[pošta]             Projev předsedy ČÚZK na valné hromadě Komory

    Vážení přítomní, dámy a pánové,

dovolte mně, abych pozdravil valnou hromadu Komory geodetů a kartografů jménem státních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Jsem potěšen, že tato událost se koná již v příznivém společenském prostředí vzájemného pochopení pro problémy druhé strany a že již téměř vymizel konfrontační tón jednání typický pro období před dvěma až třemi roky. Svědčí o tom časté kontakty představitelů Komory s vedením ČÚZK (naposledy minulý čtvrtek 23. května) a snaha o důsledné plnění dohodnutých opatření. Na každém setkání ředitelů orgánů zeměměřictví a katastru zdůrazňuji potřebu vstřícných opatření k podnikatelům. Až na výjimky, zdůvodněné nedostatkem vhodných prostorů nebo patřičně kvalifikovaných pracovníků, byly unifikovány úřední dny pro podnikatele minimálně na čtvrtky, většinou však na další pracovní dny v týdnu. Další rozšíření úředních hodin je v současné době limitováno stejnými faktory. Investiční politika ČÚZK směřuje především do stavebních akcí k rozšíření stávajících KÚ přístavbami, nástavbami i stavbou nových budov. V letošním roce je k tomuto účelu účelově vyčleněno se státního rozpočtu 190 mil. Kč. Pokračuje vybavování KÚnovými počítači a grafickými stanicemi, digitálními planimetry a rastrovými plotry tak, aby v samostatných a prostorných místnostech měli touto technikou, a co nejdříve zajištěn přístup k aktuálnímu SPI a později i SGI v digitální formě též podnikatelé.

Právě byla dokončena strategická studie o výstavbě zdokonaleného informačního systému KN, která v časovém horizontu tří let předpokládá přímý přístup uživatelů (tj. podnikatelů, bank, soudů, notářů realitních kanceláří, orgánů státní správy a obcí) do datových sítí a dokumentačních údajů prostřednictvím vlastního terminálu.

Výsledkem by mělo být mj. uvolnění pracovníků KÚ z agendy výdeje informací KÚ a jejich využití k urychlení digitalizace KM a zkvalitnění katastrálního operátu, tj. odstraňování chyb a zahájení nového katastrálního mapování především v místech, kde budou provedeny komplexní PÚ a v intravilánech.

První lokality budou realizovány silami KÚ, protože to bude jediná příležitost, jak vychovat novou generaci kvalitních odborníků, kteří budou schopni kvalifikovaně státní zakázky zadávat, kontrolovat, potvrzovat a přejímat. Od r. 2000 lze již počítat se zadáváním státních zakázek v této disciplíně podnikatelům v maximálním rozsahu, jaký dovolí státní rozpočet.

O vytíženosti KÚ svědčí následující statistické údaje: od 1. 1. 1993, tj. od zřízení KÚ do konce r. 1995 bylo uskutečněno 743 526 vkladů na základě smluv o převodu nemovitostí, 1 061 727 záznamů rozhodnutí soudů, dalších státních orgánů a jiných úkonů stanovených zákonem. Oba druhy zápisu do KN jsou právnickými a administrativní úkoly, které nelze automatizovat a mohou je provádět jen zkušení pracovníci - právníci a zkušení zeměměřiči s dlouholetou praxí v předchozí evidenci nemovitostí, kterých je bohužel stálý nedostatek. Mnoho zkušených zeměměřičů odešlo již z bývalých středisek geodezie do podnikatelské sféry a s agendou registrace smluv o převodu nemovitostí na notářství přešlo do našeho rezortu jen minimum (8) pracovníků z předpokládaných 150. Přesto se KÚ nezhroutily a s enormními požadavky veřejnosti se přiměřeně vyrovnávají. Mnoho KÚ v současné době vyřizuje objednávky zápisů ve lhůtách stanovených správním řádem a zbývající se k tomuto cíli blíží.

