[Home Page]
   Komentáře ke katastrálnímu zákonu

   
    znění zákona
   
    "...Jedním z cílů nově navrhované právní úpravy je vytvoření právního rámce pro převod údajů katastru do digitální formy. ...V souvislosti s prováděním digitalizace souboru geodetických informací by ... mělo dojít též k odstranění zjednodušené evidence všude, kde to historické podklady užívané dosud pro oddělené evidování těchto pozemků ... umožňují. Tím by mělo dojít k odstranění duplicitního evidování údajů o pozemcích sloučených do větších půdních celků, ke sjednocení katastrálního operátu a k vytvoření podmínek pro jeho racionálnější vedení...
    Dalším z cílů navrhované novelizace je vytvoření zákonných podmínek pro efektivní využití zdokonaleného ... ISKN, jenž bude uveden do provozu v r. 2000, ...mj. usnadnit přístup tazatelů k údajům katastru a racionalizovat provádění činností spojených se správou katastru..."
   

Z úvodu důvodové zprávy


    -----
    "V § 2 odst. 3 se slova 'louky, pastviny' nahrazují slovy 'trvalé travní porosty'."
   

Z vládního návrhu novely


   
    "Vhodnost sloučení louky s pastvinou do jednoho druhu pozemku vyplývá z toho, že se jedná o druhy pozemků svým charakterem podobné... Navrhované sloučení povede ke zjednodušení vedení katastru. Vzhledem k tomu, že dochází ke sloučení dvou druhů pozemků, jeví se jako vhodnější pro oba stávající druhy pozemků nadále používat nový termín trvalé travní porosty."
   

Z důvodové zprávy


    -----
    "§ 13 zní: (1) Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu. Lze ji provést
    a) novým mapováním,
    b) přepracováním souboru geodetických informací nebo
    c) na podkladě výsledků PÚ.
    (2) Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu k. ú.
    (3) Obnovu katastrálního operátu zahájí KÚ bez návrhu. Pokud má být obnova katastrál. operátu provedena podle odst. 1 písm. a) nebo b), oznámí její zahájení KÚ dotčené obci.
    (4) Při obnově katastrálního operátu se do katastrální mapy doplňují parcely zemědělských a lesních pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem podle § 29 odst. 3, pokud to umožňuje kvalita jejich původního zobrazení."
   

Z vládního návrhu novely


    "Vedle obnovy katastrálního operátu novým mapováním se má umožnit obnova katastrálního operátu přepracováním dosavadního grafického operátu katastru do digitální formy. Tím se vytvoří podmínky pro plnění úkolů v oblasti digitalizace katastru. V oblastech, kde se provádějí PÚ, má být využito pro vedení katastru výsledků provedených PÚ. Navrhovaný postup rovněž umožní postupné odstranění tzv. zjednodušené evidence. Tím by byl postupně řešen problém tzv. ztracených parcel (parcel sloučených do větších zemědělských a lesních půdních celků a vedených ve zjednodušené evidenci), který by podle vyjádření konzultantů z EU specializovaných na problematiku katastru mohl být považován i za určitou překážku našeho vstupu do EU."
   

Z důvodové zprávy


    -----
    "§ 14 odst. 6 zní: Pokud dojde k rozporu v tvrzení vlastníků a jiných oprávněných o průběhu hranic pozemků, považují se za platné ty hranice, které jsou obsahem katastrálního operátu. Ve výsledcích zjišťování průběhu hranic a v obnoveném katastrálním operátu se vyznačí jako sporné."
   

Z vládního návrhu novely


    "Upravuje se, jak postupovat v případě, že se vlastníci o průběhu společné hranice nedohodnou, ale nejsou ochotni zahájit o průběhu této hranice soudní spor."
   

Z důvodové zprávy


    -----
    "Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní: Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky KPÚ. Výsledky jednoduché PÚ KÚ pro obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou PÚ dotčena souvislá část k.ú. a považuje-li to s ohledem na účelnou správu katastru za vhodné. V územích, kde je katastrální operát obnoven na podkladě výsledků PÚ, se nepoužijí ustanovení §16."
   

