[Home Page]

Pozemky a právo

Publikace "Pozemky a právo" (Zd. Karfík, M. Karfíková a J. Spáčil) je již v prodeji (více informací naleznete v Zeměměřiči č. 5, 6+7/2001). Kniha má formát A4, pevnou vazbu, barevnou obálku (její konečná verze viz obr.) a přílohu, 180 stran, stojí 340 Kč a lze si ji objednat také na adrese redakce časopisu Zeměměřič pomocí kuponu na zadní straně přebalu.

OBSAH:

Kupní smlouva

Nejčastějším způsobem nabývání vlastnictví k pozemkům je kupní smlouva, která je upravena ustanoveními § 588 - 610 o. z. Kupní smlouva je typický závazkový smluvní právní vztah, který se uzavírá za účelem převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. Naše právní úprava nevylučuje, aby na straně jedné (jako prodávající), případně druhé (jako kupující) stálo více subjektů.

Pokud jde o uzavření kupní smlouvy na pozemky, je nezbytné, aby měla písemnou formu, stanovené náležitosti a aby vlastnické právo na kupujícího bylo vloženo do KN. Podstatné je, aby písemná kupní smlouva měla přesně označeny subjekty, resp. účastníky tohoto smluvního vztahu, tj. u fyzických osob jméno a příjmení, RČ a bydliště, u právnických osob obchodní název, sídlo, IČO, a byla také vyznačena a podepsána osobou, která je statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu právnické osoby a může za tuto organizaci v daném případě jednat. Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je vymezení předmětu koupě a kupní cena. Pokud jde o pozemek jako předmět kupní smlouvy, je nezbytná jeho řádná identifikace s odkazem na výpis z listu vlastnictví vedeného příslušným KÚ v KN, doložení nabývacího titulu a v případě, že dochází ke koupi pouze části pozemku, je třeba, aby součástí, respektive nedílnou součástí kupní smlouvy byl GP, kterým se odděluje část pozemku, a aby tento GP byl schválen KÚ a k dělení stavebního pozemku byl vyjádřen souhlas příslušného stavebního úřadu pro danou obec a k. ú.

Předmětem kupní smlouvy může být jak jeden pozemek, tak i část pozemku, ale samozřejmě i soubor pozemků. Ve smlouvě musí být konstatováno, že prodávající předmět kupní smlouvy prodává a kupující předmět kupní smlouvy kupuje. Tuto nezbytnou součást kupní smlouvy je praktické uvádět za ustanovením, které se týká kupní ceny, a to proto, že se vyjádří souhlas a vůle prodávajících a kupujících pozemek, příp. pozemky prodat za dohodnutou kupní cenu. Kupní cena je v podstatě úplatou za předmět koupě vyjádřenou v penězích. Musí být stanovena uvedením peněžní částky nebo jiným způsobem, z něhož je patrné, jak se cena stanoví. Obecně lze konstatovat, že kupní cena pozemků je neregulovaná a závisí jen na dohodě účastníků, tj. prodávajících a kupujících. Můžeme se setkat s případy, že zastupitelstva obcí přijmou usnesení, v nichž stanoví pro nákupy pozemků kritéria ve smyslu cen maximálních.

U kupní smlouvy týkající se pozemků se setkáváme s vedlejšími ujednáními. Je to především předkupní právo. Jde o možnost ve smlouvě dohodnout, že kupující, pokud bude chtít koupenou věc v budoucnu prodat, ji nabídne nejprve zpět původnímu prodávajícímu. Ze zákona se s předkupním právem setkáváme u spoluvlastnictví - převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj spoluvlastnický podíl, musí respektovat ve smyslu ustanovení § 140 o. z. předkupní právo všech ostatních spoluvlastníků. To platí ve všech případech, kromě převodů spoluvlastnického podílu na osoby blízké (osoby příbuzné v řadě přímé, sourozenec a manžel).

Předkupní právo může být sjednáno v kupní smlouvě, ale i samostatně, a pak zavazuje pouze účastníky smlouvy, neboť ve smyslu ustanovení § 604 o. z. je toto právo nepřevoditelné, nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu. Předkupní právo je možno dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě a zapisuje se vkladem do katastru. Ustanovení § 605 o. z. stanoví, že není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. U pozemků musí být tato nabídka písemná.

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [Vime - Vite] [Pošta]