Ve stejném období bylo uskutečněno 2 197 170 případů vydávání informací veřejnosti, podnikatelům a ostatním orgánům státní správy, kromě toho 182 941 obsáhlých podkladů pro rozhodování OPÚ o restitucích.

Nejzajímavějším číslem pro dnešní shromáždění je jistě počet potvrzených GP ? 329 794 za období 1993 až 1995. Uvedená čísla vzbuzují respekt u představitelů zeměměřických a katastrálních služeb států sdružených v Radě Evropy a jsou pro ně těžko představitelná v jejich vlastních podmínkách. Prostřednictvím KN jsou správní orgány zeměměřictví a katastru spojeny s podnikateli v oboru jakousi pupeční šňůrou, bez níž by historický proces navrácení nemovitostí původním majitelům byl nerealizovatelný. Ze strany KGK je opakovaně požadováno stanovení ostré hranice mezi výkony realizovanými státní správou a podnikatelskou sférou. Činnosti rezortních státních orgánů se přísně drží platných zákonů, zejména č. 359/1992 Sb., o orgánech zeměměřictví a katastru ve znění zákona č. 107/1994 Sb. Ten ukládá např. ZÚ údržbu a modernizaci základních geodetických sítí (polohové, výškové a tíhové). K nim rezort počítá i systematické zhuštění polohové sítě zhušťovacími body až na hustotu 1 bod/km2 v intravilánu, které budou vhodným umístěním a motorizovanými prostředky snadněji dostupné, než mnoho dosavadních trigonometrických bodů na zalesněných vrcholech kopců. Na druhé straně výhradně formou státních zakázek budou podrobná bodová pole výlučnou záležitostí podnikajících firem. V r. 1995 to bylo 100 zakázek v hodnotě 115 mil. Kč a pro r. 1996 to má být 120 lokalit. V případech, kdy v místě zaměření podrobného bodového pole ještě zhušťovací body nebudou připraveny, stane se jejich zaměření součástí zakázky. Vývoj po r. 1990 vedl k přirozenému rozdělení zeměměřických činností současných i budoucích mezi orgány státní správy a podnikatele. Sortiment podnikatelské sféry vidím v těchto disciplínách:

K úmyslu užít komerčně základní stávající mapová díla bych rád připomenul, že SMD (s výjimkou katastrálních map) užitá jako základ pro tematickou nadstavbu, jsou chráněna podle autorského zákona. Jejich použití musí předcházet svolení územně příslušného KÚ I. typu nebo ZÚ a úplata zahrnující autorskou odměnu a manipulační poplatek podle platných Pravidel pro užití SMD vydávaných v působnosti ČÚZK, jejichž novela bude vydána koncem června. Jejich ignorace bude podle rozsahu a cíle využití postihována jako přestupek nebo i trestný čin.

Ve výhradní působnosti orgánů státní správy zůstává:

Toto rozdělení odpovídá platným zákonům, nařízením a usnesením vlády ČR. Požadovat jiné rozdělení by muselo být učiněno zákonem. V tomto ohledu považuji za účelné řídit se nadále gentlemanskou dohodou a vzájemnou vstřícností a ne konfrontací a stížnostmi ministerstvům. která neshledala důvody zasahovat do činnosti ČÚZK v současné formě.

Na závěr mého vystoupení bych rád uvedl několik zajímavých čísel:

Během r. 1995 bylo vyměněno 2 015 úředních oprávnění vyplývajících z autorizace v minulých letech. Nově získalo úřední oprávnění 1 640 pracovníků převážně z podnikatelské sféry z toho 80 v letošním roce. KÚ v České republice navštívilo během 1 týdne asi 2 800 podnikatelů, tj. průměrně 25 na našich 112 pracovištích (KÚ nebo DP).

