[Home Page]            
        Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN

            List vlastnictví je v katastru nemovitostí (KN) základní jednotkou pro vedení právních vztahů k nemovitostem.

            V dosavadním automatizovaném systému KN je list vlastnictví (LV) založen vždy pro jednoho vlastníka nebo jiného oprávněného (popř. pro skupinu spoluvlastníků nebo jiných oprávněných) a může obsahovat i nemovitosti s různými právními vztahy, to vždy v rámci katastrálního území. Např. na LV, založeném pro Okresní úřad (je tedy označen jako "vlastník"), mohou být evidovány nemovitosti, ke kterým "vlastník" má právo hospodaření (od 1. 1. 2001 příslušnost hospodařit) nebo které má v prozatímní správě nebo u kterých je zřizovatelem práva trvalého užívání. Nemovitosti v části B-LV jsou rozděleny do oddílů podle právních vztahů a v hlavičce každého oddílu je uveden název právního vztahu, např. "Právo hospodaření k pozemku".

            Jiným příkladem je spojení zápisu nemovitosti (např. domu) ve společném jmění manželů a podílového spoluvlastnictví jiné nemovitosti (např. pozemku pod domem) stejnými manžely na jeden LV. Různý právní vztah je tentokrát vyznačen pouze poznámkou v části D-LV pomocí podrobnějšího údaje.

            Další zvláštností současného systému je zápis jedné nemovitosti, která je v trvalém užívání, na dva listy vlastnictví - jednak pro zřizovatele tohoto práva a jednak pro oprávněného, který má k nemovitosti právo trvalého užívání (tzv. "trvalého uživatele"). Toto ovšem neplatí pro pozemky evidované zjednodušeným způsobem (ve zjednodušené evidenci), které jsou zapsány pouze pro zřizovatele práva a u trvalého uživatele je vyza jen část parcely půdního celku, do něhož jsou tyto pozemky sloučeny.

            Vlastnictví státu - České republiky je dosud vyjadřováno pouze vyznačením zkratky ČR před názvem orgánu státu nebo jím zřízené či založené právnické osoby. Název takové právnické osoby je uveden v části A-LV textem např.: "ČR - Okresní úřad v ...".

            V novém Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) jsou listy vlastnictví vytvářeny vždy pro skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (skupina vlastníků) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah. Pokud ke stejné nemovitosti má různý právní vztah více oprávněných osob, jsou všechny vyznačeny společně na jediném listu vlastnictví. Naopak nemovitosti s různými právními vztahy k jedné právnické osobě jsou rozděleny na samostatné listy vlastnictví.

            ISKN eviduje tyto právní vztahy k nemovitostem:

            Ze zásady pro vytváření listů vlastnictví vyplývá, že pro vyznačení práva trvalého užívaní pro jednu právnickou osobu je založen jeden list vlastnictví, který má v části A-LV uvedeny všechny osoby, které mají k dané skupině nemovitostí různé právní vztahy, např.:

            Vlastnictví: Česká republika,
            Právo hospodaření: Okresní úřad v ... ,
            Trvalé užívání: Zemědělské družstvo xy.

            Pokud toto družstvo mělo v dosavadním systému na stejném LV zapsanou i budovu ve vlastnictví, pak v ISKN je tato budova evidována na samostatném LV, protože k ní jsou jiné právní vztahy než k pozemkům v trvalém užívání. U tohoto LV je v části A-LV uvedeno pouze: "Vlastnictví: Zemědělské družstvo xy...".
Jiným příkladem spojení různých právních vztahů k téže nemovitosti na jediném LV je tento obsah části A-LV:

Vlastnictví: Kraj MN
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje:
Střední škola abc.

            Zápis vlastnictví nemovitostí manžely v případě spojení různých druhů spoluvlastnictví, je v ISKN rozdělen do dvou LV samostatně pro podílové spoluvlastnictví a pro společné jmění manželů.

            Nově jsou vedeny na listech vlastnictví byty a nebytové prostory (dále jen "jednotky") v osobním vlastnictví. V ISKN jsou jednotky samostatným objektem, podobně jako pozemky a budovy. To umožňuje jejich evidenci na listech vlastnictví podle jednotlivých vlastníků společně se všemi právy, vztahujícími se k jednotce. Kromě toho jsou jednotky uvedeny též na listu vlastnictví pro budovu, jejíž jsou součástí a na tomto listu vlastnictví jsou zapsána též práva, která se vztahují k budově a všichni spoluvlastníci společných částí budovy, popř. pozemku..

            Tento způsob umožňuje evidovat tři různé spoluvlastnické podíly v souvislosti s vlastnictvím jednotek. Jsou to:

            Hodnoty jednotlivých podílů se liší v případě, kdy jednotka je ve spoluvlastnictví více osob nebo pokud jeden vlastník má ve vlastnictví více jednotek v budově.

            Nové zásady způsobu vytváření listů vlastnictví v ISKN mají za cíl zjednodušit vedení právních vztahů k nemovitostem.

7. 5. 2001 Ing. Zbyněk Souček, ČÚZK


    vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]