[Home Page]

Pracovník VÚGTK vyznamenán cenou Jana Masaryka Gratias Agit 2001

PRAHA (26. 6. 2001): Dne 26. 6. 2001 předal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, Jan Kavan, v Černínském paláci třinácti letošním laureátům Ceny Jana Masaryka Gratias Agit 2001.

Cena Jana Masaryka Gratias Agit je oceněním ministra zahraničních věcí ČR osobám či organizacím za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a je udělována u příležitosti státního svátku dne 5. července. Cena je udělována od roku 1997, má tvar křišťálové zeměkoule, v níž je vyryt státní znak ČR. Mezi vyznamenanými byl i pracovník VÚGTK, ing. Alexandr Drbal.

Ing. Alexandr Drbal se narodil 4. prosince 1947 v Oděse na Ukrajině, kam se jeho rodina odstěhovala z Prahy již v 60. letech 19. století. Navštěvoval základní školu v české obci Bohemka v Mykolajivské oblasti a poté střední školu ve Lvově. Vystudoval Geodetickou fakultu Vysokého učení technického ve Lvově. V roce 1971 začal pracovat pro Hlavní správu geodezie a kartografie v Kyjevě jako inženýr v Žitomiru a od r. 1974 v Projekčním ústavu ve Lvově. V letech 1979 až 1996 působil jako asistent a odborný asistent na katedře geodezie Lvovské politechniky.

V roce 1997 se přestěhoval do ČR a stal se pracovníkem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech u Prahy.

V průběhu let 1989 až 1996 byl činný v českém krajanském hnutí na Ukrajině. Přičinil se o obrození starých a přispěl ke vzniku nových krajanských spolků (např. Česká beseda ve Lvově a Oděse, Československá kulturně-osvětová společnost J. A. Komenského na Ukrajině, Česká národní rada na Ukrajině). V několika z nich zastával funkci předsedy. Též se přičinil o navázání vztahů českých bratří na Ukrajině s Českobratrskou církví evangelickou a o stavbu evangelického kostela - Betlémské kaple - v Bohemce (1996). Od r. 1996 je Ing. Drbal členem výboru občanského sdružení Exulant v Praze, členem Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a členem konzultativní rady při Stálé komisi Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí (od 1999).

Zúčastnil se 1. a 2. sjezdu pobělohorských exulantů a jejich potomků "Návrat do země otců" v Praze 1993 a 1996. Na Konferenci zahraničních Čechů v Praze (2000) přednesl referát o české menšině na Ukrajině.

Ing. A. Drbal dokázal svoji zálibu v historii Čechů na Ukrajině uplatnit ve prospěch rozvinutí česko-ukrajinských vztahů a šíření znalostí o České republice na Ukrajině. Pomohl zmapovat existenci českých komunit na území Ukrajiny. Zasloužil se o zachování českého jazyka v krajanských komunitách, o rozvoj bohemistických studií na odborných pracovištích na Ukrajině a o jejich spolupráci s institucemi v České republice, včetně Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Je autorem celé řady publikací v češtině a v ukrajinštině, které se touto problematikou zabývají.

Ing. Drbal píše i studie a články o českých vědcích, zeměměřičích a učitelích působících v tehdejší části rakouské monarchie - v Haliči.

Díky jemu je odborná i vědecká spolupráce VÚGTK a Hlavní správy geodezie a kartografie v Kyjevě na mimořádně dobré úrovni a jsou předpoklady pro dobrou spolupráci českých a ukrajinských geodetů.

Ing. Václav Slaboch, CSc.

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]