[Home Page]

Co je autorské dílo?

Autorské dílo je tvůrčí autorská činnost a výsledek této činnosti, které je určeno k tomu, aby bylo uplatněno ve společnosti a přispívalo k rozvoji kultury v nejširším smyslu. Již ze své podstaty je pochopitelně dílo výrazem osobnosti svého autora, resp. tvůrce.

Jakým způsobem lze užívat legitimně autorských děl?

Za porušení autorského práva se nepovažuje jednání, kterým může být zejména využití námětu obsaženého v cizím díle k vytvoření díla nového a původního. Autorovo dílo lze rovněž užít bez předchozího svolení a bez nároku na vyplacení odměny v případech, když si vyhotovíme napodobeninu či rozmnoženinu pro vlastní potřebu, užijeme dílo (jeho část) do učebnic či učebních pomůcek v odůvodněném rozsahu, uvedeme-li autora i pramen. Užívat autorských děl mohou také organizace při zpravodajství, knihovny, školy, školská zařízení apod. a při této činnosti nepotřebují předchozího svolení autora a nejsou povinny platit odměnu, musí být však díla užito v odůvodněné míře.

Zdroj: PČR (zs)

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Kartografie] [Různé] [Pošta]