[pošta]             Nové pokyny, pravidla a dodatky k pokynům


    ČÚZK zveřejnil v částce 1 – 2/1998 svého Zpravodaje čtyři významné rezortní dokumenty. Pokyny č. 12 (úplné znění) ČÚZK ze dne 30. 1. 1995 č. j. 108/1995 – 22 o postupu KÚ při vybírání správních poplatků podle platné právní úpravy od 1. 1. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 1995 č. j. 1709/1995 – 22, dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 1995 č. j. 7272/1995 – 22 a dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 1997 č. j. 4636/1997 – 22. Pokyn obsahuje 9 článků a 5 příloh – definuje poplatníka, určuje vybírání, placení a vracení poplatku, zmiňuje se o zvláštním účtu státního rozpočtu, popisuje orgány, instituce a úkony, které jsou od poplatku osvobozeny. KÚ je podle pokynů zmocněn zvýšit poplatek podle položky 103 (Zeměměřič č. 1+2/98, s. 13 – 15) při vydání výpisu nebo opisu vložky pozemkové knihy v cizím jazyce nebo naopak snížit poplatek o 50% při vydání kopií u stejné položky pořízených na kopírovacích strojích. Zmocnění se týká rovněž návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN ve věci související s výstavbou veřejně prospěšné stavby. Přílohy uvádějí vzory výzvy k zaplacení správního poplatku, dále výzvu k zaplacení správního poplatku, výzvu k zaplacení nedoplatku správního poplatku, vzor rozhodnutí o vrácení správního poplatku a sdělení ve věci provedení rozhodnutí o vrácení správního poplatku. Pokyny v tomto znění nabyly účinnosti 1. 1. 1998.
    Pravidla ČÚZK (úplné znění) ze dne 21. 11. 1995 č. j. 6101/1995 – 22, pro poskytování údajů o bodech bodových polí, opisů, výpisů a kopií z KN, které nejsou veřejnými listinami, a údajů z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 1996 č. j. 1902/1996 – 22, dodatku č. 2 ze dne 18. 10. 1996 č. 4847/1996 – 22, dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 1997 č. j. 4481/1997 – 22 a dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 1997 č. j. 5255/1997 – 22. Pravidla obsahují 13 článků a 6 příloh. Pravidla stanovují, co se rozumí pod pojmem údaje o bodech, o bodových polích, dále se zabývají poskytováním opisů, výpisů a kopií z KN, které nejsou veřejnými listinami. Určuje se rovněž oprávnění k poskytování jednotlivých údajů nebo naopak poskytování hromadných výstupů. Pravidla o poskytování hromadných výstupů jsou určena samostatně pro výstupy na technických nosičích dat a rastrových dat i pro údaje z dokumentačních fondů tvorby SMD. Dozvíte se informace o cenách, o osvobození a snížení úhrad, o rozsahu a formě opisů, výpisů, kopií a údajů bezplatně poskytovaných státním orgánům a jiným osobám. Přílohy obsahují vzory průvodky souboru, smlouvy o poskytnutí hromadných výstupů z KN, smlouvu o skenování map a využívání rastrových dat. V příloze najdete i sazebník cen nazvaný Základní věcný obsah činnosti a doporučené sazby. Je tu rovněž vzor smlouvy o poskytování hromadných výstupů z KN a vzor protokolu o zapůjčení katastrálních map. Pravidla v tomto znění nabyla účinnosti 13. 11. 1997.
    Byly zveřejněny rovněž dva dodatky k dříve vydaným pokynům. Dodatek č. 4 ze dne 23. ledna 1998 č. j. 59/1998 - 23 vyšel k pokynům č. 13 ČÚZK pro záznam právních vztahů k nemovitostem do KN (účinnost od 1. 3. 1998) a dodatek č. 5 ze dne 10. 4. 1998 č. j. 1126/1998 – 23 vyšel k pokynům pro záznam právních vztahů k nemovitostem do KN (účinnost od 15. 5. 1998).
(ps)

Zdroj: Zpravodaj ČÚZK, částka 1 – 2/1998 ze dne 30. 4. 1998


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Rezort ČUZK]     [Server]