[pošta]             K vyhlášce č. 179/1998 Sb.


    S účinností k 1. září 1998 vychází vyhláška č. 179/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 190/1996 Sb. (dále jen "vyhláška“). Dále jsou stručně uvedeny významnější změny vyhlášky a důvody, které k nim vedly.
    V řadě katastrálních území má již nyní soubor geodetických informací (katastrální mapa) digitální formu a předpokládá se zrychlení tempa digitalizace. Vedle moderních map, které vyhovují přesností ustanovením vyhlášky, je třeba do digitální formy převést i mapy starší, které v katastru nemovitostí počtem výrazně převládají, a ovšem mapy v digitální formě také průběžně vést, tzn. zobrazovat změny a počítat výměry parcel netradičními způsoby. Digitální formy souboru geodetických informací – na rozdíl od digitalizace souboru popisných informací, v současnosti již velmi pokročilé – nebyly dosud předpisem upraveny a jejich vytváření je spojeno s významnou okolností, totiž s likvidací provizorní zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků sloučených do větších půdních celků.
    Katastr nemovitostí (dále jen "katastr") má obsahovat také údaje pro daňové účely a jako takové se již nějaký čas do katastru zavádějí údaje o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") k parcelám; tyto údaje je třeba dále aktuálně udržovat. BPEJ v celostátním rozsahu vznikly a jsou vedeny mimo katastr v působnosti jiného orgánu státní správy. Důvody aktualizace jsou různé a popisují se způsoby promítání nastalých změn do katastru. Při jednotlivých změnách hranic pozemků se jako vhodné nabízí přiřazení údajů o BPEJ novým a změněným parcelám současně se zhotovením geometrického plánu.
    Dosavadní úprava o zápisu vlastnického práva vkladem do katastru při vložení nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti se rozšiřuje i na vklad nemovitosti do zapisovaného jmění jiného typu právnické osoby, např. družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu. Protože zapisované jmění těchto typů právnických osob se nenazývá základní jmění, ale např. jmění, nadační jmění apod., je pro tyto různé typy zapisovaného jmění zavedena legislativní zkratka "základní jmění". S ohledem na to, že se tyto společnosti zapisují i do jiného než obchodního rejstříku (např. rejstřík obecně prospěšných společností), je i na takové rejstříky pamatováno. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva nebo jiná listina s projevem vůle právnické osoby spolu s prohlášením vkladatele nemovitosti je povinnou přílohou návrhu na vklad práva do katastru, protože přechod vlastnictví k nemovitosti není vázán pouze na projev vůle vkladatele vložit nemovitost do zapisovaného jmění společnosti, ale i na projev vůle společnosti nebo společníků tuto nemovitost do zapisovaného jmění přijmout.
    Podrobněji se stanovuje, na základě kterých listin se zapisují práva do katastru záznamem a upravuje se postup při záznamu v případě, kdy ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo a ohlašovatel nemůže tuto okolnost doložit žádnou z vyjmenovaných listin. Podnětem k této úpravě byly zejména trvalé obtíže provázející záznam nemovitého majetku obcí, záznam majetku vyčleněných bytových družstev, záznam práva správy Pozemkového fondu ČR a zápis odstoupení od smlouvy o privatizaci v případech, kdy od takové smlouvy odstupuje Fond národního majetku ČR nebo Pozemkový fond ČR.
    Stanovuje se, jaké údaje musí obsahovat prohlášení osob, jejichž právo vzniká nebo se rozšiřuje, a osob, jejichž právo zaniká nebo se omezuje, aby bylo natolik průkazné, že na jeho základě lze provést zápis záznamem do katastru. Ohlásí-li KÚ současně všechny osoby, kterých se změna týká, k jaké změně údajů zapsaných v katastru došlo, lze mít takto společně ohlášené změny za prokázané. Podrobněji se upravuje, jaké údaje musí obsahovat prohlášení nabyvatele práva sepsané ve formě notářského zápisu, na jehož základě se provádí záznam, aby z něho bylo patrné komu, kdy, ke kterým nemovitostem a jaké právo vzniklo. Je rovněž řešeno, kdo vystupuje v listinách v případech, kdy se obsah těchto listin týká majetku ČR. Řešen je postup KÚ v případech, kdy jsou mu doručena vykonatelná rozhodnutí, která se svým obsahem navzájem vylučují, ač jsou pro KÚ závazná a žádné z těchto rozhodnutí není jiným rozhodnutím zrušeno. Zde se KÚ ukládá povinnost vyjádřit okolnost duplicitního zápisu vlastnictví a vyrozumět o tom osoby, kterých se takový záznam dotýká.
