadických map v S-JTSK a katastrální mapy digitalizované (KM-D) ze sáhových map v starých souřadnicových soustavách. K 31. 12. 2000 byly v digitální formě katastrální mapy v 15 % katastrálních územích na 13 % výměry republiky, z toho na 64 katastrálních územích o výměře 405 km2 byla DKM vyhlášena jen na části území, zpravidla v extravilánu. Z uvedených čísel vyplývá, že úkol digitalizovat SGI je stále ještě značný. Seznam všech katastrálních území s vyhlášenou DKM nebo KMD je zveřejněn na webových stránkách Internetu na adrese www.vugtk.cz/~cuzk.

            Problémem dosavadního SGI stále zůstávají území s větším počtem druhů map nebo jejich měřítek (viz tabulka 3). Ve 490 katastrálních územích (tj. 3,8 %) na 4 840 km2 (6,1 %) je více než jeden druh mapy a v 925 katastrálních územích (7,0 %) na 8 300 km2 (10,5 %) je více než jedno měřítko mapy.

Literatura:

[1] Souček, Z.: Jaký máme soubor geodetických informací? Zeměměřič č. 4/97, str. 7

Tab_03.gif (9960 bytes)

Tab_01.gif (4790 bytes)

Tab_02.gif (2209 bytes)

7. 5. 2001   Ing. Zbyněk Souček, ČÚZK


    vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]