Z vládního návrhu novely


    "Navrhované ustanovení umožní přímo převzít do katastru výsledky komplexních a ve stanovených případech i jednoduchých PÚ. Protože se fakticky jedná o převzetí těchto výsledků, nelze při něm provádět úkony podle § 16."
   

Z důvodové zprávy


    -----
    "V § 22 odstavec 3 zní: K údajům katastru vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí počítačové sítě za úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem."
   

Z vládního návrhu novely


    "Navrhuje se umožnit každému dálkový přístup k údajům katastru. V souladu s usnesením vlády se navrhuje, aby každý hradil za poskytování údajů pomocí dálkového přístup úplatu stanovenou prováděcím předpisem. Příjem, který takto stát získá, bude příjmem státního rozpočtu. Stát tak bude moci získat postupně zpět prostředky, které do rozvoje ISKN vložil. Uvedené opatření také povede k hospodárnému využití možnosti dálkového přístupu k údajům katastru, a zajistí, aby celý systém nebyl bezúčelně přetěžován. Navržené řešení je v souladu s tím, jak poskytují data katastru země Evropské unie.
   

Z důvodové zprávy


    "...Hlavním důvodem předložení tohoto návrhu je umožnit další vedení KN s pomocí zdokonaleného ISKN a vytvořit právní rámec pro převod údajů KN z papírové do digitální formy. Významným přínosem novely také bude, že umožní poskytování aktuálních informací z KN dálkovým přístupem pomocí počítačové sítě, což povede k výraznému zrychlení a větší spolehlivosti poskytování údajů z KN.
    ...Novela katastrálního zákona se stala naléhavou v současné době, kdy byl ukončen převod písemných informací KN do počítačového prostředí a vrcholí realizace projektu zdokonaleného ISKN. Tento systém významně zvýší kapacitu databází, překoná počítačový problém roku 2000, zvýší komfort pro uživatele a zejména umožní poskytování údajů z KN vzdáleným přístupem po síti internetu. Zdokonalený ISKN tak přispěje k rozvoji ekonomiky, zejména trhu s nemovitostmi a hypotečním úvěrováním, ke zvýšení transparentnosti ekonomického prostředí a k podpoře výkonu veřejné správy.
    Navrhovaná novela katastrálního zákona též prohloubí slučitelnost stávající právní úpravy obsažené v katastrálním zákonu se směrnicí č. 95/46 EC Evropského parlamentu a Rady z 24. října 1995, o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních dat a na volný pohyb osobních dat."
   

Ministr zemědělství Jan Fencl, prvé čtení (3/12/1999)


    -----
    "...Novela ... nemůže překonat některé evidenčně-právní a lokalizační nedostatky ...např. zavedení evidence bytů podle zákona 72/94 Sb., které pak obsah katastru natolik rozšířilo, že zabírá např. v Praze podstatnou část činnosti i kapacit KÚ. Přitom vlastnictví bytu v bytovém domě nesplňuje plnou šíři tohoto pojmu, protože s bytem nelze nakládat plně volně, jak vyžadují atributy vlastnictví. Je proto žádoucí urychlit vytvoření funkčních bytových společností právnických osob, družstev nebo kondominií, aby tak byla nastolena standardní evropská situace, ke které vytváří předpoklady zatím jen Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona č. 72/94 Sb.
    Dalším problémem ...je číslování domů podle části obce. Je to další exces, který vybočuje z jednoduché hierarchie k.ú. - obec - okres - kraj, kde by neměly být žádné duplicity. Dosud však toto složité číslování ... potvrzuje současný stav, kdy je třeba 14,6 % k.ú. v několika částech obcí, a to i více než sedmi. Zase 19 částí obcí náleží do dvou a jedna dokonce do tří různých obcí..."
   