    KÚ se rovněž v určitých případech ukládá povinnost oznamovat provedení zápisu do katastru osobám, jejichž právo vzniklo nebo se rozšířilo, resp. zaniklo nebo se omezilo. Vydáním zákona č. 217/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 284/1991 Sb., nastala potřeba podrobněji upravit okolnosti využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu. Vymezuje se související úloha katastrálního úřadu a nezbytné dokumenty, které k tomu účelu předává pozemkový úřad. Zásady obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav se přizpůsobují citovanému zákonu zejména v tom, že úplnou nebo částečnou obnovu katastrálního operátu je možné provádět současně s komplexními pozemkovými úpravami a přitom, dohodou příslušných orgánů státní správy, hospodárněji vynakládat prostředky na obě činnosti a také šetřit čas vlastníků nemovitostí.
    Zřetelněji se upravují nebo doplňují zásady zaměřování změn a jejich připojení na geometrický základ, záznamu výsledků zeměměřických činností, změn obsahu souboru geodetických informací a výpočtu výměr v digitální mapě, návrhu na opravu chyby v katastru, zvláště chyby v geometrickém a polohovém určení (stanovují se bližší podmínky doložení návrhu na opravu chyby v KN, které mají opravu skutečné chyby usnadnit a současně předcházet neopodstatněným návrhům).
    Zásady úpravy záznamu podrobného měření změn se přemísťují do nového bodu 17 přílohy k vyhlášce, popsané dosud částečně v textové části (§ 67). Pokud jde o grafické znázornění změny v geometrickém plánu (dále jen "plán“) a jeho měřické dokumentaci, doplňuje se nová mapová značka č. 1.10, která má odlišit ty identické body, které (z více zaměřených bodů) byly pro zobrazení změny do mapy vybrány. Význam mapové značky č. 2.22 se mění v souvislosti s hromadným přenášením parcel z map dřívějších pozemkových evidencí do souboru geodetických informací katastru. Nově je v bodu 16.5 přílohy k vyhlášce popsáno použití čar a mapových značek.
    Ve vyjmenovaných případech se připouští jiné než trvalé označení hranic pozemku a vymezuje se možnost úlevy v trvalém označení hranic pozemků při ohrožení hraničních znaků. V některých případech (při pozemkových úpravách nebo doplňování parcel ze zjednodušené evidence) se připouští vznik parcel i o menší výměře než při běžném dělení pozemků.
    Zpřesňují se obsah a náležitosti plánu (seznam souřadnic a výkaz údajů o BPEJ), ověřování plánu a styk žadatele o jeho potvrzení s KÚ a zdůrazňuje se odpovědnost úředně oprávněné osoby za jí ověřené výsledky. Tiskopis geometrického plánu pocházející z doby dřívější evidence nemovitostí se přizpůsobuje potřebám KN a v podstatě přitom zachovává uspořádání dosud obvyklé a širší veřejnosti známé. Ukázka se rozšiřuje v souvislosti s vedením údajů o BPEJ.
    Stanovují se podmínky, kdy je možné vyhotovit ověřenou kopii prvopisu plánu, založeného s jeho přílohami v dokumentaci výsledků šetření a měření katastrálního operátu, když dosavadní úprava umožňovala neoprávněné osobě zneužití vyhotoveného plánu dříve, než se stane součástí sbírky listin. Z dosavadního působení vyhlášky jak v právní, tak v technické oblasti vyplynula potřeba zpřesnění nebo pozměnění i dalších formulací některých ustanovení nebo někde přemístění neměněných zásad za účelem lepší přehlednosti celku. Současně je přihlíženo k možnostem výstavby zdokonaleného informačního systému katastru. Počet změn je ovlivněn tím, že doplňované nebo pozměňované okolnosti se povětšině odrážejí současně na více místech vyhlášky. Novela nebude vyžadovat zvýšení nároku na státní rozpočet.
    Pro nenásilný přechod na novou právní úpravu se v § 86a připouští, že plán předložený k potvrzení do konce letošního roku může být vyhotoven podle dosavadních ustanovení vyhlášky. S vědomím toho, že změny znesnadňují orientaci ve vyhlášce a že ve Sbírce zákonů se, na rozdíl od zákonů, nevydávají úplná znění vyhlášek, připravuje ČÚZK vlastní vydání úplného znění vyhlášky v úpravě ukazující rozdíly mezi oběma zněními, které by bylo vnějším zájemcům dostupné v rezortních regionálních prodejnách map.
    Vyhláška č. 179/1998 Sb., ČÚZK, kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 190/1998 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1990, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č.89/1996 Sb. vyšla v částce č. 60 Sbírky zákonů ČR s. 6867 - 6885, která byla rozeslána 28.7.1998.

Ing. Bohuslav Sehnal, ČÚZK
Absolvent oboru geodezie na FSv ČVUT. Nyní vedoucí oddělení metodiky KN na ČUZK.


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Katastr nemovitostí]     [Server]