Příčinou stížností na tzv. katastrální folklór se úřad zabývá a vydává další interní pokyny ke zlepšení požadovaných služeb. Na druhé straně se ale setkáváme opakovaně s předkládáním zmetků některými podnikateli. Zde je pole pro součinnost Úřadu a Komory. Podle ş6 stanov KGK svými orgány sleduje odborné výkony svých členů a zjištěná provinění, zejména jde-li o přestupek nebo dokonce trestný čin oznamuje státním orgánům. Přitom by měla posoudit, zda nemá dojít k odnětí úředního oprávnění a toto sdělit ČÚZK.

Kontrolní orgány rezortu zeměměřictví a katastru se v letošním roce zaměří na kvalitu GP i těch podnikatelů, kteří nejsou členy Komory a v odůvodněných případech navrhne odejmutí úředního oprávnění, jde-li o závažné či opakované porušení pořádku na úseku zeměměřických činností určených pro účely katastru nemovitostí a státních mapových děl. V ostatních případech (např. při výstavbě, průmyslových měřeních apod.) může ČÚZK odejmout fyzické osobě úřední oprávnění až na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi.

ČÚZK oceňuje sestavení Etického kodexu zeměměřiče. Podobný dokument pro státní zaměstnance je již delší dobu připravený jako součást zákona o státní službě. Příčinou odkládání jeho projednání vládou je otázka tzv. definitivy a rovněž peněžní prostředky. Protože návrh tohoto zákona již prošel mezirezortním připomínkovým řízením, domnívám se, že normy etického chování v něm nebudou změněny a mohu je ve zkratce prezentovat na dnešním shromáždění.

  1. Zaměstnanec má vykonávat službu v mezích svého oprávnění, nemá překračovat jemu svěřené pravomoci, ale na druhé straně musí rozhodovat úplně a důsledně ve svěřených agendách.
  2. Zaměstnanec má vykonávat službu nestranně a nepřijímat dary nebo jiné výhody s výjimkou odměn poskytovaných úřadem. Jestliže bude našimi vlastními kontrolními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení prokázáno přijímání nebo dokonce vymáhání úplatků za přednostní služby v agendách KN, bude s takovým zaměstnancem okamžitě rozvázán pracovní poměr pro ztrátu důvěry.
  3. Zaměstnanec se má zdržet jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem státní služby, ve prospěch vlastní nebo jiného.

    Vedoucí zaměstnanec nesmí vykonávat žádnou podnikatelskou, živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, pokud se nejedná o činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou nebo o správu vlastního majetku. Může však vykonávat funkci soudního znalce, ale jen pro úřední potřebu.

  4. Vedoucí zaměstnanec se má slušně chovat vůči podřízeným zaměstnancům a napomáhat při vytváření podmínek nezbytných pro řádný výkon služby státními zaměstnanci.

    V praxi to znamená, při vyžadování plnění všech služebních úkolů, vycházet zaměstnancům vstříc při zdůvodněných požadavcích na úpravu pracovní doby, zlepšovat sociální zázemí pracoviště, zajímat se vhodným způsobem o jejich osobní problémy, pokud ovlivňují pracovní výkon či zdraví zaměstnance apod.

Český úřad - zavazuje všechny vedoucí pracovníky, aby se v duchu těchto zásad chovali a vedli k tomu své podřízené. Není to nijak snadné, protože jsme na KÚ museli přijmout velké množství nových pracovníků s maturitou, ale bez jakýchkoliv odborných znalostí, vztahu k našemu oboru a jeho etickým normám.

Do budoucna vidím vztahy orgánů státní správy zeměměřictví a katastru s podnikatelskou sférou optimisticky. Obě strany mají velké množství práce před sebou. Korektní vztahy a vzájemné porozumění je pomohou lépe zvládnout ku prospěchu vlastnímu i celé společnosti.

Ing. Jiří ŠÍMA, CSc., předseda ČÚZK, 27. 5. 1996

Z časopisu Zeměměřič č. 7/96