Poslanec St. Fischer (KSČM), druhé čtení (24/2/2000)


    -----
    "...upřesnit definici pozemků pro potřeby KPÚ podle praxe, kdy většina vlastníků pozemků, které jsou sloučeny nájemci těchto pozemků do velkých půdních celků, nežádá vytyčení těchto pozemků. Pokud by k tomu došlo, byla by zajištěna podstatná úspora státních prostředků na provádění KPÚ i při obnovení katastrálního operátu, neboť většina pozemků ve velkých půdních celcích by se nevytyčovala, nákladně nestabilizovala a znovu nezaměřovala.
    Při digitálním určení všech lomových hranic pozemků v rámci projektu KPÚ a jejich uložením v dokumentaci katastru je totiž možné kdykoli v budoucnosti na požadavek vlastníka hranice pozemku jednoznačně vytyčit s velkou přesností i jednoznačně stabilizovat. Vytyčení v bohatě dovolených odchylkách zajistí odborné geodetické firmy.
    (...změna zeměměřického zákona) ...přebírané údaje z návrhu PÚ musí být ověřeny, že náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Toto ustanovení je navrhovanou novelou stejně měněno, a navrhuje se tedy prohloubení této novelizace, přičemž ověřování částí výsledného návrhu pozemkové úpravy je zahrnuto do ověření nového souboru geodetických informací KN, který je výsledkem předávaným pozemkovým úřadem KÚ spolu s rozhodnutím o změně vlastnických práv.
    ...minimální zásah do zákona č. 284/91 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, neboť jádrem dosavadních sporů je ustanovení § 9A odst. 2, které zní, že OPÚ zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to ještě před vydáním rozhodnutí podle § 9 odst. 6. Toto ustanovení tam vlastně vnáší časový faktor, ze kterého vyplývá, že vytyčení a označení podle potřeb vlastníků musí být provedeno ještě před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnic- kých práv...."
   

Poslanec P. Kováčik (KSČM), druhé čtení (24/2/2000)


    "Jakou budou mít administrativně stanovené 'virtuální' lomové body hranic 'virtuálních pozemků' charakteristiku kvality? Pojem 'přesnost' není v jejich případě dost dobře namístě.
    ...Jak se bude s virtuálními body v budoucnu pracovat v GP při nějakém dalším navazujícím dělení pozemků? Budou moci po vytyčení na zemský povrch tvořit i geometrický základ navazujících měření? Jak se bude prokazovat přesnost takových měření?
    ...S jakou přesností se budou virtuální pozemky v budoucnu vytyčovat, když dnes je v § 77 odst. 5 vyhlášky 190/96 Sb. stanoveno, že 'Hranice nesmí být vytyčena s menší přesností, než umožňují nejpřesnější použitelné podklady.'?
    ...Pokud se navrhuje doplnit § 15a katastrálního zákona tak, že by zákon stanovil, že geometrickým a polohovým určením nemovitosti jsou souřadnice bodů jejich hranic, nabízí se samozřejmě otázka o jaké body hranic nemovitostí se bude jednat, když je jich nekonečné množství? Nemělo by se snad jednat jen o body 'lomové'? Nebo budou postačovat libovolné body na přímkách? Nemění se odborná terminologie, když za 'určení souřadnic' se dnes považuje 'vyjádření polohy bodu jeho souřadnicemi v přijaté souřadnicové soustavě některou z geodetických (!!!) metod' (srovnej nejnovější Terminologický slovník z r. 1998)?
    ...Má-li se změnit podle pozměňovacího návrhu obsah oprávnění typu «A» v katastrálním zákoně, znamená to, že bude postačovat praxe 5 let při THM, ZMVM, obnově SGI pro to, aby bylo rovnou uděleno nové 'agregované' oprávnění i pro ověřování GP? A samozřejmě opačně - postačuje 5 let praxe při vyhotovování GP k současnému oprávnění ověřovat výsledky obnovy SGI? Nebo bude vyžadována praxe v obou disciplínách?
   

Z konference KATASTR, www.zememeric.cz/konference


    -----
    "...Pozměňovací návrh poslance Kovačíka nezpůsobí katastru převratné události, ale připadá mi, že tu zapomínáme trochu na lidi samotné... Jistě, že obce, stát a jiné subjekty vytyčovat v závěrečné fázi KPÚ své pozemky ani nechtějí - řadoví občané však ve většině případů rozhodně ano.
    ...Každý vlastník chce opravdu vědět přesně, kde jeho pozemek je - třeba aby ho mohl pronajímat - a na základě pořádné smlouvy podložené přesnými údaji katastru, ne nějaké hospodářské smlouvy s JZD apod..."
   

Z konference KATASTR, www.zememeric.cz/konference


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server] [Víme - Víte] [GIS] [Pošta]